Εlomas-Ορφανίδης: Deal με ερωτηματικά

INBusinessNews  08/02/2013 17:39
Εlomas-Ορφανίδης: Deal με ερωτηματικά

Εlomas-Ορφανίδης: Deal με ερωτηματικά

INBusinessNews  08/02/2013 17:39

Se s?µf???a ??a t?? ???? ?pe?a????? p?? ?p???e? st? eµp????? ???t?? ??fa??d?? st? ?e???s?a f???eta? ?a ????? ?ata???e? ?? ???st?? ??fa??d?? µ???? p??t???? ?s????? ??d?a? t?? ?pe?a????? ??fa??d? ?a? ??d??a? ???sta?t????, ?d???t?t?? t?? ?pe?a????? Elomas.

S?µf??a µe ?a?? p????f???µ??e? p???? t?? INBNews ap? t? ??p??a?? eµp???? ?pe?a???? Elomas ?a ?e?t?????se? e?t?? t?? eµp?????? ???t??? ??fa??d? ?a? µ???sta ????? ?d? ???e? pa?a??e??e? p?????t?? ?a? µe????? p??µ??e?t?? t?? a????? pa?????? p?????ta ??a ta ??f?a t?? ??a? ?pe?a?????. ? ??a ?pe?a???? ??e? ???ste? ?a ?e?t?????se? st?? 14 Feß???a????, e?? t????eta? p?? ??p???? ?????? ???? ?a? ??a ?????? epe?d?t?? st? ??? e??e???µa.

????ate? p????f???e? ??a t? e??????
?a??????a, a?ep?ßeßa??te? p????f???e? a?af????? p?? ? s?µf???a e?????as?? t?? ????? a????eta? st?? 800 ?????de? e??? et?s???, t?? ?d?a ??a p?? ???e? p???? a?af????? ?t? ? s?µf???a e?????as?? ??e? ???ste? st? 4% ap? t? s????? t?? p???se?? p?? ?a ???e? ? ?pe?a???? Elomas st? mall ??fa??d?.
???? p??? ?ßa?e st? t?ap??? t?? s???t?s?? ?a? µ?a ???? pa??µet?? t?? s?µf???a? µeta?? ??fa??d? ?a? ???sta?t????, ? ?p??a p???p???te? t?? e?????as? t?? ????? st?? ?pe?a????? Elomas e?? a?t? ?a p????se? ?a? t? ?p??? st?? ??e? ap?µe??e? st?? ?pe?a????? ??fa??d? µe s??p? t? µe?a??te?? d??at? ?e?st?p???s? µ?s? t?? p?????t??.

??e????ta? e??t?µat???
???t??, ?a p??pe? ?a a?afe??e? ?t? ??e? ?? p???? µe t?? ?p??e? ep????????se t? ????ews e?f?????? afe??? t?? ep?f????e?? ?at? p?s?? µp??e? ?a d?????e? se ???? ß?s? µ?a ?pe?a???? Elomas st? s???e???µ??? ???? ?a? afet???? t?? ap???a t??? p?? ? ???st?? ??fa??d?? µp??e? ?a p?a?µat?p??e? eµp?????? s?µf???e?, ap? t? st??µ? p?? ??e? s?µf????e? µe t?? ?a??? ???pe?a ? d????sµ?? d?a?e???st??-pa?a??pt?? ??a t?? eta??e?a ??fa??d?.

S??t?µa ?a ?e?a?a??se? t? s?????? p?? ??e? d?µ???????e? ß?se? t?? te?e?ta??? p????f????? p?? af????? t? eµp????? ???t?? ??fa??d? ?a? t?? ?pe?a????? Elomas ??a ?a d??µe t? ?s??e? ?a? t? ???.

 

????????ste µe st? twitter: @ACostouris

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας