Δεν πήρε λεφτά της εταιρείας ο Ορφανίδης

INBusinessNews  18/04/2013 11:58
Δεν πήρε λεφτά της εταιρείας ο Ορφανίδης

Δεν πήρε λεφτά της εταιρείας ο Ορφανίδης

INBusinessNews  18/04/2013 11:58

?e?????sµ??? ?ta? ? p??s??e?s? st? s????t?s? t?? µ? e?asfa??sµ???? p?st?t?? t?? eta??e?a? ??fa??d?? p?? s?????esa? ?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??a ?a t??? e??µe??s??? ??a ta µ???? st??µ?? ded?µ??a.

? ap??s?a µe????? p??µ??e?t?? ?ta? eµfa??? ap? t? s????e?s? af?? p???? e??a? ?a?a?? p?? ????? s?µa?t???te?a p???µata p?? t??? apas??????. ??t??eta, a??et?? ap? t??? µ????te???? µ? e?asfa??sµ????? p?st?t?? t?? eta??e?a? ep?de??a? ????? e?d?af???? ??a ta d??µe?a st?? eta??e?a.

St? t???? t?? s?s?e???, ?µ?da t?? p?st?t?? d????st??e se e?d??? ep?t??p? ? ?p??a ?a pa?e??e?e? st? ?????µa t?? p??sf???? ??a ta pe????s?a?? st???e?a t?? eta??e?a? p?? ?a ???e? st?? 15 ?a???.
St?? ap????s? t???, ?? pe??ss?te??? p?st?t?? ep????t??sa? t?? e??t?se?? st?? ???st? ??fa??d? ? ?p???? ß?ßa?a de? ?ta? pa???.

? ??t??a? ??d??????? p??t??, s?µe??se p?? a? e??a? µeta?????e? ?eft? p??sfata ap? t?? eta??e?a se ???a??asµ??? t?? ?. ??fa??d? ?a ?ta? e????? ?a t? a?t???f???? ?a? ??t? t?t??? de? fa??eta? ?a ????e. ??e????? p??t?? pa?a??te???? ???a??asµ??? t?? eta??e?a?.

?p? d?e?e???s? ß??s?eta? ?a? t? ?e????? p?? e?? sta ß?ß??a t?? eta??e?a? ?ta? ?ata?e??aµµ??? st?? 9.9e?. e??? ap? t?? ?ataµ?t??s? p?? ??a?a? ?? d?a?e???st?? ? a??a t?? st?? ?ta? 7.7e?.
??a ???? ??µa µe t? ?p??? ????? ?a as???????? ?? d?a?e???st?? e??a? ?a? t? s?µß??a?? t?? ?. ??fa??d? ? ?p???? e??a? p???? p?e?????? p??s?p???. Ost?s?, st? s?µß??a?? t?? µe t?? eta??e?a ?p???e? ???? p?? ??e? p?? d??a???ta? p??e?d?p???s? e??? ?t??? ??a 420???. e??? ?a? p???e?ta? ??a ??a ??µa t? ?p??? ß??p??? ?? ??µ???? t?? d?a?e???st??.

Se s??s? µe t? s?????s? t?? e??as??? t?? ?atast?µ?t?? ? ?. ??d??????? a??fe?e p?? st???? e??a? ?a s??e??s??? ?a ?e?t??????? µ???? ?a? t?? ?????? t?? 2013 pa?ad?????e ?st?s? p?? µp??e? t? ep?µe?? d??st?µa ?a ??e?s??? a??µa pe??ss?te?a ?atast?µata.

? ??????? ?ß?a?µ ep?s?? e? t?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a?, a??fe?e p?? ?a ?????? p??sp??e?e? ??a d?a?a????sµ? ?fe???? µe t?? t??pe?e?, ?st?s? p??pe? p??ta ?a ????? ??t? ?e???p?ast? sta ????a t?? e?????ta? t?? p??sf???? p?? ?a a??????? st?? 15 ?a???.  ?p? t?? p?e??? t?? p??t??, ? ?. ??d??????? f???t?se ?a pe?????se? t?? p??sd???e? a?af????ta? ?a?a?t???st??? p?? ?? t??pe?e? de? p???e?ta? ?a ?????? «????eµa».

? ?e????? d?e????t?? t?? eta??e?a? ???sta?t???? ??????? a??fe?e p?? ap? t?? 1? Feß???a???? ? eta??e?a ??a?e e??as?e? 5e?. ap? t?? ?p??e? p???????e t? p??s?p???, e?d?p???se?, ??e?t??sµ?? ?a? F??. O? ???st? p?s? 900???. p?? ?ta? st? ?a??? ???pe?a ????e?t??e.

? ?a??? ??e? ?a ?aµß??e? ap? t?? eta??e?a s?ed?? 100e?. e??? e?? ?? ?p????pe? t??pe?e? pe??p?? 45e?. e???. ?? µ? e?asfa??sµ???? p?st?t?? ????? ?a ?aµß????? 87e?. e???.
? ??t??? ??d???????, e??µ???se t??? p?st?t?? ?t? ????? µ???? st??µ?? pa?a??f?e? 61 a?t?se?? e?d?af????t?? ??a µ???? t?? pe????s?a? t?? ?pe?a????? ??fa??d? (?atast?µata, ???a a????ta, eµp??e?µata ?a? e??p??sµ??) ap? d??f????? ???a??sµ???.

St? s????e?s? ??????e ?t? ?d? ?p???e? s?µß??a?? (p??? t?? e?s?d? t?? d?a?e???st??) µe eta??e?a p?? s??d?eta? µe t? University of Nicosia ??a p???s? teµa???? ??? ???t? st? eµp????? ???t?? My Mall st? ?eµes? ??a p???? t?? t???? t?? 4 e?. e???. Ost?s?, e???eµe? ? d?a????sµ?? t?? teµa???? ??? st?? e? ???? pe?????, ???? p?? ?a p?a?µat?p???se? ? ????? Scott Brownrigg. ?? ???? t?? d?a????sµ?? de? p?????e? ???? ?fe???? ????? 400 ?????d?? e??? ap? t?? eta??e?a ??fa??d? st?? ????. ? s???e???µ??? s?µf???a ?p????f??e p??? e???a µ??e? pe??p??.

??a??af? ap? t? ???

??? ?d?a ??a ?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??fa??d? ?????? p??sp??e?e? ??a d?a??af? t?? t?t??? p?? d?ap?a?µate???ta? st? ???µat?st???? ????? ??p???.

St???? t?? s????e?s??

?? d?a?e???st?? t??????? ?t? ? s????e?s? t?? p?st?t?? p?a?µat?p??e?ta? afe??? ??a e??µ???s? t??? ?a? afet???? ??a ?at??t?s? µ?a? ep?t??p?? p?st?t??, ? ?p??a ?a ?e?t????e? e? µ????? ???? t?? p?st?t??.

? e? t?? d?a?e???st??, ??t??? ??d???????, a??fe?e p?? de? ?p???e? p??tas? ap? t? e??te???? p?s? ap? t?? ?p??a ???ßeta? ? p???? p??ed??? t?? ?pe?a????? ???st?? ??fa??d??. ???t??, t???se: "???? ?µ?? ?t? ? ?. ??fa??d?? e?d?af?????e ?a ap??t?se? ??p??e? s???e???µ??e? µ???de? af????a p??spa??se? ?a st?se? ??a a??s?da ?pe?a?????". ?e?a????se ?t? ? ???st?? ??fa??d?? e?d?af??eta? ??a ??p??e? ap? t?? e?????asµ??e? ?pe?a????? ?a? ??? ??a a???? ?d???t?t??.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας