Ο τομέας των επενδυτικών υπηρεσιών σε αριθμούς

«Ο τομέας των επενδυτικών υπηρεσιών συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή άνοδο παρά τις προκλήσεις», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, προσθέτοντας ότι σε αυτό το δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η Κεφαλαιαγορά στην Κύπρο εξακολουθεί να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς.

Και αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα από τη διάσκεψη Τύπου που παρέθεσε ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Θεοχαρίδης, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Καρατζιά. Ότι δηλαδή, η ΕΚΚ «παραμένει προσηλωμένη στην υπεύθυνη ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς, η οποία στηρίζεται σε αποτελεσματική εποπτεία για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών», όπως είπε ο Δρ. Θεοχαρίδης.

Διαβάστε εδώ: Τέσσερις εποπτευόμενες της ΕΚΚ επηρεάστηκαν από την κατάρρευση SVB και Signature

Η ΕΚΚ σε αριθμούς

Από τον απολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όσα ανέφερε ο Δρ. Θεοχαρίδης, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία. Αρχικά, αν εξετάσουμε την πορεία της ΕΚΚ με τους αριθμούς, στο τέλος του 2022 ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων ανήλθε στις 837 συνολικά από 806 το 2021, καταγράφοντας άνοδο 3,85%, ενώ βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης για αδειοδότηση περίπου 100 νέες αιτήσεις. Σε σύγκριση με το 2019, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, η άνοδος είναι της τάξης του 12,19%. Ο Δρ. Θεοχαρίδης ανέφερε ότι το 2011 ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων ήταν λιγότερες από 250.

ekk

Όσον αφορά τις Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), αυτές μέχρι το τέλος του 2022, ανέρχονταν στις 248, με τα συνολικά τους περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν τα €5,2 δισ. Από την άλλη, οι Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), παρέμειναν σταθερές στις 140, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν στα €385 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 49 νέες αιτήσεις ΚΕΠΕΥ και 12 ΕΠΔΥ σε εκκρεμότητα.

ekk2

Σχετικά με το ΧΑΚ, το οποίο επιβλέπεται από την ΕΚΚ, επιβλέπονται 53 εταιρείες με κράτος μέλος καταγωγής την Κυπριακή Δημοκρατία που έχουν τίτλους εισηγμένους σε αυτό και 10 εταιρείες με κράτος μέλος καταγωγής τη Δημοκρατία οι τίτλοι των οποίων διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές άλλων κρατών-μελών. Η ΕΚΚ επιβλέπει και έναν Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς επίσης και τις 62 εταιρείες που είναι εισηγμένες σε αυτόν (Ν.Ε.Α. Αγορά).

Όπως τόνισε ο Δρ. Θεοχαρίδης, «η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι προς την ορθή κατεύθυνση διότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας μιας αποτελεσματικής αγοράς, ώστε οι εταιρείες να προσφεύγουν για άντληση κεφαλαίων προς όφελος της οικονομίας».

ekk3

*Οι Εισηγμένες Εταιρείες δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ

Όσον αφορά τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων, η Επιτροπή έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 319 Εταιρείες Διαχείρισης και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση, το 3ο τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν στα €9,9 δισ.

ekk4

Κάτω από την εποπτική αρμοδιότητα της ΕΚΚ βρίσκονται επίσης οι Πάροχοι Κρυπτοπεριουακών Στοιχείων, τους οποίους εποπτεύει μόνο σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο τέλος του 2022 είχαν εγκριθεί 7 εταιρείες, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών Στοιχείων.

ekk5

** Περιλαμβάνεται ένα EuVECA

*** Τα καταχωρισμένα ΚΟΕΕ και οι ΠΥΚΣ δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ

**** Ο αριθμός των εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι 5, όμως μια εταιρεία κατέχει και άδεια ΔΟΕΕ(Ε1) και συμπεριλαμβάνεται σε αυτές.

Σημ.(α) – Οι ΠΥΚΣ οι οποίοι κατέχουν άδεια ΚΕΠΕΥ δεν μετρούν στο άθροισμα των Εποπτευομένων Οντοτήτων

Εποπτεία και πρόστιμα

Ενδιαφέρον υπάρχει και στους αριθμούς που αφορούν τα εποπτικά Τμήματα της ΕΚΚ, τα οποία το 2022 συνέχισαν να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οργανισμών με τις διά νόμου συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εποπτείας της ΕΚΚ το 2022 πραγματοποίησε 359 εξ’ αποστάσεως, θεματικούς και επιτόπιους ελέγχους σε ΚΕΠΕΥ. Επίσης, εντός του 2022, συνεχίστηκε η αξιολόγηση ευρημάτων που προέκυψαν από αριθμό εξ αποστάσεως ελέγχων, οι οποίοι άρχισαν το 2021 και έγινε αξιολόγηση 44 ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 119 εξ αποστάσεως έλεγχοι επί εγγράφων και παρακολούθηση των απαιτήσεων σε ΟΣΕ.

Εντός του 2022 το Τμήμα συνέχισε την παρακολούθηση των διαδικτυακών πρακτικών μάρκετινγκ των ΚΕΠΕΥ μέσω του εξειδικευμένου συστήματος, και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του διαφημιστικού υλικού πέραν των 10 ΚΕΠΕΥ και από τα μέχρι στιγμής ευρήματα έχουν εντοπιστεί ενδεχόμενες παραβάσεις.

Επίσης, βρίσκεται υπό εξέταση το διαφημιστικό υλικό άλλων 37 ΚΕΠΕΥ. Παράλληλα, από τη διερεύνηση έχουν εντοπιστεί και μεμονωμένα περιστατικά στα οποία πρόσωπα ή και οργανισμοί παρουσιάζονται ως λειτουργοί ή εκπρόσωποι της ΕΚΚ. Περαιτέρω, εντοπίστηκαν και ιστοσελίδες που μιμούνται αυτήν της ΕΚΚ ή και άλλων εποπτικών Αρχών. Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΚ προέβη σε προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό, άλλες εποπτικές Αρχές και την ESMA.

Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς προχώρησε σε 15 εισόδους-έρευνες, ολοκλήρωσε 39 έρευνες και στο τέλος του 2022 βρίσκονταν σε εξέλιξη άλλες 48 έρευνες.

Το 2022, η ΕΚΚ επέβαλε διοικητικές κυρώσεις περίπου €2,9 εκατ., εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε πρόστιμα και συμβιβασμούς σε ΚΕΠΕΥ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις πέραν των €4,2 εκατ., εκ των οποίων πέραν των €3,6 εκατ. αφορούσαν ΚΕΠΕΥ. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έγιναν συμβιβασμοί ύψους €34,2 εκατ.

Δειτε Επισης

Ελληνική: Η LTIMindtree στρατηγικός συνεργάτης για τον μετασχηματισμό της τράπεζας
Το ύψος της αύξησης των καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων τον Φεβρουάριο
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €71 εκατ. και μείωση ΜΕΔ στο 4% το 2022
Έσβησαν τις σκιές Κεραυνός και Ηροδότου-«Τον αποκαλώ Μάκη, με αποκαλεί Κωνσταντίνο»
Με κέρδη οι αγορές την Πέμπτη καθώς μειώθηκαν οι ανησυχιες για τις τράπεζες
ΔΝΤ: Σημαντική πρόοδος στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κυπριακών τραπεζών
Ελληνική: Πώληση πακέτου ΜΕΧ €1,4 δισ. - Στην Themis η APS
ΚΕΔΙΠΕΣ: Κατέβαλε άλλα €60 εκατ. στο κράτος-Στα €940 εκατ. το συνολικό ποσό αποπληρωμής
Μείωση 3,7% στο υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 4ο τρίμηνο
Προανήγγειλε... κινήσεις από τις τράπεζες για τα καταθετικά επιτόκια ο Ηροδότου