AstroBank: €39,4 εκατ. κέρδη για το 2023-Στο 23,7% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Η AstroBank κατέγραψε κέρδη μετά φόρων €30,4 εκατ. το 2023, που αντιπροσωπεύουν απόδοση 13,9% επί των μέσων ιδίων κεφαλαίων, έναντι €12.2 εκατ. και απόδοση 6,2% το 2022.

Τα κέρδη του Συγκροτήματος μετά φόρων και εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων για το έτος 2023 ανήλθαν στα €39,4 εκατ. σε σχέση με €21,7 εκατ. το 2022.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν στα €97,2 εκατ. έναντι €72,7 εκατ. το 2022. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 46% το 2023 και ανήλθαν στα €74,8 εκατ. αντανακλώντας την επίδραση του ευνοϊκού επιτοκιακού περιβάλλοντος στην ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2023 ήταν 3,0% από 1,9% το 2022, υποστηριζόμενο από το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα άλλα μη-επιτοκιακά έσοδα, ανήλθαν στα €22,5 εκατ. έναντι €21,5 εκατ. το 2022, ενώ τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στα €50,9 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,8% έναντι €49,5 εκατ. το 2022.

Αποχώρηση 55 υπαλλήλων με σχέδιο εθελούσιας-Στα €7 εκατ. το κόστος
Τα έξοδα προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 53,2% των συνολικών εξόδων, τα οποία ανήλθαν στα €27,1 εκατ. το 2023 σημειώνοντας αύξηση 4,8% από €25,9 εκατ. το 2022, αντανακλώντας ετήσιες προσαυξήσεις που προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση των τραπεζικών υπαλλήλων και την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και αντισταθμίζονται εν μέρει από τις εξοικονομήσεις του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Το 2023, το Συγκρότημα προχώρησε σε σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στο οποίο εγκρίθηκαν να αποχωρήσουν 55 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος €7,0 εκατ., ενώ κατά τη διάρκεια του 2022 αποχώρησαν 16 υπάλληλοι με συνολικό κόστος €1,9 εκατ. Ο συνολικός αριθμός μόνιμου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 392 σε σχέση με 443 το 2022.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του 2023 ήταν αυξημένα κατά 1,8% στα €16,2 εκατ. έναντι €15,9 εκατ. το 2022. Οι αποσβέσεις και διαγραφές μειώθηκαν στα €3,3 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. το 2022 ενώ το ειδικό τέλος, οι συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, και άλλες χρεώσεις ανήλθαν στα €4,3 εκατ. συγκριτικά με €4,1 εκατ. το 2022.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 52,3% το 2023 έναντι 68,2% το 2022, κυρίως λόγω αυξημένων λειτουργικών εσόδων και τη συνεχή προσήλωση της διοίκησης στην αποδοτικότητα και στη διαχείριση κόστους.

Τα έσοδα πριν τις προβλέψεις που προέρχονται κυρίως από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες παρουσιάζονται βελτιωμένα το 2023 και ανέρχονται στα €46,4 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. το 2022, μια αύξηση 100,9% που αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους. Οι συνολικές χρεώσεις απομείωσης για το 2023 ανήλθαν στα €6,7 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. το 2022. Η αύξηση του 2023 αποδίδεται κυρίως στις ψηλότερες χρεώσεις απομείωσης δανείων.

Iσολογισμός και κεφαλαιακή θέση-Συνεχής νέος δανεισμός
Το συνολικό ενεργητικό του Συγκροτήματος ανήλθε σε €2.725 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 από €2.726 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκαν από €1.091 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε €933 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 αντανακλώντας τη σημαντική εξυγίανση στο χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ. Το σύνολο του νέου δανεισμού κατά την περίοδο αυτή ανήλθε σε περίπου €90 εκατ. Ο συνεχής νέος δανεισμός σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ισχυρή προσήλωση της AstroBank στην Κυπριακή οικονομία και την ισχυρή οικονομική της θέση που διευκολύνει τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 2,0% και ανήλθαν στα €2.155 εκατ. έναντι €2.112 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο και αποτελούνται από καταθέσεις σε Ευρώ και ξένα νομίσματα, κυρίως δολάρια ΗΠΑ και Βρετανική Στερλίνα.

Αριστείδης Βουράκης: Μετατρέψαμε την Τράπεζα σε ένα ισχυρό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα
Οι αποφασιστικές ενέργειες της διοίκησης μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την Τράπεζα σε ένα ισχυρό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα, ικανό να προσθέσει αξία στους πελάτες και τους μετόχους του, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, Αριστείδης Βουράκης, σημειώνοντας ότι με εποπτικά κεφάλαια σχεδόν 24%, ευρεία παρουσία σε όλη την Κύπρο και σύγχρονα ψηφιακά κανάλια, η AstroBank διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εξυπηρέτηση κυπριακών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

«Το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την AstroBank. Οι συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων ετών, προς ένα εστιασμένο επιχειρηματικό μοντέλο, εξορθολογισμό της λειτουργίας, αναμόρφωσης και μείωσης κινδύνων του ισολογισμού, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επιτοκιακό και μακροοικονομικό περιβάλλον, συνέβαλαν στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων», αναφέρει σχετικά.

«Οι αποφασιστικές ενέργειες της διοίκησης μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την Τράπεζα σε ένα ισχυρό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα, ικανό να προσθέσει αξία στους πελάτες και τους μετόχους του», επεσήμανε, μεταξύ άλλων ο κ. Βουράκης, εξηγώντας ότι με εποπτικά κεφάλαια σχεδόν 24%, ευρεία παρουσία σε όλη την Κύπρο και σύγχρονα ψηφιακά κανάλια, η AstroBank διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εξυπηρέτηση κυπριακών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η AstroBank ανακοίνωσε ισχυρή κερδοφορία για το έτος 2023 με κέρδη μετά φόρων ύψους €39,4 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (€30,4 εκατ. καθαρά κέρδη μετά φόρων). Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε €234,1 εκατ. ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε σημαντικά μέσω οργανικής δημιουργίας και αυξήθηκε σε 23,7%.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο επιχειρηματικό μας πλάνο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε ουσιαστική λειτουργική αποτελεσματικότητα, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της κερδοφορίας», τόνισε καταληκτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank.

ESG και ψηφιακός μετασχηματισμός
Η Τράπεζα δεσμεύεται να λειτουργεί με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καταρτίσει και προτίθεται να υλοποιήσει αναβαθμισμένο πρόγραμμα ESG με σημαντικές βελτιώσεις στον Πυλώνα Διακυβέρνησης, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη βαρύτητα στον Πυλώνα Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή προσήλωση της AstroBank στον Κοινωνικό Πυλώνα. Με κύριους στόχους την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και υποστήριξη των πελατών στην πράσινη μετάβαση η AstroBank διαθέτει μεγάλη γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον δανειακών προϊόντων, που σε συνδυασμό με την υλοποίηση σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών πεδίου 1, 2, και 3 (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων εκπομπών) και την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ατζέντας στο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, αποτελούν τον πυρήνα του περιβαλλοντικού πυλώνα.

Με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική και να παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες της, η Astrobank συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και την αυτοματοποίηση. Τον Νοέμβριο 2023, η Τράπεζα εγκαινίασε νέα ιστοσελίδα και τραπεζική εφαρμογή για κινητά, παρέχοντας έτσι μια βελτιωμένη τραπεζική εμπειρία στους πελάτες της. Περί τα μέσα του 2024, αναμένεται επίσης η πλήρης ψηφιοποίηση των καρτών της Τράπεζας. Οι κινήσεις αυτές συνδυάζονται με σειρά ενεργειών ψηφιοποίησης και ενσωμάτωσης εσωτερικών διαδικασιών που θα καταστήσουν ακόμη πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση πελατών. Με τα ολοκληρωμένα νέα ψηφιακά κανάλια και ισχυρό δίκτυο σε 14 τοποθεσίες Παγκύπρια, η AstroBank φιλοδοξεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Δειτε Επισης

Γιατί προχωρά σε καταστατικές αλλαγές ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Το σκεπτικό και πού στοχεύουν
Ενδεχομένως αντισυνταγματική η πρόταση νόμου Κ. Ευσταθίου για μη κεφαλαιοποίηση του ανατοκισθέντος τόκου
Τάκης Αράπογλου: Ο Ντίνος υπήρξε ένα πολύ σεβαστό και πολύτιμο μέλος του Δ.Σ και θα λείψει βαθύτατα
Βούτσιτς (ΕΚΤ): Ο πληθωρισμός πρέπει να βελτιωθεί για μια νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Τράπεζα Κύπρου: Ακόμα πιο κοντά στους πελάτες της με το καινοτόμο σχέδιο επιβράβευσης «pronomia»
Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Moody’s: Αναβάθμισε την Eurobank από σε Ba1 από Ba2-Ιδιαίτερη μνεία στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας
Ενδιαφέρον EFG για ενδυνάμωση παρουσίας στην Κύπρο, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα της χώρας μας