Τράπεζα Κύπρου: Χρονιά ορόσημο με κέρδη ύψους €487 εκατ. το 2023

Χρονιά ορόσημο, κατά την οποία κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ, αποτέλεσε το 2023 για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, με τον χρόνο που πέρασε να αντιπροσωπεύει την έναρξη μιας νέας εποχής, όπου το Συγκρότημα είναι ισχυρό και με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια.

Κατά το έτος 2023, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου πέτυχε ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, με αυξημένο δανεισμό και κέρδη, και μείωση στα ΜΕΔ.

Ο νέος δανεισμός ήταν ύψους €2.0 δις, παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, ενώ το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.6%, περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και μειωμένο κατά 40 μ.β. σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία ήταν ύψους €487 εκατ. (σε σύγκριση με €57 εκατ. το προηγούμενο έτος) και τα μη επιτοκιακά έσοδα ύψους €300 εκατ., αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση.

Η πολιτική μερισμάτων του Συγκροτήματος για συντηρητικά σταδιακή αύξηση του ποσοστού (payout ratio) μεταξύ 30-50% διατηρείται.

Αναλυτικά:

Ανθεκτική οικονομική προοπτική

 • Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή. Ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 2.3%1 κατά το δ’ τρίμηνο 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
 • Νέος δανεισμός ύψους €2.0 δις, παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.
 • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.8 δις, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν τον νέο δανεισμό.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.8% για το έτος

 • Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €792 εκατ., αυξημένα κατά 114% σε ετήσια βάση.
 • Kαθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στο υψηλό των €220 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
 • Μη επιτοκιακά έσοδα ύψους €300 εκατ. αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, καλύπτοντας το 88% των συνολικών λειτουργικών εξόδων.
 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας κατά το 2022 αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις. Μείωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 31% (σε σύγκριση με 49% το προηγούμενο έτος).
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ. (σε σύγκριση με €57 εκατ. το προηγούμενο έτος). Βασικά κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της ρταιρίας ύψους €1.09 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

 • Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.6% (1.0% μετά τις πιστωτικές ζημιές), περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και μειωμένο κατά 40 μ.β. σε ετήσια βάση, ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του Συγκροτήματος.
 • Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ύψους 73%, αυξημένος κατά 4 ε.μ. σε ετήσια βάση. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 62 μ.β.
 • Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €19.3 δις, αυξημένη κατά 2% σε ετήσια βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
 • Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους

 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς) ύψους 16.5% και 21.5% αντίστοιχα.
 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 482 μ.β. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, εκ των οποίων 134 μ.β. το δ’ τρίμηνο 2023.
 • Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ύψους €4.93 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένη κατά 24% σε ετήσια βάση Χρηματοοικονομικοί Στόχοι για τα έτη 2024-2025.
 • Ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερος από 17% (υπολογισμένος σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%) για το 2024 παραμένει.
 • Ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερος από 16% (υπολογισμένος σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%) για το 2025 παραμένει.
 • Ο στόχος για καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 αναβαθμίζεται σε πάνω από €670 εκατ.
 • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 3% στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και μικρότερο από 3% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
 • Η πολιτική μερισμάτων του Συγκροτήματος για συντηρητικά σταδιακή αύξηση του ποσοστού (payout ratio) μεταξύ 30-50% διατηρείται.

Δήλωση διευθύνοντος συμβούλου Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου:

«Το 2023 θεωρείται μια χρονιά ορόσημο για το Συγκρότημα, αντιπροσωπεύοντας την έναρξη μιας νέας εποχής όπου το Συγκρότημα είναι ισχυρό και με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. Κατά το έτος 2023 έχουμε επιτύχει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Έχουμε καταγράψει κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ., επωφελούμενοι από την έντονη αύξηση των επιτοκίων και την υψηλή μας ρευστότητα, ενώ παράλληλα διατηρήσαμε τη βάση κόστους υπό έλεγχο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου ισχυρή.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι διαφοροποιημένο, όπως αποδεικνύεται από τα μη επιτοκιακά μας έσοδα που συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος και καλύπτουν σχεδόν 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων.

Συνολικά, έχουμε επιτύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.8%, ξεπερνώντας σημαντικά τους στόχους που θέσαμε για το 2023. Η επίδοση αυτή επιτάχυνε τη δημιουργία κεφαλαίων, με οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους περίπου 480 μ.β.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 18.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 πριν την αφαίρεση της σχετικής πρόβλεψης για μέρισμα.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1), υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς και συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για μέρισμα στο υψηλότερο ποσοστό (payout ratio1) της πολιτικής μερισμάτων του Συγκροτήματος, ανήλθε σε 16.5%.

H ενσώματη λογιστική αξία βελτιώθηκε κατά 24% σε ετήσια βάση σε €4.93 ανά μετοχή, αντανακλώντας την επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, καταγράφοντας ανάπτυξη ύψους 2.3% κατά το δ’ τρίμηνο 2023, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα της σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, ξεκινούμε το 2024 από θέση ισχύος.

Θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς κάτω από τον έλεγχο μας και διατηρούμε την πεποίθηση μας για επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 17% (υπολογισμένος με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%) το 2024 και σε επίπεδα mid-teens σε περιβάλλον ομαλοποιημένων επιτοκίων (2-2.5%).

Αναγνωρίζουμε τη σημασία για παροχή απόδοσης στους μετόχους και διατηρούμε την πολιτική μερισμάτων για συντηρητικά σταδιακή αύξηση του ποσοστού (payout ratio) μεταξύ 30-50%.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Δειτε Επισης

Refan: Ανοίγει κατάστημα στο Mall of Cyprus
Επί τάπητος η πριμοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης για κουρεμένους με έσοδα από τον φόρο επί των καταθέσεων
Οι πέντε κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία και το βασικό σενάριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
Θλίψη... Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο επιχειρηματίας Ντίνος Ιορδάνου-Η επιχειρηματική του πορεία
Με ευρωπαϊκά ταμεία, κρατικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις πέραν των €3 δισ. για την πράσινη μετάβαση
Οι σκέψεις του Υπ. Οικονομικών... Προς έξοδο στις αγορές μετά τις αναβαθμίσεις, στόχος ένα δεκαετές ομόλογο
Σκιαγραφώντας το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο-Στο τοπ 50 παγκοσμίως
Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Υπουργείο Οικονομικών: Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης