Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Πώληση συμμετοχής στα Λατομεία Λατούρου και Πύργων

InBusinessNews  18/04/2019 18:40
Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Πώληση συμμετοχής στα Λατομεία Λατούρου και Πύργων

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Πώληση συμμετοχής στα Λατομεία Λατούρου και Πύργων

InBusinessNews  18/04/2019 18:40

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι ακολουθώντας την πολιτική της για επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες έχει προχωρήσει σε συμφωνία για πώληση των μεριδίων που κατέχει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αδρανών λατομικών υλικών.

RELATED ARTICLES


Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Λατούρος Επενδύσεις Λτδ για την πώληση του 50% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Λατομεία Λατούρος Λίμιτεδ και του 30% που κατέχει στην εταιρεία Λατομείο Πυργών Λίμιτεδ. Το συνολικό αντίτιμο της πώλησης ανέρχεται σε €4.150.000 και από την συναλλαγή αυτή θα προκύψει κέρδος πριν την φορολογία ύψους €787.000.

Η υλοποίηση της συμφωνίας έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί πριν τις 31/5/2019 οπόταν και θα εισπραχθεί το συνολικό τίμημα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πρόσθετα στοιχεία
Επιπλέον στοιχεία παρέθεσε η Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Η επένδυση της εταιρείας σε μετοχές της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λίμιτεδ πραγματοποιήθηκε το 2001 με την εξαγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την Joannou & Paraskevaides Ltd.

Προστίθεται επίσης ότι η επένδυση της εταιρείας στην Λατομεία Λατούρος Λίμιτεδ προέκυψε με την έμμεση απόκτηση των μετοχών της εν λόγω εταιρείας ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης και απόκτησης από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της The Cyprus Cement Public Company Ltd κατά το 2008.

Η συμφωνία έχει συναφθεί σε καθαρά εμπορική βάση, αναφέρει η εταιρεία, σημειώνοντας ότι το συνολικό αντίτιμο της πώλησης που ανέρχεται σε €4.150.000 θα καταβληθεί σε μετρητά με την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας μέχρι τις 31/5/2019. Από την συναλλαγή αυτή θα προκύψει κέρδος πριν την φορολογία ύψους €787.000, το οποίο θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2019.

Διευκρινίζεται ότι η ρευστοποίηση των εν λόγω επενδύσεων δεν αναμένεται να επηρεάσει τις προοπτικές ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας. To μερίδιο των κερδών από τις δύο αυτές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018 ήταν €305.000 (2017: €238.000).

Καταλητκικά σημειώνεται ότι η συναλλαγή δεν σχετίζεται ή/και δεν επηρεάζει συμφέροντα οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου, του Γραμματέα και των καθοριζόμενων προσώπων βάσει του άρθρου 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας