Άμεσο τερματισμό συντάξεων σε νυν αξιωματούχους συστήνει στο Γενικό Λογιστήριο η Ελεγκτική Υπηρεσία

Περιπτώσεις ταυτόχρονης καταβολής μισθού και σύνταξης σε νυν και πρώην αξιωματούχους, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση της για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο οποίο συστήνει τον «άμεσο τερματισμό της καταβολής των συντάξεων των νυν αξιωματούχων», η οποία γίνεται, όπως τονίζει, «κατά παράβαση ρητών προνοιών των σχετικών νόμων, και καμία παράνομη σύνταξη να μην καταβληθεί για τον μήνα Ιανουάριο του 2024 και εντεύθεν».

Σημειώνει ότι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία θα έπρεπε η σύνταξή τους να είχε ανασταλεί για την περίοδο κατά την οποία τους καταβάλλεται/καταβαλλόταν μισθός.

Στην ειδική έκθεση της για το έτος 2022, η ΕΥ διαπιστώνει μεταξύ άλλων, «λογιστικές πολιτικές/χειρισμοί που καθορίστηκαν από το ΓΛ, οι οποίες δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, με βάση την οποία ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις», καθώς και «απουσία μηχανισμού τακτικής συμφιλίωσης ή/και συμφιλίωσης στο τέλος του έτους των ποσών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS), με επιμέρους μηχανογραφικά συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η ορθότητα των επηρεαζόμενων εισπράξεων και πληρωμών».

«Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας/πληρότητας ορισμένων ποσών που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις», σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι οι νομοθεσίες για τις μνημονιακές αποκοπές δεν εφαρμόστηκαν στους μισθούς των Δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των νομοθεσιών αυτών, μέχρι και τον Αύγουστο του 2021, ενώ από τον έλεγχο που διενήργησε στον Πίνακα «Δάνεια με κυβερνητική εγγύηση», της Δημοσιονομικής Έκθεσης για το έτος 2022, παρατήρησε ότι «η κατάσταση υπολοίπων δανείων με κυβερνητική εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2022, που στάλθηκε στο ΓΛ από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.), περιλαμβάνει επτά περιπτώσεις δανείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω Πίνακα, καθώς υπάρχει διαφωνία μεταξύ Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ. και ΓΛ κατά πόσο τα συγκεκριμένα δάνεια είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία».

Η ΕΥ συνέστησε όπως το ΓΛ ζητήσει ενημέρωση από την Κ.Ε.ΔΙ.Π.Ε.Σ. και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία, το ΓΛ να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης νομικής αρωγής από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τελική ρύθμιση του θέματος.

Επίσης, η ΕΥ διαπιστώνει ότι, «δεν έγινε ειδική αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις για τα ποσά που εισπράττονται από τρίτους και πληρώθηκαν σε τρίτους ή/και τυχόν υπόλοιπα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που αφορούν σε τρίτους, ως η σύσταση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου που ακολουθείται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων».

Αναφέρει επίσης ότι από τον έλεγχο της κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών, διαπιστώσαμε αδυναμίες στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου και περιπτώσεις μη τήρησης οδηγιών/εγκυκλίων του ΓΛ αναφορικά με την τεκμηρίωση και έλεγχο των εισπράξεων και πληρωμών.

Επιπλέον, η ΕΥ διαπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις, από το Γενικό Λογιστήριο οι πρόνοιες ή/και δεν έγινε έλεγχος της τήρησης όλων των προνοιών του «Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια» και του «Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά Δάνεια», τα οποία εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Προσθέτει ότι εντόπισε «και πάλι περιπτώσεις όπου στις εισπράξεις του ΓΛ δεν επισυνάπτονται υποστηρικτικά έγγραφα, πέραν της πιστωτικής σημείωσης της Κεντρικής Τράπεζας, ή/και που δεν φέρουν ένδειξη ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί κατά πόσο το ΓΛ εξασφάλισε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και διενήργησε έλεγχο για τη διακρίβωση της ορθότητας και πληρότητας του ποσού, κατά τον ουσιώδη χρόνο της είσπραξης».

Η ΕΥ συνέστησε όπως «για όλα τα ποσά που πιστώνονται σε κονδύλια εσόδων διενεργείται έλεγχος, ο οποίος να τεκμηριώνεται, όσον αφορά στην ορθότητα του ποσού που εισπράχθηκε, είτε αυτό προέκυψε από υπολογισμό ή με άλλο τρόπο», ενώ εισηγήθηκε στο ΓΛ όπως εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των Λογιστικών και Δημοσιονομικών Οδηγιών ή/και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε να τονίζεται η ανάγκη ελέγχου της ορθότητας/πληρότητας του ποσού είσπραξης.

Σύμφωνα με την ΕΥ, από επισκόπηση στους λογαριασμούς καταθέσεων και στα κονδύλια εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔΑ), διαπιστώσαμε ότι δεν διενεργείται από το ΓΛ σχετικός έλεγχος κατά την ετοιμασία και καταχώριση διορθωτικών εγγραφών, με αποτέλεσμα τη διπλή καταχώρηση εισπράξεων σε κονδύλια εσόδων της ΓΔΑ. Συστήσαμε όπως το ΓΛ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους κατά την ετοιμασία και καταχώριση των διορθωτικών δελτίων.

Δειτε Επισης

ΔΝΤ: Η Κύπρος θα «πιάσει» νωρίτερα το όριο 60% στον δείκτη δημόσιου χρέους
ΟΕΒ: Απαράδεκτες απεργίες σε εταιρείες μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων-Συντεχνίες «τιμωρούν» τις επιχειρήσεις
Καλύτερες οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την κυπριακή οικονομία-Ικανοποίηση Υπουργείου Οικονομικών
Σε καθοδική πορεία ωθούμενος από τη μείωση στις τιμές της ενέργειας ο πληθωρισμός
Στοχευμένη συγκέντρωση δυνητικών επενδυτών στο Λονδίνο-Παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες για επενδύσεις στην Κύπρο
Περνούν από τη ΒΟΥΛΗση στην πράξη-Η πρόταση νόμου που κόβει τα δωδεκατημόρια των ημικρατικών
Ανοίγματα στο Η.Β. για προσέλκυση επενδύσεων-Παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο ο Χριστοδουλίδης
Μικρή πτώση στο ΧΑΚ λόγω αρνητικού κλίματος διεθνώς
Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά Ρωσίας
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Βιώσιμο μέχρι 2080, βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής