ΚΕΔΙΠΕΣ: Πλησιάζει το ένα δις η αποπληρωμή προς το κράτος

Ταμειακές εισροές ύψους €114,1 εκ. το δ’ τρίμηνο 2022 είχε η ΚΕΔΙΠΕΣ, με τις ταμειακές εισροές κατά το έτος 2022 να ανέρχονται στα €438,8 και να είναι οι υψηλότερες ετήσιες εισροές από τη δημιουργία της εταιρείας.

Σύμφωνα με την πρόοδο διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι τις 31/12/2022, κατά το δ' τρίμηνο η ΚΕΔΙΠΕΣ αποπλήρωσε κρατική βοήθεια ύψους €80 εκ. Κατά το 2022 η κρατική βοήθεια που αποπληρώθηκε ανήλθε στα €310 εκ., η μεγαλύτερη ετήσια αποπληρωμή από τη δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ. Η συνολική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανέρχεται στα €880 εκ.

Εξάλλου, σημαντικές αποφάσεις και εξελίξεις αποτελούν η απόφαση για επιδότηση τόκων αναδιαρθρωμένων δανείων που είναι συνδεδεμένα με βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ για τους συνεπείς δανειολήπτες που δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων τους, η έγκριση του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από το Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως και η υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την ΕΤΥΚ.

Αναλυτικά οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις δ' τριμήνου 2022:

  • Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €114,1εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 22,5% έναντι €93,1εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και μείωση 1,2% έναντι €115,5εκ. του Δ’ Τριμήνου 2021. Οι εισπράξεις του Δ’ Τριμήνου από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €113,0εκ. ή 1,66% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.818εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2022.

Οι ετήσιες ταμειακές εισροές για το 2022 ανήλθαν στα €438,7εκ. σημειώνοντας αύξηση 8,9%, σε σχέση με τις εισροές €403,0 για το 2021. Οι ετήσιες εισπράξεις 2022 από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €413,4εκ. ή 5,9% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.027εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/12/2022 ανήλθαν σε €1.663εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.589.9εκ. ή 19,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

  • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €25,9εκ., αυξημένες κατά 2,8% από €25,2εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2022 και μειωμένες κατά 22,5% από €33,4εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2022 ανήλθαν στα €106,4εκ. μειωμένες κατά 6% από €113,2 εκ. για το 2021.

  • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.144εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2022 από €6.236εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου του 2022 και €6.422εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στο 16,6% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 34,1%.
  • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €178εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2022 έναντι €167εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λύσεις για το έτος 2022 ανήλθαν σε €663εκ. σε σχέση με €683εκ. για το 2021.Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Δ’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €3.268εκ. ή 44,3% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.
  • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε €6.863εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €130εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €562εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €631εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στο 16,8% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 32,4%.
  • Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) Απαιτήσεις συνολικού ύψους €105,8εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2022. Οι Απαιτήσεις των τελευταίων δώδεκα μηνών αφορούν μείωση των Απαιτήσεων ύψους €6,4εκ., κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ και της απομόχλευσης των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το σχέδιο. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2εκ. ή 74% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. H ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €43,1εκ.

Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2022 ανέρχεται σε €1.610εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 38% από την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/09/2022 ανέρχεται σε €1.277εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 44% από την έναρξη του Σχεδίου.

  • Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €88,1εκ., σημειώνοντας αύξηση 30,3% έναντι €67,6εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 33,7% έναντι €65,9εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2021. Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €322,5εκ για το 2022 σε σχέση με €254,0εκ. το 2021 και σε €928.6εκ. σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.
  • Το Δ’ Τρίμηνο πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €310εκ. το 2022 και σε €880εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. Η μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη επέκταση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου «Eνοίκιο Έναντι Δόσης» (Mortgage to Rent) σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/12/2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Ακολουθεί πιο κάτω δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρου Παπαδόπουλου:

To 2022 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς πετύχαμε τις υψηλότερες ετήσιες ταμειακές εισροές, από την ίδρυση της Εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν στα €438,8εκ. Καταβάλαμε επίσης τη μεγαλύτερη ετήσια αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά, που ανήλθε στα €310εκ.

Το Δ’ Τρίμηνο του 2022 οι ταμειακές εισροές ανήλθαν στα €114,1εκ. αυξημένες κατά 22,5% σε σύγκριση με €93,1εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και παρέμειναν σε παρόμοια ψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Δ’ Τρίμηνο 2021.

