Διευκρινίζει για την έκθεση της ΕΑΤ η ΚΤΚ- Εφαρμόστηκαν κατευθυντήριες για τους δανειολήπτες

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) κατέληξε στην διαπίστωση ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και άλλες έξι εποπτικές αρχές που αξιολογήθηκαν, εφάρμοσαν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της για την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας των δανειοληπτών, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Σε ανακοίνωση σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο τα οποία αφορούν στην έκθεση της ΕΑΤ «Peer Review Report – Supervision of treatment of mortgage borrowers in arrears», η οποία δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΚΤΚ επιπρόσθετα αναφέρει ότι «αναγνωρίστηκε πως η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΚΤΚ επιτρέπει τον εντοπισμό παραβάσεων και την έγκαιρη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας των δανειοληπτών όπου χρειάζεται».

Ταυτόχρονα, η ΚΤΚ διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και του σκοπού της τράπεζας και υπογραμμίζει πως «ήδη αξιολογούνται οι εισηγήσεις που περιλαμβάνει η Έκθεση σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των διαθέσιμων πόρων και το φάσμα των εποπτικών εργαλείων τόσο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία όσο και για τον εντοπισμό προβληματικών συμπεριφορών που τυχόν να αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες».

Η έκθεση της ΕΑΤ, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «αναγνωρίζει και καταγράφει ότι υπάρχουν εθνικές εποπτικές αρχές», μια από τις οποίες είναι η ΚΤΚ, οι οποίες «συνδυάζουν την προληπτική εποπτεία η οποία ασκείται με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας με την εποπτεία της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς από μέρους των πιστωτών για συγκεκριμένους τομείς».

Η ΚΤΚ αναφέρει επίσης ότι όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση της ΕΑΤ, η εποπτεία της χρηματοπιστωτικής δεοντολογίας δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε βάρος της προληπτικής εποπτείας και προσθέτει ότι «στην Κύπρο, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία, αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό».

Αναφερόμενη σε τι έχει επιτευχθεί, ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσέγγισης της, η ΚΤΚ αναφέρει ότι «παρά το περιβάλλον ψηλού πληθωρισμού, τα ΜΕΧ εντός του τραπεζικού συστήματος έχουν για πρώτη φορά μειωθεί σε επίπεδα κάτω των €2δις στο τέλος του 2023 σε σύγκριση με €23δις ή 45% επί του συνόλου των δανείων το 2017 (έτος κατά το οποίο θεσπίστηκε ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος και μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία)».

Προσθέτει ότι «παρά την αύξηση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια, τα δάνεια με αυξημένο κίνδυνο αθέτησης (Stage 2), δηλαδή να μετατραπούν σε ΜΕΧ, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 17% εντός του 2023, ενδεικτικό της επιτυχίας της εποπτείας της ΚΤΚ».

Αναφέρει επίσης ότι «μέσω της συστηματικής εποπτείας της ΚΤΚ, αυξήθηκαν σημαντικά οι αναδιαρθρώσεις και επαναδιαπραγματεύσεις των ΜΕΧ».

Ενδεικτικά, η ΚΤΚ καταγράφει «το γεγονός ότι κατά τους έντεκα πρώτους μήνες του 2023 πραγματοποιήθηκαν αναδιαρθρώσεις και επαναδιαπραγματεύσεις δανείων συνολικού ύψους €4δις σε σχέση με €1.5δις κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022».

Προσθέτει ότι το ύψος των αναδιαρθρώσεων και επαναδιαπραγματεύσεων του πρώτου εντεκαμήνου του 2023 υπερβαίνει επίσης τα συνολικά αντίστοιχα ποσά για τα έτη 2021 και 2020 τα οποία είχαν ανέλθει σε €3,3δις και €1,2δις αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν μέσω των εξής μέτρων και προσέγγισης της. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 2020 συστάθηκε στην ΚΤΚ η Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (ΥΧΔ) ως απτό μέτρο παρακολούθησης και εποπτείας της χρηματοπιστωτικής συμπεριφοράς των πιστωτών.

Σημειώνει ότι πριν το 2019 δεν υπήρχε στην ΚΤΚ σχετική υπηρεσία παρακολούθησης και εποπτείας.

Προσθέτει ότι η εν λόγω Υπηρεσία παραλαμβάνει και διερευνά καταγγελίες από το κοινό κατά πιστωτικών κι άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσίας οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΚΤΚ.

Κατά τη διερεύνηση κάθε καταγγελίας, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «ζητεί διευκρινήσεις από το εποπτευόμενο ίδρυμα, προβαίνει σε επιτόπιες επιθεωρήσεις και δύναται να επιβάλει ποινές. Στόχος είναι η διασφάλιση της τήρησης από τα εποπτευόμενα ιδρύματα των εκ του νόμου υποχρεώσεων τους προς τους πελάτες τους».

Αναφέρει επίσης ότι η εν λόγω Υπηρεσία κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει ενδυναμωθεί σημαντικά μέσω της πρόσληψης πρόσθετου ανθρωπίνου δυναμικού και κατά συνέπεια έχει ενισχυθεί περαιτέρω η εποπτική παρέμβαση» και προσθέτει ότι «αυτό αναγνωρίστηκε από την ηγεσία της ΕΑΤ σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με την ΚΤΚ για το θέμα».

«Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη αναγνωρίστηκε επίσης από την ΕΑΤ ότι η περίοδος που κάλυψε η μελέτη δεν επέτρεψε να ληφθεί υπόψη η σχετική Υπηρεσία η οποία τώρα πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία», αναφέρει η ΚΤΚ και προσθέτει ότι «ήδη για το 2024, προγραμματίζονται σχετικοί επιτόπιοι έλεγχοι από την ΥΧΔ με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση των τραπεζών και των Εταιρειών Εξαγοράς Δανείων με τις υποχρεώσεις τους περί αναδιαρθρώσεων όπως αποτυπώνονται στη σχετική Οδηγία της ΚΤΚ».

Προσθέτει ότι η σύσταση και η ενδυνάμωση της εν λόγω Υπηρεσίας έχει λάβει θετικά σχόλια τόσο εντός της έκθεσης της ΕΑΤ όσο και στην Κύπρο γενικότερα.

Πέραν των πιο πάνω, η ΚΤΚ αναφέρει ότι είχε τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 η Οδηγία της ΚΤΚ αναφορικά με τη διαχείριση των καθυστερήσεων, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς.

Σημειώνει ότι με την εφαρμογή της Οδηγίας είχαν διενεργηθεί σχετικοί επιτόπιοι έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί το επίπεδο ετοιμότητας των τραπεζών, ενώ σχετικοί έλεγχοι διενεργούνται συστηματικά με πιο πρόσφατους αυτούς που έγιναν σε σειρά πιστωτών κατά το 2023.  

Δειτε Επισης

Οι μέτοχοι της Ελληνικής που πρέπει να πείσει για την δημόσια πρότασή της η Eurobank
Πήρε θέση για την δημόσια πρόταση της Eurobank το Δ.Σ. της Ελληνικής-Η γνώμη που εξέδωσε
H Ελληνική Τράπεζα προάγει τη βιωσιμότητα με πρωτοποριακά «πράσινα» προϊόντα
Goldman Sachs: Τα καυτά ζητήματα που θα καθορίσουν τις επιλογές της ΕΚΤ
Βλέπει θετικά τον τομέα των ηλεκτρονικών ιδρυμάτων πληρωμών η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Διπλή αναβάθμιση από Moody's για Τράπεζα Κύπρου-Ανέκτησε την αξιολόγηση Baa1 μετά από 13 χρόνια
DBRS: Παρακολουθεί τις εξελίξεις για την δημόσια πρόταση της Eurobank για την Ελληνική-Οι εκτιμήσεις του οίκου
Η πορεία εκκαθάρισης της Λαϊκής... Ρευστοποιούνται οι μετοχές που κατέχει στην Τρ. Κύπρου-Η αναμενόμενη είσπραξη
ΜακΚόλ (ΕΚΤ): Καμπανάκι για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα
Άνοιξε τις πύλες του το νέο κατάστημα της AstroBank στο Δάλι-Tο 15ο στο παγκύπριο δίκτυο της τράπεζας