Alpha Bank: Επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων

Η Alpha Bank Cyprus Ltd προσφέρει έμπρακτα την επιβράβευσή της προς τους Πελάτες της που παραμένουν συνεπείς στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στο πλαίσιο της στήριξής της προς την κοινωνία αλλά και την οικονομία του τόπου, η Τράπεζα προσφέρει από την 1η Αυγούστου 2023, και για διάστημα 12 μηνών (01.08.2023 – 31.07.2024) το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων (το «Πρόγραμμα»), στόχος του οποίου είναι η μείωση των τρεχόντων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και η προστασία των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου από πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων βάσης κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα

Στα στεγαστικά δάνεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος, θα εφαρμόζεται ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο βάσης που έχει συμφωνηθεί στην οικεία σύμβαση στεγαστικού δανείου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31η Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης (ποσοστό 0,20%). Το προαναφερόμενο ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο βάσης θα διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι εάν κατά τη 12μηνη περίοδο ισχύος του Προγράμματος, τα επιτόκια βάσης των στεγαστικών δανείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, διαμορφωθούν ή μειωθούν σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, ο εκτοκισμός των επηρεαζόμενων δανείων θα γίνεται αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο. Έτσι, οι δανειολήπτες προστατεύονται από μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων βάσης, αλλά δεν στερούνται τα οφέλη τυχόν μελλοντικής μείωσής τους κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Ένταξη στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα ισχύει για όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα-δανειολήπτες, σε όλα τα νομίσματα, και τα οποία έχουν εκταμιευθεί (ολικά ή μερικά) έως την 31η Ιουλίου 2023.

Προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι (i) το στεγαστικό δάνειο να μην εμφανίζει καθυστερημένες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Ιουλίου 2023 και (ii) κατά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του Προγράμματος οι δανειολήπτες να μην τηρούν μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ή χορηγήσεις οποιουδήποτε τύπου που παρουσιάζουν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση. Η προνομιακή τιμολόγηση θα ισχύει εάν και εφόσον οι δανειολήπτες φροντίσουν ώστε το δάνειο να παραμένει ενήμερο για τους 12 μήνες διάρκειας του Προγράμματος.

Οι Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ θα ενημερωθούν για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου τους και το ποσό της δόσης αποπληρωμής (ως αυτό πιθανόν να διαφοροποιείται) μέσω επιστολής που θα αποσταλεί στη διεύθυνση αλληλογραφίας τους αμέσως μετά την έναρξη του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα αποτελεί ακόμη μια έμπρακτη ενέργεια στήριξης της Τράπεζας προς τους Πελάτες της και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι αναλυτικοί όροι του Προγράμματος παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στο www.alphabank.com.cy.

Δειτε Επισης

Συναγερμός στο Υπ. Οικονομικών για Τρ. Κύπρου-Παρακολουθεί στενά για CarVAl Investors και Caius Capital LLC
Τρ. Κύπρου: Ανώτερος ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος ο Adrian Lewis, αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Δ.Σ.
Τράπεζα Κύπρου: Δυναμικό παρών και στον τομέα της ναυτιλίας
Ενημερώνει τους πιστωτές της πρώην Λαϊκής για την πορεία εκκαθάρισης ο Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Alpha Holdings: Αναληθή τα δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού στην Τράπεζα Κύπρου
Απορρίπτει για CarVal Investors και Caius Capital η Alpha Holdings-Η ανεπίσημη τοποθέτηση της Τράπεζας Κύπρου
Παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας-Φεύγει ο Kristofer Richard Kraus
Οι δύο μεγαλομέτοχοι της Τρ. Κύπρου που φέρονται να ψάχνονται για να πωλήσουν-Τι υποστηρίζει το Bloomberg
Oικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, διάλογος με ΗΠΑ στη συνάντηση ΠτΔ-Συνδέσμου Τραπεζών
Παρουσιάστηκε νέα Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας