Χρονιά ρεκόρ για την ΚΕΔΙΠΕΣ το 2023-Οι υψηλότερες ετήσιες εισροές από την ίδρυσή της

Οι υψηλότερες τριμηνιαίες και ετήσιες εισροές από την δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ καταγράφηκαν το 2023, οι οποίες ανήλθαν στα €129,6 εκατομμύρια και €440,8 εκ., αντίστοιχα, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος, αναφέροντας παράλληλα ότι η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε το δ΄ τρίμηνο του 2023 στα €80 εκ. και συνολικά στα €280 εκ. για το 2023, ενώ από την έναρξη των εργασιών ανήλθε στα €1,16 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της κρατικής βοήθειας που είχε χορηγηθεί το 2018 στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της προόδου διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι άλλες θετικές εξελίξεις για το  4ο τρίμηνο του 2023 - 1ο τρίμηνο του 2024 είναι η επιτυχής έναρξη του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» με περίπου 1.300 αιτήσεις, εκ των οποίων σχεδόν 1.000 είναι μέχρι στιγμής επιλέξιμοι δανειολήπτες αλλά και η υπογραφή συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου €58 εκ. η οποία έχει λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και αναμένεται η εκταμίευση στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Σημείωσε ότι από τις 1.300 αιτήσεις, οι 448 αφορούν το χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπογραφή συμφωνίας επίλυσης διαφορών για το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων με Ελληνική Τράπεζα και μείωση της σωρευτικής απαίτησης μέχρι τις 30/06/2023, κατά €15 εκ., ενώ ως αρνητικό σημείωσε τη νέα απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ύψους €7,4 εκ. το γ’ Τρίμηνο 2023 με αποτέλεσμα οι σωρευτικές απαιτήσεις να αυξηθούν σε €100,1 εκ.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρθηκε στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ΣΕΚ – ΠΕΟ αλλά και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο το νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού για αποχώρηση γύρω στα 30 άτομα προσωπικό.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την ανανέωση για το 2024 του Σχεδίου Επιδότησης Τόκων αναδιαρθρωμένων δανείων που είναι συνδεδεμένα με βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ για τους συνεπείς δανειολήπτες και πρόσθεσε πως το 2023 επιβραβεύθηκαν άνω των 3.000 λογαριασμών με επιδότηση τόκων €7,4 εκ. για το β’ εξάμηνο 2023 και συνολική επιδότηση τόκων €12 εκ. για το 2023.

«Αυτή η επιδότηση βοήθησε δάνεια €94 εκ. να καλύψουν τις καθυστερήσεις τους και να προστεθούν στην σχετική περίμετρο των €380 εκ. που ωφελήθηκαν από την επιδότηση», υπογράμμισε.

Εξάλλου, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την έναρξη συγκεκριμένης εκστρατείας για πλήρη εξόφληση δανείων με μόνη εξασφάλιση πρώτη κατοικία, κάτω των €350.000, στη βάση της αξίας της κατοικίας και όχι του δανείου, όπως είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι αφοσιωμένη στον στόχο της πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας το συντομότερο δυνατό αν και οι προκλήσεις της επίτευξης του στόχου αυτού έχουν πλέον αυξηθεί».

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο οικονομικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαλαμπριανού είπε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ από την ίδρυσή της πριν από πέντε χρόνια έχει πετύχει μέχρι το δ΄ τρίμηνο του 2023 συνολικές ταμειακές εισροές ύψους €2,1 δισ., με παράλληλη απομόχλευση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση κατά €3,19 δισ., στα €5,05 δισ. από €8,25 δισ. με τον ρυθμό απομόχλευσης να ανέρχεται πλησίον του 40%.

Ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι υπάρχουν περίπου €710 εκ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ διαθέτει ακίνητη περιουσία €470 εκ. και €164 εκ. μετρητά στο τέλος του 2023 στα οποία περιλαμβάνονται €60 εκ. για χρηματοδότηση του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται γύρω στα €5,00 δισ.

Εξήγησε πως υπάρχουν πιο καλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία περίπου €1,3 δισ.  «που θα φέρουν αρκετές εισροές το 2024 και τα επόμενα χρόνια».

Είπε ακόμη ότι έχουν καταβληθεί σωρευτικά €1,16 δισ. έναντι της κρατικής βοήθειας και θα μεταφερθούν προς την Κυπριακή Δημοκρατία ακίνητα, συνολικής αξίας μέχρι €130 εκ. ενώ έχουν γίνει πληρωμές €115,0 εκ. προς κρατικές υπηρεσίες κυρίως για τέλη και φορολογίες συμπεριλαμβανομένου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ.

Ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεων ανέρχονται σε €275,8 εκ. και οι οποίες σχετίζονται με τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού και πληρωμές προς την Ελληνική Τράπεζα.

Επίσης, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, έχουν γίνει, μέσω της doValue Cyprus Ltd, αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων ύψους €1,51 δισ. από σύνολο σχεδόν 4,5 δισ. χορηγήσεων, ενώ οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στα €759,4 εκ. με τον αριθμό των πωλήσεων να ανέρχεται περίπου σε 6.600 και τη μέση αξία των ακινήτων να είναι γύρω στις €120.000.

Ανέφερε επίσης ότι οι πωλήσεις των ακινήτων έχουν προσφέρει περίπου 40% στις ταμειακές εισροές και πρόσθεσε ότι από τις ταμειακές εισροές €2,1 δισ., το 28% είναι το κόστος διαχείρισης.

Είπε ακόμη ότι €800 εκ. είναι οι εξοφλήσεις χορηγήσεων, €278 εκ. έχουν εισπραχθεί χωρίς να επέλθει κάποια λύση, ενώ οι ανακτήσεις ακινήτων μετά από αποτυχημένο πλειστηριασμό ανέρχονται στα €271 εκ. ή 7%.

Επιπλέον, ο Οικονομικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του δ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €31,1 εκ., αυξημένες κατά 17,3% από €26,5 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2023 και κατά 20,0% από €25,9εκ. το δ’ τρίμηνο του 2022.

Πρόσθεσε ότι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2023 ανήλθαν στα €108,9 εκ. αυξημένες κατά 2,5% από €106,4 εκ. για το 2022.

«Σημαντική η πρόοδος που έχει πετύχει η ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά ακόμη έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε», υπογράμμισε.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εστία, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι οι αιτήσεις που παραμένουν εντός του Σχεδίου Εστία αφορούν 3.257 λογαριασμούς, ύψους €912 εκ. και οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις αφορούν 1.874 λογαριασμούς ύψους €495 εκ.

Πρόσθεσε ότι 868 αιτήσεις ύψους €311 εκ. δεν έχουν λάβει την τελική έγκριση από το Υπουργείο εκ των οποίων 481 αιτήσεις ύψους €166 εκ. αφορούν μη βιώσιμους δανειολήπτες, επιλέξιμους για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης και 387 αιτήσεις ύψους €144 εκ. αφορούν μη επιλέξιμους δανειολήπτες.

Σημείωσε ότι αιτήσεις που εξασφάλισαν έγκριση από το Υπουργείο μέχρι 31/12/2023 αφορούν 782 λογαριασμούς ύψους €184 εκ., αριθμός που συμπεριλαμβάνει και ποσά που θα διαγραφούν στα πλαίσια του σχεδίου.

Αναφορικά με το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι της δόσης, ο κ. Παπαλαμπριανός είπε ότι από τις 1.295 αιτήσεις, περίπου το 72% των αιτήσεων (924 από τις 1.275 αιτήσεις που εξετάστηκαν) έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο (συμμόρφωση με τα κριτήρια εισδοχής στο Σχέδιο) και θα υποβληθούν σε τεχνική και νομική δέουσα επιμέλεια για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας και την υλοποίηση των επόμενων βημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του Σχεδίου.

Ανέφερε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ διαθέτει σήμερα €55 εκ. σε ξεχωριστό λογαριασμό για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση ακινήτων του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1,40 δισ. σε σχέση με €2,60 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 46% από την έναρξη του Σχεδίου.

Πρόσθεσε ότι η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1,08 δισ. σε σχέση με €2,27 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 52% από την ημερομηνία έναρξης.

Υπάρχουν επιλογές για όσους απορριφθούν από το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι δόσης

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Διοικητικών Εργασιών και Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου Σταύρος Ιακώβου είπε ότι στις 1.295 αιτήσεις του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι δόσης την μερίδα του λέοντος έχουν η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Themis αφού οι δύο εταιρείες έχουν σημαντικό οικιστικό χαρτοφυλάκιο και πρόσθεσε ότι περίπου 350 αιτήσεις έχουν απορριφθεί γιατί δεν πληρούν τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ανέφερε ότι οι δανειολήπτες θα ενημερωθούν σύντομα και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση η οποία θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή και πρόσθεσε ότι 23 αιτήσεις είναι υπό αξιολόγηση.

Είπε ακόμη ότι οι 1.000 επιλέξιμες αιτήσεις προήλθαν από τις δύο κατηγορίες εξίσου, δηλαδή, όπως εξήγησε, 50% από το Σχέδιο Εστία και 50% από τους λήπτες επιδομάτων και πρόσθεσε ότι το ενδιαφέρον, το οποίο είναι πέραν των προσδοκιών, θα εντατικοποιηθεί προς το τέλος της ισχύος του Σχεδίου.

«Η τάση και τα ποσοστά μέχρι σήμερα συνηγορούν ότι οι αρχικές μας εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη δυνητικά επιλέξιμη περίοδο και τον δυνητικά επιλέξιμο αριθμό των περιπτώσεων τελικά θα επιβεβαιωθούν και επίσης θα επιβεβαιωθεί ότι το σχέδιο θα είναι επιτυχές», κατέληξε.

Αναφορικά με τις 350 αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι υπάρχουν για αυτούς άλλες επιλογές όπως είναι μεταξύ άλλων η βιώσιμη αναδιάρθρωση, η αναδιάρθρωση με ανταλλαγή ακινήτων και η αποπληρωμή του δανείου στη βάση της αξίας της κατοικίας και όχι στη βάση της αξίας του δανείου».

Εξελίξεις-4ο Τρίμηνο 2023/1ο Τρίμηνο 2024:

 • Επιτυχής έναρξη Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» με περίπου 1300 αιτήσεις. Υπογραφή συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου €58εκ. Έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.
 • Υπογραφή συμφωνίας επίλυσης διαφορών για το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων με Ελληνική Τράπεζα και μείωση της σωρευτικής απαίτησης μέχρι τις 30/06/2023, κατά €15εκ. Νέα απαίτηση €7,4εκ. το Γ’ Τρίμηνο 2023 με αποτέλεσμα οι σωρευτικές απαιτήσεις να διαμορφωθούν σε €100,1εκ.
 • Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ΣΕΚ-ΠΕΟ. Σε εξέλιξη το νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης.
 • Ανανέωση Σχεδίου Επιδότησης Τόκων αναδιαρθρωμένων δανείων που είναι συνδεδεμένα με βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ για τους συνεπείς δανειολήπτες και για το 2024. Επιδότηση τόκων €7,4εκ. για το Β’ εξάμηνο 2023-Συνολική επιδότηση τόκων €12εκ. για το 2023.
 • Έναρξη συγκεκριμένης εκστρατείας για πλήρη εξόφληση δανείων με μόνη εξασφάλιση πρώτη κατοικία κάτω των €350,000 στη βάση της αξίας της κατοικίας.

Ακολουθεί πιο κάτω η δήλωση του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρου Παπαδόπουλου:

Το 2023 αποτελεί τη χρονιά με τις υψηλότερες ετήσιες εισροές από την ίδρυση της ΚΕΔΙΠΕΣ το 2018, καθώς αυτές ανήλθαν σε €440,8 εκ. σε σύγκριση με τις εισπράξεις του 2022 που ανήλθαν σε €438,7 εκ.

Το Δ’ Τρίμηνο 2023 οι ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €129,6 εκ., αυξημένες κατά 38,2% σε σύγκριση με €93,7εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2023 και αύξηση 13,6% έναντι €114,1εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2022.

Το Δ’ Τρίμηνο 2023 πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της αποπληρωμής σε μετρητά σε €1,16δις από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»-Νομοθετικές Τροποποιήσεις-Νέα Εκστρατεία:

Τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκίνησε η υλοποίηση του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» (ΣΕΕΔ), μιας σημαντικής κρατικής πρωτοβουλίας για κοινωνική στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν ως εξασφάλιση την Κύρια Κατοικία τους.

Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί περίπου 1300 αιτήσεις, με θετικό πρώτο αποτύπωμα για την ενδεχόμενη ένταξη στο Σχέδιο τουλάχιστον 800 δανειοληπτών, βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, μέσω νέας συγκεκριμένης εκστρατείας προς τη μερίδα δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με μόνη εξασφάλιση την πρώτη κατοικία κάτω των €350 χιλ., δίνουμε πλέον και τη δυνατότητα πλήρους εξόφλησης του δανεισμού στη βάση της αξίας του ακινήτου.

Μέσω αυτών των συντονισμένων ενεργειών, όπως και των υφιστάμενων επιλογών που προσφέρουμε: των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων (πέραν του €1,5δις από έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ), των αναδιαρθρώσεων με την ανταλλαγή ακινήτων (πέραν του €1,0δις), των κυβερνητικών σχεδίων προστασίας ευάλωτων και συνεργάσιμων δανειοληπτών (ΕΣΤΙΑ, ΟΙΚΙΑ και ΣΕΕΔ) και των νομοθετικών τροποποιήσεων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, οι οποίες κρίνονται ως διαχειρίσιμες και λειτουργικές, θεωρούμε ότι όλοι οι δανειολήπτες θα έχουν κάθε δυνατότητα εποικοδομητικής στήριξης και συνεργασίας για συναινετική λύση.

Απομόχλευση Χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση-Έργο ΛΗΔΡΑ:

Όσον αφορά τη στρατηγική της ΚΕΔΙΠΕΣ για την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου που βρίσκεται υπό διαχείριση, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, προβήκαμε στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αξίας περίπου €58εκ.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού έχει εγκρίνει ως συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τη πράξη συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ από την Τράπεζα Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η εκταμίευση, εντός των επόμενων 1 έως 2 εβδομάδων.

Η απομόχλευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί στόχο του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού και μελλοντικά αναμένεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα προβεί και σε άλλες πωλήσεις χαρτοφυλακίων χορηγήσεων σαν μέρος του Επιχειρηματικού της Πλάνου.

Σχέδιο Επιδότησης Τόκων:

Σχετικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Επιδότησης Τόκων που είχε εξαγγείλει η ΚΕΔΙΠΕΣ τον περασμένο Μάρτιο, μετά από τις διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημειώνω ότι:

 • Οι λογαριασμοί που επιβραβεύθηκαν για την τήρηση της αποπληρωμής των διευκολύνσεών τους, ανήλθαν αριθμητικά σε 3,335 λογαριασμούς στις 31/12/2023.
 • Το Β’ εξάμηνο 2023 η επιδότηση ανήλθε σε €7,2εκ. ενώ για το σύνολο του 2023 έγινε συνολική πίστωση ύψους €12εκ.
 • Η επιδότηση βοήθησε όπως δάνεια ύψους €94εκ. τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις στις 31/12/2022 καθώς και εντός του 2023, να καλύψουν τις καθυστερήσεις τους και να προστεθούν στην περίμετρο επιστροφής τόκων.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε όπως το Σχέδιο Επιδότησης Τόκων συνεχιστεί και το 2024, με την ίδια μορφή όπως το προηγούμενο Σχέδιο 2023, δηλαδή το συνολικό επιτόκιο χρέωσης δανειοληπτών που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής των διευκολύνσεων τους, να είναι 3,50% για στεγαστικά δάνεια και 4% για πιστωτικές διευκολύνσεις άλλων σκοπών.

Εργασιακά Θέματα:

Σε σχέση με τα εργασιακά θέματα και σε συνέχεια της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης με την ΕΤΥΚ (13/03/2023), σας ενημερώνω ότι στις 30/11/2023 έχει ανανεωθεί η Συλλογική Σύμβαση με τις Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ με ισχύ για τα έτη 2023-2025. Με την υπογραφή αυτής της Σύμβασης, υπάρχει πλέον μία πανομοιότυπη Συλλογική Σύμβαση για όλο το προσωπικό, κάτι που ανέκαθεν αποτελούσε στόχο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Επίσης, σε μια προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, βρίσκεται σε ισχύ από τον προηγούμενο Οκτώβριο, Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για τα μέλη του προσωπικού που επιθυμούν να αποχωρήσουν. Το ΣΕΑ λήγει στο τέλος Μαρτίου.

Σχέδιο Εγγύησης Δανείων:

Αναφορικά με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme - APS) θα ήθελα να σημειώσω την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Ελληνικής Τράπεζας για επίλυση διαφορών, η οποία οδήγησε στη μείωση της σωρευτικής απαίτησης της Ελληνικής Τράπεζας μέχρι τις 30/06/2023 κατά €15εκ. σε €92,7εκ. Το Γ’ Τρίμηνο 2023, η Ελληνική Τράπεζα υπέβαλε απαίτηση ύψους €7,4εκ.με αποτέλεσμα η σωρευτική απαίτηση από την έναρξη του Σχεδίου να διαμορφωθεί σε €100,1εκ.

Καταληκτικά, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι παραμένουμε αφοσιωμένοι στον στόχο που έχουμε θέσει εξ’ αρχής, αυτόν της πλήρους αποπληρωμής της Κρατικής Βοήθειας το συντομότερο δυνατόν αν και οι προκλήσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχουν αυξηθεί.

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Δ’ Τριμήνου 2023

 • Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €129,6εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 38,2% έναντι €93,7εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2023, και αύξηση 13,6% έναντι €114,1εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2022.

Οι ετήσιες ταμειακές εισροές για το 2023 ανήλθαν στα €440,8εκ. στα ίδια ψηλά επίπεδα με τις εισροές €438,7εκ. για το 2022. Οι ετήσιες εισπράξεις 2023 από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €434,7εκ. ή 6,5% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.706εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/12/2023 ανήλθαν σε €2.104εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2.025εκ. ή 25,1% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €31,1εκ., αυξημένες κατά 17,3% από €26,5εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2023 και κατά 20,0% από €25,9εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2022.

Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2023 ανήλθαν στα €108,9εκ. αυξημένες κατά 2,5% από €106,4 εκ. για το 2022.

 • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €5.895εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2023 από €6.023εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου του 2023 και €6.144εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου του 2022.
 • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue διαμορφώθηκαν σε €232εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2023 έναντι €140εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2023 και €179εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές λύσεις για το έτος 2023 ανήλθαν σε €654εκ. μειωμένες κατά 1,4% σε σχέση με €663εκ. για το 2022.

Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Δ’ Τρίμηνο 2023 ανήλθαν στα €3.922εκ. ή 53,2% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

 • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2023 διαμορφώθηκαν σε €6.568εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €164εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €471εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €709εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στο 20,4% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 38,8%.
 • Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1.406εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 46% από την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/09/2023 ανέρχεται σε €1.086εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 52% από την ημερομηνία έναρξης.

Στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €100,1εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Η προηγούμενη απαίτηση μέχρι 30 Ιουνίου 2023 ύψους €107,9εκ. μειώθηκε κατά €15,2εκ. στα πλαίσια της συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών μέχρι 30 Ιουνίου 2023 ενώ στην συνέχεια η Ελληνική Τράπεζα υπέβαλε απαίτηση €7,4εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2023 σε σχέση με ζημιές απομείωσης που καταγράφηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα οι ζημιές απομείωσης που πραγματοποιήθηκαν την εννιαμηνία του 2023 ήταν αποτέλεσμα της ενημέρωσης των μοντέλων LGD ( Zημιές από αθέτηση), όπως προέκυψε από τις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή σχετικά με τις τροπολογίες που αφορούν το πλαίσιο εκποιήσεων και το μορατόριουμ εκποιήσεων που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Κυπριακών Τραπεζών.

Παράλληλα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές ύψους €97,4εκ. ή 97% του συνόλου των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής το Δ’ Τρίμηνο 2023 ύψους €13,7εκ. στα πλαίσια της συμφωνίας επίλυσης των διαφορών και πληρωμής €5,5εκ. το Α’ Τρίμηνο 2024 σε σχέση με την απαίτηση για το Γ’ Τρίμηνο 2023.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €44,1εκ.

 • Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Δ’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €82,6εκ., σημειώνοντας αύξηση 22,7% έναντι €67,3εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2023, και μείωση 6,2% έναντι €88,1εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2022. Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €314,6εκ. για το 2023 σε σχέση με €322,5εκ. το 2022 και σε €1.243,1εκ. σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.
 • Το Δ’ Τρίμηνο 2023 πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €1,16δις από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/12/2023 έχει αναρτηθεί ΕΔΩ

Δειτε Επισης

Ανοίγει ο δρόμος για απασχόληση ξένων εργαζομένων-Συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι με πρόταση Παναγιώτου
Γ. Παπαναστασίου για Great Sea Interconnector: Όχι επιβάρυνση του καταναλωτή πριν τη λειτουργία του καλωδίου
Στα ταμεία του κράτους €608 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας
«Country Homes 2»: Η νέα οικιστική ανάπτυξη της Cyfield στα Λεύκαρα-Ένα συγκρότημα 17 κατοικιών
Ξεκίνησε το buyback μετοχών η Τράπεζα Κύπρου
Οι «Aψe Svise» βγάζουν...φωτιές-Το καινοτόμο οικολογικό προϊόν εννέα εφήβων και η ιδέα πίσω από αυτό
«Σε αξιοσημείωτη φάση ανάπτυξης και μετασχηματισμού ο τομέας της τεχνολογίας στην Κύπρο»
Κατά παρέκκλιση και στο Υπουργικό τα δύο νέα malls στη Λεμεσό-Το κυκλοφοριακό χάος και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι
Οι σημαντικότερες εξελίξεις και τα σημαντικά εργασιακά ζητήματα που προώθησε η ΟΕΒ το 2023
Προοπτικές ιαπωνικών επενδύσεων στην Κύπρο στη ψηφιακή τεχνολογία-Οι επαφές Γιώργου Παπαναστασίου