Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Τρ. Κύπρου-Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Τράπεζας Κύπρου πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024.

Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 48 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 212.918.972 μετοχές, δηλαδή 47,75 % του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

 • ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2024.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 12 Απριλίου 2024.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

(β) Lyn Grobler

(γ) Πανίκος Νικολάου

(δ) Κωνσταντίνος Ιορδάνου

(ε) Ελίζα Λειβαδιώτου

(στ) Monique Hemerijck

(ζ) Adrian Lewis

Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά και την λήψη σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»):

(η) Christian Hansmeyer

(θ) Stuart Birrell

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 και την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών.

Η ΕΓΣ ενέκρινε την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.25 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
 • Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών
 • Να εξετάσει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας με την προσθήκη ενός νέου Άρθρου 112 (d) και τη διαγραφή του υπάρχοντος Άρθρου 115 και την υιοθέτηση ενός νέου Άρθρου 115 σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Άρθρου 115, κάθε ένα από τα οποία όπως επεξηγείται στο παράρτημα των επεξηγήσεων της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 12 Απριλίου 2024
 • Να εξετάσει και να εξουσιοδοτήσει την αύξηση στις συνιστώσες των μεταβλητών αποδοχών πέραν του 50% του σταθερού μέρους των συνολικών αποδοχών του κάθε ατόμου που είναι Άτομο που Αναλαμβάνει Σημαντικούς Κινδύνους, νοουμένου ότι η μεταβλητή συνιστώσα σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών του ατόμου, αυτού για την Εταιρία και/ή τις θυγατρικές της σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 12 Απριλίου 2024.
 • Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα ακολουθεί πιο κάτω. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

Καταγραφή

Καταγραφή1

Δειτε Επισης

Υπ. Οικονομικών: Η αναβάθμιση από S&P's αντανακλά και την ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
S&P's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
ΑΔΜΗΕ: Συζητήσεις με Τρ. Κύπρου για χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector-Τα σημαντικά βήματα σε εξέλιξη
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη-Ποιες εταιρείες επηρεάζονται και οι νομικοί κίνδυνοι