Μέχρι και €7.000 οι χορηγίες για απόσυρση αυτοκινήτου και αγορά ηλεκτρικού

Μέχρι και €7.000 οι χορηγίες για απόσυρση αυτοκινήτου και αγορά ηλεκτρικού

Μέχρι και €7.000 οι χορηγίες για απόσυρση αυτοκινήτου και αγορά ηλεκτρικού

Συνολικές χορηγίες ύψους €7.000 μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες από τα σχέδια που ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), για απόσυρση οχημάτων και προώθηση οχημάτων µε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του ηλεκτρικού οχήματος. 

RELATED ARTICLES


 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το ΤΟΜ, το συνολικό ποσό των δύο χορηγιών θα είναι €3 εκατ. ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για περίοδο δύο μηνών. Εάν οι αιτήσεις μίας εκ των δύο κατηγοριών είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, το ποσό θα κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.
 
Σε περίπτωση που τα €3 εκατ. δεν διατεθούν -και ανάλογα µε το ποσό που θα µείνει- μπορεί να υπάρξει και δεύτερη περίοδος αιτήσεων για το ίδιο σχέδιο ή επέκταση της περιόδου.
 
Αποσύρσεις οχημάτων
 
Για απόσυρση οχήματος (Χορηγία A) το ποσό της χορηγίας φτάνει τις €2.000. Προϋπόθεση για να εγκριθεί η αίτηση είναι η εγγραφή καινούργιου οχήµατος κατηγορίας Μ1 από τον αιτητή.
 
Για το καινούργιο όχημα απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης «Euro 6AD», ο κυβισµός του κινητήρα να είναι µικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3) και η µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα να είναι µικρότερη ή ίση των 150 γραµµαρίων ανά χιλιόµετρο (gr/Km).
 
Το συνολικό ποσό χορηγίας θα είναι µέχρι €2.5 εκατ., συνεπώς ο αριθµός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία θα είναι µέχρι 1250.
 
Προώθηση Ηλεκτρικού Οχήµατος
 
Η Χορηγία Β έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήµατος («pure electric») κατηγορίας Μ1, με τιµή αγοράς, µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία δεν υπερβαίνει τα €40.000.
 
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήµατος ενώ το συνολικό ποσό χορηγίας για την κατηγορία θα είναι µέχρι €500.000 (µέχρι 100 χορηγίες, με ποσό χορηγίας €5.000).
 
Κριτήρια Σχεδίου

Τα κριτήρια για να θεωρείται µία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:
 
 • Ο αιτητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και κατά την ηµεροµηνία της υποβολής των εντύπων της χορηγίας να είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος που θα αποσυρθεί
 • Το όχηµα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία πρέπει να είναι κατηγορίας Μ1 (οχήµατα µεταφοράς προσώπων, με τέσσερεις τροχούς και άνω, με το πολύ οκτώ θέσεις καθηµένων πέραν του οδηγού. Σην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες µε 4 τροχούς) ή Ν1 (για την µεταφορά εµπορευµάτων, με µέγιστη µάζα µικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους).
 • Να είναι ηλικίας µεγαλύτερης ή ίσης των 15 ετών
 • Να ήταν εγγεγραµµένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία 10 συνεχή χρόνια και να υπάρχει εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωµένο ως ακινητοποιηµένο και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων 24 µηνών και να µην έχει ακυρωµένη εγγραφή την ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων του σχεδίου

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Ο αιτητής θα υποβάλει αίτηση µέσω διαδικτύου ενώ για κάθε όχηµα που δηλώνεται προς απόσυρση µπορεί να υποβάλλεται µόνο µία αίτηση. Να σημειωθεί ότι κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει µόνο µία αίτηση για κάθε µία από τις κατηγορίες χορηγίας. ∆ιευκρινίζεται ακόμα πως, ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση και για τις δύο κατηγορίες- για να λάβει και τις δύο χορηγίες, ύψους €7.000.
 
Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήµατα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται µόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα. Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα στην περίπτωση της Χορηγίας Α και µόνο µία αίτηση στην περίπτωση της Χορηγίας Β.
 
Εξέταση αίτησης
 
Οι αιτήσεις θα ταξινοµούνται και θα εξετάζονται από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, στη βάση των κριτηρίων του σχεδίου και θα εγκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας:
 

 • από τα πιο παλαιά σε ηλικία οχήµατα (Χορηγία Α)
 • µε βάση την ηµεροµηνία και χρόνο (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) υποβολής της αίτησης (Χορηγία Β)
 
Οι αιτήσεις θα εξετάζονται χωρίς να απαιτούνται στοιχεία απόκτησης του καινούργιου οχήµατος, ωστόσο, για την καταβολή της χορηγίας, τα στοιχεία θα είναι απαραίτητα. Να σημειωθεί ότι οι αιτητές θα ενηµερώνονται γραπτώς για την αίτηση τους καθώς και για τους λόγους απόρριψης και πως η έγκριση για την καταβολή χορηγίας θα ισχύει για περίοδο 7 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης.
 
Καταβολή χορηγίας

Αιτητής του οποίου η αίτηση για την Χορηγία Α έχει εγκριθεί θα πρέπει: 
 • να παραδώσει το όχηµα του σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχηµάτων και να παραλάβει Πιστοποιητικό Καταστροφής
 • εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταστροφής να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ, το έντυπο ΤΟΜ 98 (Αίτηση για Ακύρωση Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήµατος) επισυνάπτοντας την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του Σχεδίου, το Πιστοποιητικό Καταστροφής, τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος, γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρµόζεται), αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή του διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας και συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία µέσω τραπεζικού εµβάσµατος


Αιτητής για τη Χορηγία Β του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί θα πρέπει να υποβάλει σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ:

 • την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του σχεδίου
 • τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος και αντίγραφο του τιµολογίου αγοράς του οχήµατος
 • γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών (όπου εφαρµόζεται)
 • αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή διαβατηρίου
 • κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας
 • συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας