Κέρδη €220 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2023 για την Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων €125 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023, κατέγραψε τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους η Τράπεζα Κύπρου.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες που λήφθηκαν το 2022 για βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ήταν ύψους 24.0% για το α’ εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με 4.9% για το α’ εξάμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Θετική οικονομική προοπτική

Ο νέος δανεισμός ήταν ύψους €1.1 δις, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου ήταν ύψους €9.9 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

Ρευστότητα & ΜΕΔ

Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ήταν στο 3.6% (0.8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7 ε.μ . σε ετήσια βάση.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2023, η καταθετική βάση της Τράπεζας Κύπρου ήταν ύψους €19.2 δις, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.1 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ

Η συμμόρφωση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023

Η Τράπεζα Κύπρου διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 21.1%

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιου καταβλήθηκε μέρισμα, το ποσοστό («pay-out ratio») του οποίου ήταν ύψους 14% από τα κέρδη του 2022.

Αναλυτικά τα κύρια σημεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023:

Θετική οικονομική προοπτική

 • Ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε ισχυρός και ανήλθε σε 3.4% το α’ τρίμηνο του 2023, ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 2.8% για το 2023.
 • Νέος δανεισμός ύψους €1.1 δις, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.
 • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.9 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

Ισχυρή κερδοφορία που συνεχίζει να επωφελείται από ευνοϊκές συνθήκες

 • Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €358 εκατ., αυξημένα κατά 146% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων.
 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες που λήφθηκαν το 2022 για βελτίωση της αποδοτικότητας. Μείωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 32%.
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων €125 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023 (σε σύγκριση με €43 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022).
 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.0% για το α’ εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με 4.9% για το α’ εξάμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

 • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Συγκροτήματος. Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.6% (0.8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7 ε.μ. σε ετήσια βάση.
 • Αύξηση δείκτη κάλυψης ΜΕΔ σε 78%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 48 μ.β.
 • Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €19.2 δις, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
 • Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.1 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ.
 • Η συμμόρφωση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους

 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 220 μ.β3 για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων περίπου 120 μ.β το β’ τρίμηνο 2023.
 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 16.0%4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 21.1%.
 • Επιτυχής αναχρηματοδότηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AΤ1 Capital Securities) ύψους €220 εκατ..
 • Καταβολή μερίσματος τον Ιούνιο 2023. Ποσοστό (‘pay-out ratio’) ύψους 14% από τα κέρδη του 2022.

Κύρια σημεία από την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2023 (Investor Update Event)

 • Ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) αναβαθμίστηκε σε πάνω από 17% για το 2023 και πάνω από 16% για το 2025, ενδεικτικά υπολογισμένος με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%.
 • Δημιουργία οργανικού κεφαλαίου μεταξύ περίπου 200-250 μ.β. ετησίως για τα έτη 2023-2025, πριν την αφαίρεση των αναμενόμενων μερισμάτων.
 • Ο στόχος για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους παραμένει. Το ποσοστό (‘pay-out ratio’) αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση με στόχο να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας.

Π. Νικολάου: Συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο η οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος

Σε δήλωσή του αναφορικά με τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, ανέφερε:

«Κατά το α’ εξάμηνο 2023 έχουμε επιτύχει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων, της βελτιωμένης αποδοτικότητας, και σταθερής χρέωσης πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk), δημιουργώντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.0%.

Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι παραμένουμε σε καλή πορεία για την υλοποίηση των στόχων μας που παρουσιάσαμε κατά την πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Ιούνιο 2023.

Τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν σε €511 εκατ. εκ των οποίων €358 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι ψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων.

Ο αυστηρός έλεγχος των εξόδων μας αποδεικνύεται επιτυχής παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με τα συνολικά λειτουργικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση και ο δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) να ανέρχεται σε 32%.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 48 μ.β. παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας το χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 3.6%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΔ σε 78% στις 30 Ιουνίου 2023.

Λόγω της υψηλής ρευστότητας στον ισολογισμό μας, είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούμε από την αύξηση των επιτοκίων. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, ενώ η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε €19.2 δις.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύεται δυνατή, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, καταγράφοντας ανάπτυξη ύψους 3.4% το α’ τρίμηνο 2023, η δεύτερη υψηλότερη στην ευρωζώνη.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία με την παραχώρηση νέων δανείων ύψους €1.1 δις το α’ εξάμηνο 2023, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε σταθερό σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, σε €9.9 δις, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν τον νέο δανεισμό.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 220 μ.β κατά το α’ εξάμηνο 2023. Στις 30 Ιουνίου 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16.0% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21.1%.

Πρόσφατα το Συγκρότημα επέστρεψε επιτυχώς στις αγορές κεφαλαίων, με την αναχρηματοδότηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €220 εκατ. τον Ιούνιο 2023 και την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση του με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τον Ιούνιο 2023, ολοκληρώσαμε την πρώτη πληρωμή μερίσματος μετά από 12 χρόνια, σηματοδοτώντας τον μετασχηματισμό του Συγκροτήματος σε ένα ισχυρό, καλά κεφαλαιοποιημένο, βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο και είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, παρέχοντας τα θεμέλια για δημιουργία αξίας και παροχή σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους μας».

Δειτε Επισης

Refan: Ανοίγει κατάστημα στο Mall of Cyprus
Επί τάπητος η πριμοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης για κουρεμένους με έσοδα από τον φόρο επί των καταθέσεων
Οι πέντε κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία και το βασικό σενάριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
Θλίψη... Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο επιχειρηματίας Ντίνος Ιορδάνου-Η επιχειρηματική του πορεία
Με ευρωπαϊκά ταμεία, κρατικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις πέραν των €3 δισ. για την πράσινη μετάβαση
Οι σκέψεις του Υπ. Οικονομικών... Προς έξοδο στις αγορές μετά τις αναβαθμίσεις, στόχος ένα δεκαετές ομόλογο
Σκιαγραφώντας το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο-Στο τοπ 50 παγκοσμίως
Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Υπουργείο Οικονομικών: Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης