Ορφανίδης: Πατέντα με ανεπίσημη διαχείριση

INBusinessNews  21/12/2012 13:43
Ορφανίδης: Πατέντα με ανεπίσημη διαχείριση

Ορφανίδης: Πατέντα με ανεπίσημη διαχείριση

INBusinessNews  21/12/2012 13:43

Χωρ?ς την αποκ?λυψη αναλυτικο? πλ?νου για τη σωτηρ?α των υπεραγορ?ν Ορφαν?δης ολοκληρ?θηκε η συν?ντηση στο ΚΕΒΕ μεταξ? προμηθευτ?ν-τραπεζ?ν αλλ? και του ο?κου KPMG.

Οι KPMG που ε?ναι οι ελεγκτ?ς της εταιρε?ας Ορφαν?δης, ετοιμ?ζουν ?να βραχυπρ?θεσμο πλ?νο επιβ?ωσης της εταιρε?ας το οπο?ο με λ?γα λ?για ισοδυναμε? με «ανεπ?σημη διαχε?ριση».

Με λ?γα λ?για αν γ?νει αποδεκτ? το σχ?διο, οι προμηθευτ?ς (κ?ποιοι απ? τους βασικο?ς) θα συνεχ?σουν τη ρο? προ??ντων προς την εταιρε?α και ο διαχειριστ?ς θα εξασφαλ?ζει την ?μεση πληρωμ? τους εν? τα υπ?λοιπα χρ?ματα θα χρησιμοποιο?νται για να μπορε? να συνεχιστε? η ρο? εργασ?ας στην εταιρε?α.

Το σχ?διο που ετοιμ?ζει η KPMG θα κατατεθε? εντ?ς ωρ?ν στις τρ?πεζες και αν εγκριθε? θα υποβληθε? και στους μεγαλ?τερους των προμηθευτ?ν.
Π?ντως, εγ?ρθηκαν δι?φορα ζητ?ματα απ? τους προμηθευτ?ς τα οπο?α γνωρ?ζουν και οι τρ?πεζες και τα οπο?α θα πρ?πει να εξεταστο?ν. Πρ?κειται και για ουσι?δη ερωτ?ματα αλλ? και για τεχνικ?ς και νομικ?ς φ?σεως. ?λλωστε, υπ?ρχει κατατεθειμ?νη σε δικαστ?ριο και α?τηση για εκκαθ?ριση της εταιρε?ας για την οπο?α προς το παρ?ν υπ?ρχει απαγορευτικ? δι?ταγμα. Παρ?λληλα, σε περ?πτωση που προταθε? διαχειριστ?ς για την εταιρε?α, θεωρητικ? χρει?ζεται η ?γκριση ?λων των πιστωτ?ν.
Χαρακτηριστικ? ε?ναι πως οι προμηθευτ?ς αν?φεραν πως ?φυγαν απ? τη συν?ντηση… προβληματισμ?νοι.

?σον αφορ? το ενεχ?μενο δημιουργ?ας μ?ας κοινοπραξ?ας προμηθευτ?ν που θα αναλ?βει την εταιρε?α, γ?νεται πλ?ον αντιληπτ? πως τ?τοιο ενδεχ?μενο ε?ναι απομακρυσμ?νο αφο? χρει?ζεται σημαντικ? χρ?νο για να δημιουργηθε? και να εφαρμοστε? ?να τ?τοιο πλ?νο.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας