Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Μειωμένα έσοδα λόγω πανδημίας

InBusinessNews  31/07/2020 10:52
Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Μειωμένα έσοδα λόγω πανδημίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Μειωμένα έσοδα λόγω πανδημίας

InBusinessNews  31/07/2020 10:52
Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις αρχές λόγω της πανδημίας του COVID-19 είχαν σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, τα οικονομικά αποτελέσματα της οποίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψαν μείωση.  
 
Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα της εταιρείας κατά το εξάμηνο αυτό μειώθηκαν σε €44.512.000 από €53.996.000 για την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα οποία ακολούθως επηρέασαν την συνολική κερδοφορία. Το κέρδος για τους πρώτους έξι μήνες του 2020 ήταν €4.858.000 έναντι €10.411.000 για το πρώτο εξάμηνο του 2019.
 
Όπως τονίζεται, η  διεύθυνση της εταιρείας έχει εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης κρίσεως και λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να βελτιώσει την κοστολογική δομή και ρευστότητα εις αναμονή της αβεβαιότητας της αγοράς λόγω της πανδημίας του COVID-19.
 
Προοπτικές για το έτος
Ο κατασκευαστικός κλάδος επανεκκίνησε τις δραστηριότητες του το Μάιο, μετά από περίοδο αποστασιοποίησης 40 ημερών. Κάποιοι σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας συνεχίζουν να επιβαρύνονται από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην επιτόπια και παγκόσμια οικονομία καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο για τους επόμενους μήνες.
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές και η τρέχουσα αβέβαιη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19, δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Εν όψει των αβεβαιοτήτων, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους και τον περιορισμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.
 
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση προς τους ιδιώτες και επιχειρήσεις από το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, οι τιμές ενέργειας και συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα μπορούσαν να επηρεάσουν:
 
(1) τα εισοδήματα και λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος,
(2) την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, και
(3) τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
 
Όπως σημειώνει η εταιρεία, η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές και η τρέχουσα αβέβαιη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19, δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας