Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και ο μετασχηματιστικός ρόλος της τεχνολογίας στην ψηφιακή εποχή

Στο δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αναδεικνύεται ως σημαντικό εργαλείο που αναδιαμορφώνει τις παραδοσιακές πρακτικές ΔΑΔ δημιουργώντας νέες ευκαιρίες καινοτομίας και ανάπτυξης.

Πρωτίστως, η εμφάνιση του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) έχει φέρει επανάσταση στις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες της ΔΑΔ. Η διαδικασία πρόσληψης, έχει επηρεαστεί σημαντικά με την εισαγωγή αλγορίθμων που βασίζονται στην ΤΝ. Αυτοί οι αλγόριθμοι φιλτράρουν τεράστιο όγκο δεδομένων, εντοπίζουν μοτίβα και δύναται να προβλέψουν την επιτυχία των υποψηφίων πιο αποτελεσματικά από τις παραδοσιακές μεθόδους. Αυτό όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης αλλά την ενισχύει με σκοπό την καλύτερη επιλογή μεταξύ των υποψηφίων. Στην περίπτωση για παράδειγμα όπου ένας οργανισμός λαμβάνει εκατοντάδες ή και περισσότερες αιτήσεις εργασίας, η ΤΝ, μέσω των προηγμένων αλγορίθμων της, μπορεί να αναλύσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις (ή τα Βιογραφικά), να εντοπίσει βασικές δεξιότητες και προσόντα και να τα αντιστοιχίσει με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Αυτό απλοποιεί το χρονοβόρο αρχικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής, και διασφαλίζει ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα των επικρατέστερων υποψήφιων που θα αξιολογηθούν περαιτέρω ταιριάζουν καλύτερα στον οργανισμό από τους υπόλοιπους που δεν έχουν προεπιλεγεί.

Πέρα από την πρόσληψη προσωπικού, η προγνωστική ανάλυση (predictive analytics) μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη ΔΑΔ εξοπλίζοντας μας με εργαλεία που ενδέχεται να προβλέψουν την απόδοση των εργαζομένων, να εντοπίσουν τους κινδύνους σε διάφορα στάδια του κύκλου εργασιών ή και να εντοπίσουν κενά δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας. Η προγνωστική ανάλυση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε προληπτικά τις προκλήσεις, τις ελλείψεις και τα προβλήματα, έτσι ώστε να εφαρμόζουμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου και αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, η προγνωστική ανάλυση μπορεί να εντοπίσει τους εργαζόμενους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσουν από τον οργανισμό. Αναλύοντας τα δεδομένα και κατανοώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν ή οδηγούν τους εργαζομένους να αποχωρήσουν μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση των εργαζομένων μας. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένες ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης ή ακόμα εντοπισμό και αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος όπως ελλιπείς επικοινωνία, εργασιακός εκφοβισμός, διακρίσεις, κακό εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες, κ.α.

Για τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, η υιοθέτηση της νοοτροπίας της συνεχούς μάθησης είναι θεμελιώδους σημασίας. Ο εκθετικός ρυθμός της τεχνολογικής προόδου απαιτεί προσαρμοστικότητα. Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ επιβάλλεται να επενδύουν στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, και να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα. Ένας τρόπος ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της συνεχούς μάθησης και εκπαίδευσης είναι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί μπορούν να παροτρύνουν και να στηρίξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στην απόκτηση πιστοποιήσεων, στην παρακολούθηση σχετικών με τα καθήκοντα τους εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη συμμετοχή σε διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης. Αυτή η δέσμευση για δια βίου μάθηση διασφαλίζει ότι οι επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς παραμένουν στην πρώτη γραμμή της της καινοτόμου ανάπτυξης, οδηγώντας σε θετικές αλλαγές στους οργανισμούς τους.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη ΔΑΔ δεν είναι ούτε απλή ούτε απρόσκοπτη. Ένας από τους κύριους προβληματισμούς είναι η πιθανή κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης των καθηκόντων και των διαδικασιών. Ωστόσο, με μια ισορροπημένη προσέγγιση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ενώ η τεχνολογία αυτοματοποιεί ορισμένα καθήκοντα, παράλληλα ενισχύει το εύρος μιας ουσιαστικότερης, ανθρωποκεντρικής εργασίας από τη μια και δύναται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφορικής γενικότερα από την άλλη. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη ΔΑΔ. Το δυνητικά ενδεχόμενο μεροληπτικής συμπεριφοράς στους αλγορίθμους, οι ανησυχίες για την ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας και η ανάγκη για διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμες πτυχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η ηθική χρήση της ΤΝ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων από τους ειδικούς του τομέα της ΔΑΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται με ορθολογικό τρόπο και σύμφωνα με τις αξίες του οργανισμού.

Παρότι η τεχνολογία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη ΔΑΔ, οι ανθρώπινες σχέσεις και η ανθρώπινη επαφή παραμένουν αναντικατάστατες- η πεμπτουσία της ΔΑΔ εντοπίζεται στην ικανότητα κατανόησης και αντιμετώπισης των διαφορετικών αναγκών των ατόμων σε έναν οργανισμό. Τα στελέχη των οργανισμών και οι υπεύθυνοι της ΔΑΔ, αξιοποιώντας της δυνατότητες της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, έχουν τη ευκαιρία να εστιάσουν την προσοχή τους στην προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας, συνεχούς μάθησης, και εμπλοκής –στις αποφάσεις- και αφοσίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εφαρμογή προγραμμάτων ευημερίας των εργαζομένων επωφελείται για παράδειγμα από ένα συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινης ενσυναίσθησης. Παρόλο που τα εργαλεία ΤΝ έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα άγχους των εργαζομένων, τον φόρτο εργασίας και τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία, η ανθρώπινη συμβολή κρίνεται απαραίτητη για την ερμηνεία των δεδομένων και την περαιτέρω κατανόηση των, έτσι ώστε να εφαρμοστούν πρακτικές που προωθούν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, επιτυγχάνεται συνέργεια μεταξύ της ανθρώπινης διαίσθησης και της τεχνολογικής ακρίβειας και το αποτέλεσμα αυτής της συνέργειας καθιστά τη ΔΑΔ την κινητήρια δύναμη προς την οργανωτική αριστεία στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην επιτυχία ενός οργανισμού. Το στρατηγικό αποτύπωμα του ανθρώπινου δυναμικού υπερβαίνει με αυτό τον τρόπο τις παραδοσιακές διοικητικές λειτουργίες της ΔΑΔ, περιλαμβάνοντας πλέον ως παράδειγμα τη διαμόρφωση χώρων εργασίας που δεν είναι μόνο αποτελεσματικοί αλλά και βαθιά ανθρωποκεντρικοί, και την ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων του εργατικού δυναμικού, προς εντοπισμό τάσεων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτή η αλλαγή οπτικής και αντίληψης αναβαθμίζει τη ΔΑΔ από μια λειτουργία σημαντική μεν, υποστηρικτική δε, σε βασικό συντελεστή της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Συνοψίζοντας, η νέα προσέγγιση του ανθρώπινου δυναμικού προϋποθέτει μια ολιστική κατανόηση του μετασχηματιστικού ρόλου που διαδραματίζει η τεχνολογία στη ΔΑΔ. Η ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης διαδικασιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων δεν είναι απλώς μια τάση αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για τους οργανισμούς που στοχεύουν να προοδεύσουν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στην ψηφιακή εποχή. Καθώς αποδεχόμαστε και υιοθετούμε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές, είναι ζωτικής σημασίας να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας των νέων τεχνολογιών και των ανθρωποκεντρικών πρακτικών, της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της τήρησης των ηθικών αρχών. Το ταξίδι προς μια ΔΑΔ με τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνεπάγεται τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματιών του κλάδου ΔΑΔ και στελεχών-ηγεσίας των οργανισμών. Ενθαρρύνοντας και καλλιεργώντας μια νοοτροπία συνεχούς μάθησης, την υιοθέτηση ηθικών πρακτικών ΤΝ και την αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης επαφής, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να οδηγήσει τους οργανισμούς προς την επιτυχία στο νέο δυναμικό και ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

American College

Δειτε Επισης

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση ασφαλής δρόμος για οικονομική ευημερία
Η πορεία προς την ενεργειακή αναβάθμιση του κυπριακού real estate
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και η συνεισφορά τους στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη
Νέα Οδηγία της Ε.Ε. προστατεύει φυσικά και νομικά πρόσωπα από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες
Δέσμη προτάσεων από ΕΤΕΚ για έναν ουσιαστικό και αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό
Καρδιακή Αποκατάσταση: Πώς να ενδυναμώσετε την καρδιά σας μειώνοντας τους κινδύνους που την απειλούν
Αναγκαίοι ορυκτοί πόροι για την ενεργειακή μετάβαση
Το ενοικιοστάσιο εμποδίζει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στα ακίνητα
Είναι τελικά το μέλλον της τηλεόρασης ζοφερό ή μήπως πιο φωτεινό;
Αθηροσκλήρωση: Ο σιωπηλός «εχθρός» που ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους