Phinopoulou Legal Practice (PLP)

  22/07/2022 09:28
Phinopoulou Legal Practice (PLP)

Phinopoulou Legal Practice (PLP)

  22/07/2022 09:28

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τις πολίτικες ρυθμίσεις για τη Βιωσιμότητα (Sustainability) και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable Development) μόνο ως νομικη υποχρεώση 'H ως αναγκαιότητα, αλλά ως ευκαιρία για μακροπρόθεσμη επιχειρηματική απόδοση και συνεχή ενίσχυση της θέσης τους για προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα που κινητοποιεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων προτύπων και πρακτικών. Με τη θέσπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη βιωσιμότητα

Τα κριτήρια Environmental, Social, Governance (ESG) είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θέτουν τη Βιωσιμότητα στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών τους στόχων, αναζητώντας τρόπους υποστήριξης και εφαρμογής των SDGs και συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (π.χ. Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), Βιώσιμη Χρηματοδότηση και Επενδύσεις (Sustainable Finance). Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τους δείκτες προόδου σε σχέση με την εφαρμογή των 17 SDGs ως περιλαμβάνονται στη γνωστή πλέον «Ατζέντα 2030». Όσον αφορά τα δεδομένα για την Κύπρο, οι Δείκτες περιλαμβάνουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία.

το ξεκάθαρο μήνυμα είναι ότι ο δρόμος για επίτευξη των στόχων είναι ακόμα μακρύς. Μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας προκύπτει από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος - Το αύριο» (2021-2026). Το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές άμεσες επενδύσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και συμπληρωματικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τον ιδιωτικό τομέα.

Σ’ αυτό το σκηνικό ο ρόλος των κυπριακών τραπεζών και των άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών είναι ουσιαστικός και καθοριστικός. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν έχουν την υποχρέωση μόνο να παραχωρούν νέο δανεισμό, αλλά απαιτείται να εμπλακούν στην έμπρακτη υποστήριξη έργων δημιουργίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και κανονιστικού ελέγχου τήρησης των κριτηρίων ESG, αφού η Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Sustainable Finance) αποτελεί πυλώνα της προσπάθειας για την απορρόφηση σχετικών κονδυλίων είτε από το κράτος και/ή από την ΕΕ.

Σε ένα παρεμφερές επίπεδο, η δημοτικότητα των επενδύσεων με κριτήρια ESG έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Οι Βιώσιμες Επενδύσεις (Sustainable Investments), όπως προκύπτει από την  έρευνα της  Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), αντιστοιχούσαν στο 36% όλων των επενδυτικών επαγγελματικών ταμείων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία και Ευρώπη, έχοντας ξεπεράσει τα  $35.3 τρισεκατομμύρια δολάρια (2020) και μόνο τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζεται αύξηση 15%. Οι επενδυτές πλέον χρησιμοποιούν τις πληροφορίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα κριτήρια ESG, κοινοποιήσεις και δηλώσεις (Κανονισμός ΕΕ SFDR) σε σχέση με την προσέγγισή τους στον καθορισμό στρατηγικής, διαχείρισης και τοποθέτησης επενδύσεων. Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση επενδύσεων, την προώθηση προϊόντων ή ενεργειών οι οποίες πλέον περιλαμβάνουν κριτήρια ESG, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές δεν πρέπει να παραβλέπουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, όπως αυτόν του «Greenwashing»

(«Περιβαλλοντικό Ξέπλυμα»). Για παράδειγμα, οι κυπριακές επιχειρήσεις που ασχολούνται πλέον πιο ενεργά με το ζήτημα της Βιωσιμότητας και τη δημιουργία πράσινων χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. Green Finance) και υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην παρασύρονται ένεκα ενθουσιασμού ή ακόμα και σκόπιμα, αφού το επιπρόσθετο νομικό ή οικονομικό κόστος που δύναται να υποστούν μπορεί να είναι τεράστιο.

Οικονομικο κοστος και ορθολογικη προσαρμογή

Η αλήθεια που πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα, είναι πως η προσαρμογή της κάθε επιχείρησης στα δεδομένα της Βιωσιμότητας και στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG συνεπάγεται κάποιο  κόστος.

Αλλά, με ορθολογιστική προσέγγιση οποιοδήποτε τέτοιο κόστος είναι μία πρόσκαιρη και αναγκαία δαπάνη για προσαρμογή και κανονιστική συμμόρφωση. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προβούν σε ενέργειες προσαρμογής με τα νέα δεδομένα και συνεχίζουν τη λειτουργία τους μόνο στη βάση απαρχαιωμένων εμπορικών πρακτικών, είναι ορατό το ενδεχόμενο να χάσουν τόσο τη μάχη έναντι του ανταγωνισμού, τα ωφελήματα που προκύπτουν από την ενσωμάτωση μοντέλων λειτουργίας και στοχευμένων προγραμμάτων για τη Βιωσιμότητα, την Πράσινη και Αειφόρο Ανάπτυξη αλλά και επιπρόσθετα να βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ υψηλό κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης (SFDR), με αποτέλεσμα η φήμη τους θα φθίνει.  Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η κατάρτιση ειδικής ομάδας στα θέματα βιωσιμότητας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τομέα μιας επιχείρησης, καθώς τα μοντέλα βιωσιμότητας πρέπει να έχουν   εφαρμογή (evidentiary operational application) σε όλο τον κύκλο μιας επιχείρησης. Η ενεργή συμμετοχή και συνεργασία τέτοιας ομάδας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης (π.χ. μέτοχοι, επενδυτές, διοικητικό συμβούλιο, υπάλληλοι, εμπορικοί πιστωτές, χρηματοδότες κ.ά.) και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μεταρρύθμισης και υλοποίησης κάθε έργου είναι απαραίτητη. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας και τη συνεχή εξειδίκευση στη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης - Αειφορίας (Sustainability Policies, Sustainable Finance και Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης) έχουμε αναπτύξει την τεχνογνωσία και την ικανότητα παροχής εξειδικευμένων νομικών, κανονιστικών και τεχνικών συμβουλών. Αυτές θα σας επιτρέψουν, σε οποιαδήποτε φάση, να καθορίσετε, επικαιροποιήσετε και υιοθετήσετε πρακτικές εφαρμογής και υλοποίησης πολίτικων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ESG τόσο για την ευημερία της επιχείρησής σας, των μετόχων και του προσωπικού της αλλά και της κοινωνίας (corporate social sustainable responsibility). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 10A, Nice Day House, 5ος όροφος, 1069, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 22697400

Ιστοσελίδα: www.phinopoulou.com | Ε-mail: info@phinopoulou.com

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας