ΚΕΔΙΠΕΣ: Πώς προχωρούν «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και εκστρατεία εξόφλησης ΜΕΧ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία

Την μεγαλύτερη τριμηνιαία καταβολή από την ίδρυση της έναντι της κρατικής βοήθειας, ύψους €140 εκατομμυρίων, πραγματοποίησε το πρώτο τρίμηνο του έτους, η ΚΕΔΙΠΕΣ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €1,3 δις από την έναρξη των εργασιών της τον Σεπτέμβριο του 2018.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαχείρισης που ανακοίνωσε, οι κύριες χρηματοοικονομικές εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, έχουν ως εξής:

  • Οι ταμειακές εισροές του Α’ Τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €144,0εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% έναντι €129,6εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2023, και αύξηση 34,9% έναντι €106,7εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2023.

Οι Ταμειακές εισροές το Α’ τρίμηνο 2024 είναι σημαντικά ενισχυμένες από είσπραξη από πώληση χαρτοφυλακίου δανείων καθώς μέσα στο τρίμηνο έχει ολοκληρωθεί η πώληση χαρτοφυλακίου δανείων προς την Τράπεζα Κύπρου, ενώ ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου μεγάλης αξίας.

Εξαιρουμένων των σημαντικών αυτών συναλλαγών αυτών οι ταμειακές ροές ανήλθαν €80,7εκ. στα ίδια περίπου επίπεδα με το Α’ Τρίμηνο 2023, το οποίο επίσης συμπεριελάμβανε πώληση ακινήτου μεγάλης αξίας.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/03/2024 ανήλθαν σε €2.248εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2.121εκ. ή 26,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

  • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Α’ Τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €27,6εκ., μειωμένες κατά 11,3% από €31,1εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2023 και αυξημένες κατά 2,6% από €26,9εκ. το Α’ Τρίμηνο του 2023.
  • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €5.822εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 από €5.895εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου του 2023 και €6.127εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2023. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 21,0% και εξαιρούμενων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 42,3%
  • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue διαμορφώθηκαν σε €94,3εκ. για το Α’ Τρίμηνο 2024 έναντι €231,7εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2023 και €92,7εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα €4.016εκ. ή 54,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

  • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 διαμορφώθηκαν σε €6.427εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €133εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €427εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €657εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 22,1% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 41,1%.
  • Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/12/2023 ανέρχεται σε €1.333εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 49% από την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2023 ανέρχεται σε €1.029εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 55% από την ημερομηνία έναρξης.

Στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €100,2εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η τελευταία απαίτηση για το Δ’ Τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €61χιλ.

Παράλληλα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές ύψους €97,4εκ. ή 97% του συνόλου των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης πληρωμής €5,5εκ. μέσα στο Α’ Τρίμηνο 2024.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €44,1εκ.

  • Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Α’ Τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €109,0εκ., σημειώνοντας αύξηση 32,0% έναντι €82,6εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2023, και αύξηση 39,2% έναντι €78,3εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2023. Σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €1.352,0εκ.
  • Το Α’ Τρίμηνο 2024 πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €140εκ., η μεγαλύτερη τριμηνιαία καταβολή από την ίδρυση της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €1,3δις από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

Δήλωση Πρόεδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρου Παπαδόπουλου

Οι ταμειακές εισροές του Α’ Τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €144,0εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% έναντι €129,6εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2023, και αύξηση 34,9% έναντι €106,7εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2023.

Οι εισροές είναι σημαντικά ενισχυμένες λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της πώλησης ακινήτου μεγάλης αξίας. Εξαιρουμένων των σημαντικών αυτών συναλλαγών, οι τακτικές ταμειακές ροές ανήλθαν €80,7εκ. στα ίδια περίπου επίπεδα με το Α’ Τρίμηνο 2023.

Το Α’ Τρίμηνο 2024 πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €140εκ., η μεγαλύτερη τριμηνιαία καταβολή από την ίδρυση της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι της κρατικής βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά, σε €1,3δις από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. H ΚΕΔΙΠΕΣ επίσης διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

Το Β’ Τρίμηνο 2024 αναμένεται βελτιωμένο σε σχέση με τις τακτικές ταμειακές ροές του Α’ Τριμήνου 2024 και αναμένεται η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €60εκ. εντός Ιουνίου 2024.

Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» με στόχο την κοινωνική στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν ως εξασφάλιση την Κύρια Κατοικία τους. Η ΚΕΔΙΠΕΣ ως ο φορέας υλοποίησής του Σχεδίου, έχει μέχρι σήμερα παραλάβει περίπου 2.000 αιτήσεις.

1.382 αιτήσεις έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και αυτή την περίοδο τα ακίνητα υποβάλλονται σε τεχνική δέουσα επιμέλεια, προς επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας τους, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει η ενημέρωση των Αιτητών που έχουν απορριφθεί καθώς δεν πληρούσαν τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Σχέδιο.

Εκστρατεία εξόφλησης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία κάτω των €350,000

Μέσα από μια παράλληλη προσπάθεια της ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία doValue, για εξεύρεση συναινετικής λύσης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δίδεται η ευκαιρία σε μερίδα δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενο δάνειο με μόνη εξασφάλιση την πρώτη κατοικία κάτω των €350 χιλ., το οποίο ήταν μη εξυπηρετούμενο κατά τις 31/12/2023 και παραμένει μη εξυπηρετούμενο, δυνατότητα πλήρους εξόφλησης του δανεισμού στη βάση της αξίας του ακινήτου. Η εκστρατεία πραγματοποιείται αυτή την περίοδο και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τους δανειολήπτες κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό.

Ολοκλήρωση έργου ΛΗΔΡΑ

Όσον αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αξίας περίπου €58εκ. με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022 προς την Τράπεζα Κύπρου, αυτή έχει ολοκληρωθεί.

Εργασιακά Θέματα

Έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης το οποίο βρισκόταν σε ισχύ για πέντε μήνες από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι και τον Μάρτιο 2024. Μέσα από το Σχέδιο έχουν αποχωρήσει 27 μέλη του προσωπικού, αριθμός ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί για την σταδιακή μείωση του προσωπικού της Εταιρείας. Σήμερα, ο αριθμός των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας ανέρχεται στα 313 μέλη.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/03/2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Δειτε Επισης

Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ η εξαγορά των Υπεραγορών Παπαντωνίου από την Σκλαβενίτης
Η περιοχή του Τροόδους σε τροχιά αναβάθμισης...Τα νέα έργα και αναπτύξεις που παίρνουν σάρκα και οστά
Ικανοποίηση Κώστα Κουμή για την πορεία του τουρισμού μέχρι σήμερα-«Επιτυγχάνουμε τον στόχο μας...»
Καλύτερο από το περσινό το πρώτο εξάμηνο για τον τουρισμό...Αυξημένες κατά 2,4% οι αφίξεις
Ο Νίκος Ποταμάρης νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου
Atterbury Europe: Συμφωνία με Αλφαμέγα για παρουσία στο Mall of Limassol, χρηματοδότηση από Eurobank
HSBC: Ο Georges Elhedery ο νέος CEO-Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα
Νέος διαγωνισμός για το Κέντρο Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε.-Τα έργα και το κόστος
Alexander The Great: Εκτεταμένη ανακαίνιση, ανανέωση και νέα εμφάνιση για το ξενοδοχείο της Πάφου (photos)
Κακάο: Στα ύψη η τιμή στην Ε.Ε., εξαίρεση η Κύπρος-Η αιτία των αυξήσεων και νέα δεδομένα από τον Αύγουστο