Το φλερτ της KIPCO με την Κύπρο

INBusinessNews  07/05/2014 08:16
Το φλερτ της KIPCO με την Κύπρο

Το φλερτ της KIPCO με την Κύπρο

INBusinessNews  07/05/2014 08:16

Ge?µa µe pe?????sµ??? a???µ? p??s?e???µ???? pa???esa? ??p???? ep??e???µat?e? ?a? f??e?? p??? ta ste???? t?? eta??e?a? µe ß?s? t? ???ß??t, KIPCO, p?? ß?????a? st?? ??p?? p??? µe????? ?µ??e?. ?? ?e?µa pa?at????e st? t????st??? ???et?? Aphrodite Hills ?a? pa???te? ?ta? ??:
-?a?te??? ?ept?? (Leptos Group)

-???t??a? ?a??t?? (Lanitis Group)
-???a? ????d?? (Pafilia)
-S?ßßa? Ge?????d?? (Aristo Developers)
-????? ??fa??d?? (Tofarco ?a? FIABCI ??p???)
-??t?p??s?pe?a t?? CIPA ?a? ßeßa??? t?? eta??e?a?, KIPCO, ap? t? ???ß??t.


Ta p??pe? µ???sta ?a s?µe???e? ?t? ?? d???t???? epe?d?t?? ap? t? ???ß??t ep?s??ft??a? d??f??a ???a p?? ?d? ???p?????ta? ? ß??s???ta? se ep?ped? s?ed?asµ?? ep? ???t??. ????e? ?a a?afe??e? ?t? ta ste???? t?? KIPCO ep?s??ft??a? ta ????f se Aphrodite Hills ?a? Minthis, t? µa???a ?eµes?? ?a? e?t?se?? ??? t?? eta??e?a? Lanitis Farm, t?? ?µ???? ?a??t? ?p?? s?ed???eta? ?a d?µ???????e? p???te??? project p?? ?a pe???aµß??e? ?a? ??peda ????f.

?? ep??e???µat?e? ap? t? ???ß??t ?de??a? ?d?a?te?? e?d?af???? ??a epe?d?se?? st? real estate, d????ta? ?d?a?te?? ?µfas? sta ??peda ????f. ????sta ?et???? a?????????ta? ?? p??te? epaf?? p?? ????a? µe ta ste???? t?? KIPCO ?a? p????aµµat??eta? ??a ????d?? t??? st?? ??p?? e?t?? t?? ep?µe??? µ????, af?? e?et?s??? epe?d?t???? p??t?se?? p?? ?d? ????? e??p??? t???.

? ????ss?? t?? KIPCO
? ?µ????, KIPCO, µe ß?s? t? ???ß??t ap?te?e? ??a? ap? t??? µe?a??te???? epe?d?t?? st?? pe????? ??s?? ??at???? ?a? ???e?a? ?f?????. ??µ?????????e t? 1975 ?a? s?µe?a ??e? ape??e?a? pa???s?a se 24 ???e? µ?s? ???at????? eta??e??? ? s??dedeµ???? ?µ????. ?as???? ???d?? d?ast????t?ta? t?? KIPCO e??a? ta ??????µ???, t? real estate, ta ??? ?a? ? ß??µ??a??a.

?????eta? p?? ? ?µ???? t?? KIPCO ??e? e?e???t??? p?? ?epe??? ta 30 d?s. d?????a, e?? d?at??e? pa???s?a a??µ? ?a? se ???d??? ?p?? ? ??e?a ?a? ? e?pa?de?s?.  


 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας