Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο για το fund industry

Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο για το fund industry

Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο για το fund industry

Με τη θετική ψήφο της Ολομέλειας της Βουλής την Τρίτη (10 Ιουλίου) εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Ο Ρωσικός πύργος στις Φοινικούδες

Συγκεκριμένα, τα νομοσχέδια για εναλλακτικές επενδύσεις θα απογειώσουν το fund industry της Κύπρου, καθώς ανοίγει ο δρόμος για εγγραφή και διαφορετικού είδους και τύπου funds στην Κύπρο που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα, ενώ είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές  που υπάρχουν και σε όλες τις δικαιοδοσίες για επενδυτικά ταμεία. Την ίδια ώρα, δίδεται η ευχέρεια στην Κύπρο να καταστεί επενδυτικό κέντρο καθώς θα υπάρχει ευέλικτη νομοθεσία και ένα καλό καθεστώς με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Άλλωστε, είναι γνωστό πως υπάρχει θερμό ενδιαφέρον για εγγραφή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην Κύπρο από Ινδία, Κίνα και Ισραήλ.  

Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο
Με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο 2018 στην ουσία αντικαθίσταται η προηγούμενη νομοθεσία, ενώ εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών.
Επίσης, ρυθμίζει  τη σύσταση και τη λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), περιλαμβανομένων των αυτοδιαχειριζόμενων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) και των Καταχωρισμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών με παράδοση στον τομέα των επενδυτικών ταμείων, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Οι νέες πρόνοιες του νόμου που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το θεσμικό πλαίσιο των ΟΕΕ πιο ελκυστικό, αυστηρό και ασφαλές αφορούν:
  • Τη σύσταση και τη λειτουργία των ΚΟΕΕ, οι οποίοι δε θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται μέσω του διαχειριστή τους, ο οποίος πρέπει να είναι αδειοδοτημένος.
  • Το αρχικό κεφάλαιο των ΟΕΕ.
  • Το διορισμό θεματοφύλακα, αναλόγως της μορφής που θα έχει ο ΟΕΕ.
  • Την ανάθεση της λειτουργίας διαχείρισης αναφορικά με τη διοίκηση των ΟΕΕ.
  • Τη σύσταση και τη λειτουργία ΟΕΕ ως ετερόρρυθμου συνεταιρισμού με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.
  • Τη σύσταση εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

Διαβάσατε ακόμα: Πόσο συρρικνώθηκαν οι τιμές σπιτιών σε επτά χρόνια

Με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 καταργείται ο ειδικός συντελεστή; φορολόγησης της λογιζόμενης διανομής μερίσματος των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με στόχο την επίτευξη ομοιόμορφης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των εν λόγω οργανισμών και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων λαμβάνουν ή λογίζεται ότι λαμβάνουν μερίσματα από εταιρείες.

Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία πρόσωπα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λαμβάνουν μερίσματα από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή άλλα συλλογικά επενδυτικά ταμεία υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα ποσοστού ύψους 3% επί των μερισμάτων.  Με την τροποποιημένη νομοθεσία, τα  πρόσωπα που λαμβάνουν ή που λογίζεται ότι λαμβάνουν μερίσματα από τους εν λόγω οργανισμούς να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά με συντελεστή ύψους 17%.  Με τον τρόπο αυτό τα εν λόγω πρόσωπα θα τυγχάνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με άλλα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν μερίσματα από εταιρείες. 

Με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018 τροποποιείται ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε η επένδυση προσώπων που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία σε αμοιβαία κεφάλαια ή συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του περί Ανοικτού Τύπου Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου να μη λογίζεται ως μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και τα εισοδήματα που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά από τις συγκεκριμένες επενδύσεις να φορολογούνται στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. Παράλληλα, εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης της μεταβλητής αμοιβής των ατόμων που εργοδοτούνται στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ ή από εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ αναθέτει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή κινδύνων ΟΕΕ ή σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, η οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας (carried interest) του ΟΕΕ.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας ενθαρρύνεται η σύσταση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ στην Κύπρο με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω οργανισμούς.  Παράλληλα, ο νέος νόμος αναμένεται να προσελκύσει στην Κύπρο ανώτερα διοικητικά στελέχη που απασχολούνται σε διαχειριστές ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, ώστε να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, γεγονός το οποίο αναμένεται να επιφέρει οφέλη για την οικονομία.

Πώς θα γίνεται αυτό;  Με τις νέες ρυθμίσεις δε θα αποδίδεται μόνιμη εγκατάσταση σε επενδυτές που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία για την επένδυσή τους σε αμοιβαία κεφάλαια ή συνεταιρισμούς που λειτουργούν δυνάμει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας και η αμοιβή που καταβάλλεται σε άτομο για την εργοδότησή του σε ΔΟΕΕ στην Κύπρο ή σε εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ αναθέτει τη διαχείριση του οργανισμού ή σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, η οποία συνιστά συμμετοχή στη δημιουργία υπεραξίας για τον οργανισμό (carried interest), θα υπόκειται σε φορολογία συντελεστή ύψους 8%, με ελάχιστο ποσό καταβλητέου φόρου ύψους €10.000 ετησίως, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας