Βαραίνει τις εταιρείες το κόστος χρηματοδότησης-Τα έξοδα του 2023 και ποιες βγήκαν κερδισμένες

Την ανοδική του πορεία, ένεκα της κατακόρυφης αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, συνέχισε εντός του 2023 το κόστος χρηματοδότησης, το οποίο εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις.

Η πλειοψηφία των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ ανακοίνωσαν αυξημένα έξοδα χρηματοδότησης σε σύγκριση με το 2022, τα οποία έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα λόγω του περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων.

Από την άλλη, αρκετές ήταν οι εισηγμένες που είδαν το κόστος χρηματοδότησής τους να μειώνεται την περασμένη χρονιά.

Πιο κάτω, παρουσιάζονται τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης για κάποιες από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, όπως προέκυψαν από τις ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για το 2023.

 • LOUIS PLC

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €19.268.000 από €15.541.000 το 2022.

Αυξημένα κατά σχεδόν 24% ήταν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης της Louis Plc για το 2023 σε σύγκριση με το 2022.

Τα αποτελέσματα από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημιά ύψους €2,2 εκατ. έναντι ζημιάς €6,2 εκατ. το 2022, καταγράφοντας βελτίωση €4 εκατ. λόγω της αύξησης των πληροτήτων των ξενοδοχείων. Από την άλλη, θετικά επέδρασε κέρδος ύψους €2,2 εκατ. από την τροποποίηση του τραπεζικού δανεισμού του Συγκροτήματος κατά το 2023.

 • PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €7.290.168 από €4.991.685 το 2022.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης αυξήθηκαν κατά €2,3 εκατ. στα €7,3 εκατ. το 2023 από €5 εκατ. το 2023, κυρίως λόγω αυξημένων επιτοκίων που είχαν επιβληθεί σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο ως μέτρο αντιμετώπισης του έντονου πληθωρισμού που παρατηρήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχεται σε €1.081.210 έναντι €2.840.976 το 2022.

 • LOGICOM PUBLIC LIMITED

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €13.623.015 από €9.797.800 το 2022.

Κατά 39% αυξήθηκαν τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης σε σύγκριση με το 2022, ενώ το κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία σημείωσε αύξηση κοντά στο 65%, φτάνοντας τα €43.920.639 σε σχέση με €26.624.806 το 2022.

 • LORDOS UNITED PUBLIC LTD

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €980.062 από €677.115 το 2022.

Τα έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €980.062, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά €302.947 ή 44,7%.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία προχώρησε στην άντληση επιπλέον ρευστότητας ύψους €1.635.863 από τραπεζικό ίδρυμα και €300.000 μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων.

Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε σημαντικά στα €762.032 σε σύγκριση με €227.242 το 2022.

 • ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €921.150 από €533.099 το 2022.

Κατά 72,8% αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο τα καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα, την ώρα που το καθαρό κέρδος περίπου διπλασιάστηκε, μιας και ανήλθε σε €1.116.607 σε σχέση με καθαρό κέρδος ύψους €554.827 το 2022.

 • ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €209.279 από €235.628 το 2022.

Εξαίρεση αποτέλεσε το Συγκρότημα της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits, του οποίου τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν κατά 11,2%, από €235.628 το 2022 στις €209.279 το 2023.

Το κέρδος του έτους αυξήθηκε κατά 68,6% στα €2.237.636 έναντι €1.326.975 το 2022.

 • ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €105.000 από €220.000 το 2022.

Στα μισά και πλέον μειώθηκαν τα έξοδα χρηματοδότησης, την ώρα που το κέρδος του Συγκροτήματος για το 2023 ανήλθε σε €27.840.000 σε σύγκριση με €12.718.000 κατά το 2022, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 119%.

 • LEPTOS CALYPSO HOTEL

Έξοδα χρηματοδότησης: €4.096.534 από €2.681.701 το 2022

Σημαντική αύξηση πέραν του 52% σημείωσαν τα χρηματοδοτικά έξοδα. Από την άλλη, η ζημιά μετά τη φορολογία για το έτος διαμορφώθηκε στα €570.830 έναντι κέρδους €568.456 το 2022.

 • LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €241.977 από €165.948 το 2022.

Κατά 45,8% αυξήθηκαν μέσα σε μία χρονιά τα καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα, ενώ το κέρδος για το έτος σημείωσε αισθητή άνοδο 93,1% στα €4.846.522 σε σύγκριση με €2.509.351 το 2022.

 • CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED

Έξοδα χρηματοδότησης: €1.863.606 από €1.267.991 (αφορά τόκους τραπεζικών δανείων και τραπεζικών παρατραβηγμάτων).

Το 47% άγγιξε η αύξηση των εξόδων χρηματοδότησης, την ώρα που το καθαρό κέρδος για το έτος αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 113% στα €5.535.886 σε σχέση με €2.599.484 το 2022.

 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ 'Η ΠΡΟΟΔΟΣ' ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΝ)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: €234.557 από €143.201 το 2022.

Αύξηση 63,7% κατέγραψε το κόστος χρηματοδότησης μέσα σε μία χρονιά, ενώ το καθαρό κέρδος για το 2023 έφτασε τα €629.810 σε σύγκριση με €414.188 το 2022, σημειώνοντας άνοδο 52%.

 • ΚΕΟ PLC

Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα: €382.000 από €278.000 το 2022.

Κατά 37,4% αυξήθηκαν τα χρηματοδοτικά έξοδα, την ώρα που το καθαρό κέρδος της χρονιάς κατέγραψε αύξηση 54,6% στα €10.654.000 σε σχέση με €6.890.000 το 2022.

 • SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Καθαρά έξοδα/έσοδα χρηματοδότησης: €362.142 από έσοδα €702.396 το 2022.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €362.142 σε σχέση με καθαρά έσοδα χρηματοδότησης €702.396 το 2022, παρουσιάζοντας διαφοροποίηση €1.064.538 χρεωστικό.

Η εν λόγω διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στις συναλλαγματικές διαφορές.

Το 2023 η συναλλαγματική ζημιά ανήλθε σε €254.618 σε σχέση με συναλλαγματικό κέρδος €852.190 το 2022, καταγράφοντας διαφοροποίηση €1.106.806 χρεωστικό. Οι συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν κυρίως από τη μετατροπή των υπολοίπων από δολάρια Αμερικής σε ευρώ.

Η ενδυνάμωση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 4,4% περίπου το 2023 είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα λόγω συναλλαγματικής ζημιάς, αφού το Συγκρότημα διατηρεί σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δολάρια Αμερικής.

Το καθαρό κέρδος για το έτος μειώθηκε στα €12.718.990 σε σχέση με €15.169.101 το 2022.

 • TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED

Χρηματοδοτικά έξοδα: €40.572 από €62.432 το 2022.

Μείωση 35% σημείωσαν τα έξοδα χρηματοδότησης, με το κέρδος για το 2023 να αυξάνεται κατά 113,5% στα €816.674 σε σχέση με €382.494 το 2022.

Δειτε Επισης

Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Moody’s: Αναβάθμισε την Eurobank από σε Ba1 από Ba2-Ιδιαίτερη μνεία στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας
Ενδιαφέρον EFG για ενδυνάμωση παρουσίας στην Κύπρο, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα της χώρας μας
Μειωμένη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιτοκίων
ΚΕΔΙΠΕΣ: Πώς προχωρούν «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και εκστρατεία εξόφλησης ΜΕΧ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία
Αποκέντρωση στην Κεντρική... Ο στόχος και το πλάνο Χρ. Πατσαλίδη για μετασχηματισμό της τράπεζας
Δοικητής: Πάνε πολύ καλά οι τράπεζες αλλά... δεν βγήκαμε από το δάσος-Τα επιτόκια και η στρέβλωση
Το καμπανάκι Χρ. Πατσαλίδη στις τράπεζες για την φήμη τους-Κίνδυνος η δυσαρέσκεια της κοινωνίας