Ωστόσο, οι συνεχόμενες καθολικές αναστολές εκποιήσεων, όπως είχαμε προειδοποιήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν σοβαρά τις δραστηριότητες μας, γεγονός που υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις λύσεις/ταμειακές εισροές, από το 1ο Τρίμηνο του 2023.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη μη επέκταση της αναβολής των εκποιήσεων και ευελπιστούμε να επιλυθεί το πρόβλημα των συνεχών καθολικών αναστολών των εκποιήσεων με μία ολοκληρωμένη, τελική και πάνω από όλα λειτουργική λύση και να αφεθεί το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των εκποιήσεων, να λειτουργήσει κανονικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε αποτελεσματικά τους μη συνεργάσιμους χρεώστες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου μας.

Το Δ’ Τρίμηνο προχωρήσαμε σε νέα καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, με το συνολικό ποσό αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας σε μετρητά να ανέρχεται στα €310εκ. το 2022 και σε €880εκ. από την έναρξη των εργασιών της Εταιρείας.

Το μέγεθος και ο χρόνος για την επόμενη μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι πλέον άμεσα συνυφασμένα με την ενδεχόμενη απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», ενώ σημειώνουμε ότι σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει σημαντική ρευστότητα (άνω των €150εκ.).

Επιδότηση Επιτοκίου Για Ενήμερες Αναδιαρθρώσεις

Μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων, καθώς επηρεάζουν την ικανότητα διατήρησης των υφιστάμενων αναδιαρθρώσεων ως βιώσιμες. Σημειώνουμε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει πραγματοποιήσει αναδιαρθρώσεις συνολικού ύψους €1,3δις από την έναρξη των εργασιών της.

Αντιλαμβανόμενοι και κατανοώντας όλους αυτούς τους κινδύνους, ανακοινώνουμε σήμερα (επισυνάπτεται η ανακοίνωση) την επιδότηση τόκων για το 2023 για τις αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες έχουν ως βασικό επιτόκιο, το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ώστε το συνολικό επιτόκιο για το 2023 να μην υπερβεί το 3.5% για στεγαστικά και 4.0% για δάνεια άλλου σκοπού. Το μέτρο αυτό αφορά λογαριασμούς που δεν θα παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης που προνοεί η σύμβασή τους. Από αυτό το μέτρο εξαιρούνται τα δάνεια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τα δάνεια σε Δήμους και Κοινότητες.

Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Σημαντική πρόκληση είναι επίσης η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία με αγοραία αξία κάτω των €350χιλ.

Πιστεύουμε ότι το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», το οποίο αφορά κυρίως δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοικία με αγοραία αξία μέχρι €250χιλ. θα αποτελέσει σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης και θα επιφέρει μεγάλη ανακούφιση στους αποδεδειγμένα ευάλωτους συμπολίτες μας που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Συμμετέχουμε ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου το οποίο έχει εγκριθεί πρόσφατα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τις διαδικασίες για την εφαρμογή του, μόλις υπάρξει η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και κρατικές αρχές.

Συλλογική Σύμβαση με ΕΤΥΚ

Έχουμε ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την ΚΕΔΙΠΕΣ που αφορά την υπογραφή της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης με την ΕΤΥΚ. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και ΕΤΥΚ και αφορά τα έτη 2019-2023.

Η συμφωνία επήλθε μέσα σε κλίμα καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές, με κύριο γνώμονα την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής Συλλογικής Σύμβασης που να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι πρόνοιες της συμφωνίας θα εφαρμοστούν σε όλο το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Δειτε Επισης

Ελληνική: Η LTIMindtree στρατηγικός συνεργάτης για τον μετασχηματισμό της τράπεζας
Το ύψος της αύξησης των καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων τον Φεβρουάριο
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €71 εκατ. και μείωση ΜΕΔ στο 4% το 2022
Έσβησαν τις σκιές Κεραυνός και Ηροδότου-«Τον αποκαλώ Μάκη, με αποκαλεί Κωνσταντίνο»
Με κέρδη οι αγορές την Πέμπτη καθώς μειώθηκαν οι ανησυχιες για τις τράπεζες
ΔΝΤ: Σημαντική πρόοδος στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κυπριακών τραπεζών
Ελληνική: Πώληση πακέτου ΜΕΧ €1,4 δισ. - Στην Themis η APS
ΚΕΔΙΠΕΣ: Κατέβαλε άλλα €60 εκατ. στο κράτος-Στα €940 εκατ. το συνολικό ποσό αποπληρωμής
Μείωση 3,7% στο υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 4ο τρίμηνο
Προανήγγειλε... κινήσεις από τις τράπεζες για τα καταθετικά επιτόκια ο Ηροδότου