KPMG Impact

  22/07/2022 09:16
KPMG Impact

KPMG Impact

  22/07/2022 09:16

To KPMG IMPACT είναι ο επιταχυντής της παγκόσμιας ESG στρατηγικής της KPMG. Μέσω του KPMG IMPACT και της μακράς γνώσης και τεχνογνωσίας, η εξειδικευμένη ομάδα της KPMG μπορεί να σας στηρίξει σε διάφορους τομείς βιωσιμότητας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ανθεκτικής επιχείρησης με ένα βιώσιμο μέλλον.

Με την ολιστική μας προσέγγιση και τη βαθιά μας εμπειρία σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απανθρακοποίηση, η διαχείριση ηθικής εφοδιαστικής αλυσίδας, η κυκλική οικονομία, θέματα διαφορετικότητας - ενσωμάτωσης - ισότητας (DEI), διακυβέρνησης, μετρήσεων και γνωστοποιήσεων ESG, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε ορθά στη δημιουργία ενός πλαισίου αρχών ESG, το οποίο θα σας οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα. Στην KPMG πάμε πέρα από τους φραγμούς μιας στρατηγικής, με τους επαγγελματίες μας να είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα του ESG μετασχηματισμού σας. Με την κορυφαία στον κλάδο μας εμπειρία, τεχνολογία και τεχνογνωσία και τις παγκόσμιες συνεργασίες μας μπορείτε να μετατρέψετε το όραμα σε ευκαιρία για την επιχείρησή σας, τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας.

Στην KPMG Κύπρου, παρέχουμε λύσεις σε όλο το φάσμα του ESG και συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς:

ESG και Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη υπεύθυνων και βιώσιμων στρατηγικών, επιχειρηματικών μοντέλων, λειτουργιών και επενδύσεων.

Η ESG ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς στον τομέα της βιωσιμότητας, που μπορούν να σας βοηθήσουν σε θέματα:

• Αξιολόγησης και σχεδιασμού γενικής στρατηγικής ESG

• Κυκλικής οικονομίας

• Ενσωμάτωσης παραγόντων ESG στις εταιρικές λειτουργίες

• Διαφάνειας στην εφοδιαστική σας αλυσίδα

• Μετρήσεων και γνωστοποιήσεων ESG βάσει του κανονιστικού πλαισίου

•  Διαχείρισης κινδύνων ESG.

Οικονομική & Κοινωνική Ανάπτυξη

Προώθηση της συμπεριληπτικής ανάπτυξης με απώτερο σκοπό τη μείωση της ανισότητας και την ευδοκίμηση των οικονομίων. Οι τρεις τομείς εστίασης επικεντρώνονται στα εξής:

•  Ανισότητα στον τομέα της υγείας στις  

   αναδυόμενες αγορές

•  Αξιοπρεπής εργασία και ανάπτυξη

    χωρίς αποκλεισμούς

• Θέματα διαφορετικότητας,

   ενσωμάτωσης και ισότητας

   (DEI - diversity, equity and inclusion).

Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Ενσωμάτωση των πρακτικών ESG σε υπεύθυνες στρατηγικές και διαδικασίες επενδύσεων, χρηματοδότησης, ασφάλισης και εταιρικής χρηματοδότησης όπως:

• Αξιολόγηση επενδύσεων με κριτήρια ESG

• Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG σε μηχανισμούς δανειοδότησης

• Πράσινα ομόλογα

• Συμμόρφωση με κανονισμούς που διέπουν τον τραπεζικό ή/και τον ασφαλιστικό τομέα

• Προσέλκυση πράσινου κεφαλαίου.

Κλιματική Αλλαγή και Απανθρακοποίηση

Προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών που στο­χεύουν στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση εκπομπών διοξει­δίου του άνθρακα και στην κατάκτηση κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής όπως:

• Σχεδιασμό στρατηγικής μείωσης των εκπομπών ή/και αντιστάθμισής τους, για να επιτευχθεί ο στόχος του «Net-zero»

• Διαχείριση κλιματικού κίνδυνου

• Αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοδότησης λόγω χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μετρήσεις, Γνωστοποιήσεις και Διασφαλίσεις

Υιοθέτηση καλύτερων μεθόδων, εργαλείων και πλαισίων για την παρακολούθηση και μέτρηση των επιδόσεων.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης, δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής δέουσας επιμέλειας και συμβουλών φορολογίας/λογιστικής. Οι δυνατότητες μέτρησης, διασφάλισης και γνωστοποιήσεων του KPMG IMPACT, επιτρέπουν την υιοθέτηση βελτιωμένων μεθόδων, εργαλείων και πλαισίων για καλύτερη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια παρακολούθησης και μέτρησης επιδόσεων ESG.

Παρέχονται διαβεβαιώσεις σχετικά με την απόδοση και τον αντίκτυπο των πελατών σε βασικούς τομείς εστίασης. Μερικοί από τους τομείς εστίασης αυτής της πρακτικής περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση οικονομικής αξίας των βιώσιμων πρακτικών που υιοθετούνται από έναν οργανισμό

• Μέτρηση επιπτώσεων, προόδου και δημιουργία απολογισμού βάσει των απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις

• Πράσινη φορολογία

• Διασφάλιση βιωσιμότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αντώνης Παρτζίλης, Board Member, E-mail: antonis.bargilly@kpmg.com.cy | Τηλέφωνο: +35722209021

Ελένη Δαμιανού, Senior Manager, Management Consulting, E-mail: eleni.damianou@kpmg.com.cy | Τηλέφωνο: +357 22207498

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας