Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Ηθική δικαίωση για Giovani Developers η δικαστική απόφαση για το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών

Περίπου τρία χρόνια μετά τη διαγραφή της Giovani Developers από το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών στις αρχές του 2021, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την εν λόγω απόφαση, κρίνοντας ως επιτυχούσα την προσφυγή την οποία είχε καταχωρήσει τον Απρίλιο του 2021 η εταιρεία.

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία επί της ουσίας συνίσταται σε ηθική δικαίωση της Giovani Developers, χωρίς καθ’ οποιοδήποτε τρόπο να συνδέεται ή να επηρεάζει το ποινικό σκέλος της όλης υπόθεσης. Σημειώνεται εξάλλου, πως παρά την κατάργηση του ΚΕΠ, το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών εξακολουθεί να υφίσταται, με τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτό να έχουν την δυνατότητα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών σε πελάτες τους, επενδυτές δηλαδή οι οποίοι μέσω τους εξασφάλισαν κυπριακό διαβατήριο και από τους οποίους βεβαίως δεν αφαιρέθηκε στην πορεία των γεγονότων.

Η απόφαση της διαγραφής από το Μητρώο

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών είχε προχωρήσει σε διαγραφή της Giovani Developers από το Μητρώο, λαμβάνοντας υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, στηριζόμενη στις διατάξεις των Κανονισμών 18(1) και 18(2)(α) των περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμών του 2020 (Κ.Δ.Π. 379/2020).

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που στάληκε στην εταιρεία αναφερόταν ότι «η Επιτροπή διεπίστωσε και αποφάσισε, πως δεν πληροίτε τις πρόνοιες του Κανονισμού 2(1) και δεν εποπτεύεστε από κάποια από τις εποπτικές αρχές, που καθορίζονται στο άρθρο 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για τις συγκεκριμένες κατηγορίες της υπόχρεης οντότητας βάσει του Κανονισμού 2(1)».

Επιπλέον, επικαλούμενη στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας και σχετίζονται με υλικό που προβλήθηκε/μεταδόθηκε σε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλα τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Δημοκρατίας και του εξωτερικού στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2020 και/ή μεταγενέστερα, και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε υλικό, που λήφθηκε με μη σύννομο τρόπο, η Επιτροπή διαπίστωνε σειρά δηλώσεων, ενεργειών και παραλήψεων, που αντιβαίνουν με συγκεκριμένες διατάξεις των Κανονισμών.

Η προσφυγή της εταιρείας

Καταχωρώντας προσφυγή κατά της απόφασης, τον Απρίλιο του 2021, η Giovani Developers πρόβαλλε ως πρώτο εγειρόμενο λόγο ακύρωσης της απόφασης τον ισχυρισμό ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς και όλες οι προηγηθείσες αυτής ενέργειες, πάσχουν και είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης διαδικασίας».

Πρόβαλλε επίσης τον ισχυρισμό ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνει νέα κατηγορία για παράβαση Κανονισμού, συγκεκριμένα του Κανονισμού 2(1) της Κ.Δ.Π. 379/2020, η οποία δεν είχε περιληφθεί στην προηγηθείσα επιστολή ημερομηνίας 26.10.2020: συνεπώς δεν δόθηκε η ευκαιρία στην αιτήτρια να τοποθετηθεί και επ' αυτού, κατά παράβαση του Κανονισμού 18».

Περαιτέρω, η δικηγόρος της εταιρείας Ν. Ζερβού, ισχυριζόταν πως «από τον διοικητικό φάκελο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε σχετική διαδικασία διερεύνησης γεγονότων, εγγράφων και συγκεκριμένων πληροφοριών που να οδηγούν αναντίλεκτα σε απόδειξη των συστατικών στοιχείων των ισχυριζόμενων παραβάσεων, ενώ απουσιάζει από τα πρακτικά που ευρίσκονται στο διοικητικό φάκελο, και οποιαδήποτε αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία που τελικά οδήγησαν στην προσβαλλόμενη απόφαση».

Υπό την διαπίστωση ότι πιο πάνω ισχυρισμοί, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου εγειρόμενου λόγου ακύρωσης, συνδέονται άρρηκτα με τρεις έτερους, αυτοτελώς προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης που προωθούνται(αφενός, περί παραβίασης του Κανονισμού 18(3) της Κ.Δ.Π. 379/2020 και του εκεί προβλεπόμενου δικαιώματος ακρόασης και, αφετέρου, περί αναιτιολόγητης και/ή μη επαρκώς αιτιολογημένης απόφασης, αλλά και εμφιλοχωρήσασας πλάνης), το Δικαστήριο τους εξέτασε συνδυαστικά λόγω της άμεσης συνάφειας που παρουσιάζουν.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Μέσα από τη εξέταση της προσφυγής, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «ο πρώτος προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης που προωθείται, ευσταθεί, εφόσον διαπιστώνονται σφάλματα και/ή πλημμέλειες στην ακολουθηθείσα διαδικασία που απέληξε στην έκδοση της επίδικης απόφασης, ενώ, ταυτόχρονα, διαπιστώνεται και κενό αιτιολόγησης της απόφασης».

Επιπρόσθετα, έκρινε ως ορθή την εισήγηση της συνηγόρου της εταιρείας, ότι δεν δόθηκε στην αιτήτρια(σ.σ. Giovani Developers) το δικαίωμα να απαντήσει επί του συνόλου των υπό διερεύνηση παραβιάσεων της κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους της.

«Συνεπώς», καταλήγει στην απόφασή του Διοικητικό Δικαστήριο, «διαπιστώνεται παραβίαση του υπό του Κανονισμού 18(3) της Κ.Δ.Π. 379/2020 προβλεπόμενου δικαιώματος ακρόασης, δεδομένου ότι δεν δόθηκε στην αιτήτρια η δυνατότητα να θέσει ενώπιον των καθ' ων η αίτηση τις θέσεις της αναφορικά με το κατά πόσον αυτή πληρούσε τις πρόνοιες του Κανονισμού 2(1) της Κ.Δ.Π. 379/2020 και υπόκειτο στη δέουσα εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Ενόψει δε της αμέσως πιο πάνω κατάληξης, ούτε και το δικαίωμα πλάνης στην κρίση των καθ' ων η αίτηση μπορεί να αποκλειστεί, εφόσον δε λήφθηκαν υπόψη στην τελική κρίση, οι θέσεις και/ή οι ισχυρισμοί της αιτήτριας όσον αφορά τη διαπίστωση των καθ' ων η αίτηση ότι αυτή δεν πληρούσε τις πρόνοιες του Κανονισμού 2(1) της Κ.Δ.Π. 379/2020.

Με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, σφραγίζεται η τύχη της υπό εξέταση προσφυγής και παρέλκει η εξέταση άλλων ζητημάτων που έχουν εγερθεί.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Επιδικάζονται €2000 έξοδα υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ' ων η αίτηση, πλέον Φ.Π.Α.»

Διαβάστε αυτούσια την απόφαση του Δικαστηρίου ΕΔΩ

Δειτε Επισης

High rise πολυτελείς αναπτύξεις: Πτώση τιμών πώλησης και ενοικίασης αναμένουν οι επαγγελματίες του κλάδου
Η doValue ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης ακινήτων και δανείων
Αυτά τα κριτήρια πρέπει να πληρούν οι στρατηγικές αναπτύξεις για ταχεία αδειοδότηση
Υπό εξέλιξη η γ' φάση έργων αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα
Ask Wire: Πωλήσεις διαμερισμάτων €154 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023
Πάει Προεδρικό η ανάπτυξη του 1,2 δις-Σύσκεψη την Δευτέρα υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη
City Med: Νέα ανάπτυξη στον τομέα της υγείας στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού
Dοmenica Group: Τα νέα έργα που σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς(pics)
AstroBank: Προς πώληση κατοικίες
Συναγερμός για την μαρίνα και το λιμάνι-Η στάση της Kition και οι επόμενες κινήσεις της Κυβέρνησης