Τα ΜΕΤΡΟ πάνε Λεμεσό

INBusinessNews  17/07/2013 05:59
Τα ΜΕΤΡΟ πάνε Λεμεσό

Τα ΜΕΤΡΟ πάνε Λεμεσό

INBusinessNews  17/07/2013 05:59

???? ???t? st?? e?s?d? t??? st?? a???? t?? ?eµes?? ß??s???ta? ?? ?pe?a????? ?????, af?? fa??eta? p?? s?µf???sa? se ??a µe t??? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??fa??d?? ??a ?a ap??t?s??? t?? ?pe?a???? st? ???tta????a.

? p??sf??? p?? ?p?ßa?e ? eta??e?a ??a t? s???e???µ??? a????t? ?ta? ap? t?? e????ste? p?? ????a? ap?de?t?? st?? p??t? ???? p??sf???? p?? a?a?????sa? ?? d?a?e???st?? ?a? ? s?µf???a e?t?? ap???pt?? ?a ??e?d?se?. ?p?µ????? ??p??a d?ad??ast??? ??µata p?? ?pt??ta? pe??ss?te?? ??µ???? ep?????s??.

S?µf??a µe p????f???e? ? p??sf??? p?? ?p?ß?????e a?e???ta? sta 2.6e?. e??? ?a? ????e te???? ap?de?t? ap? t??? d?a?e???st??.

?e t?? te???? ????????s? t?? p??sf????, ?a p???e?ta? ??a t?? p??t? s?µa?t??? p???s? pe????s?a??? st???e??? t?? ??fa??d?? p?? ep?t???????? ?? d?a?e???st?? af?? ta ?e????ta ?a?t??? st????a? t????p?d? st? ?p??? e?d?af???? µp????se ?a ep?de???e?.

??? ?et??t? 16 ???????, ?a a??????? ?? p??sf???? ??a t? de?te?? ???? ade??d?t?se?? p?? p???????a? ?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a?.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας