Διαγωνισμό μίσθωσης γης για έργα ΑΠΕ προκήρυξε η ΑΗΚ

Διαγωνισμό για μακροχρόνια μίσθωση γης για ανάπτυξη έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προκήρυξε η ΑΗΚ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσήτης η Αρχή, ζητά προτάσεις από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης για προσφορές για Μακροχρόνια Μίσθωση Γης και σημειώνει ότι τα προτεινόμενα τεμάχια γης πρέπει να είναι τουλάχιστο συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, 01 Ιουνίου 2024, και οι προσφορές αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Σμειώνει ότι όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι απαιτήσεις, τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το κριτήριο ανάθεσης καθορίζονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Εξηγεί ότι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Δήμους ή Κοινότητες. Σε περιπτώσεις πολλών ιδιοκτητών, διευκρινίζει ότι η προσφορά πρέπει να υποβάλλεται μέσω Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Το προσφερόμενο τεμάχιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστο συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. (30 δεκάρια, 3 εκτάρια, 23 σκάλες). Η ΑΗΚ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί προσφερόμενα τεμάχια με μικρή απόκλιση στο συνολικό ζητούμενο εμβαδό, λέει η ΑΗΚ.

Σημειώνει, ακόμα, ότι είναι δυνατή η υποβολή πέραν του ενός τεμαχίου, των οποίων το συνολικό εμβαδό να πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδό (30.000 τ.μ.), δεδομένου ότι τα τεμάχια συνορεύουν μεταξύ τους και πληρούν όλους τους υπόλοιπους όρους του διαγωνισμού.

Αναφέρει, επίσης, ότι είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς γειτονικών τεμαχίων με ξεχωριστούς ιδιοκτήτες δεδομένου ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η ΑΗΚ επισημαίνει ότι το προσφερόμενο τεμάχιο πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάπτυξη Έργων παραγωγής ηλεκτρισμού από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, δηλαδή να είναι περίπου επίπεδο, να είναι όσο το δυνατό τετραγωνισμένο, να μην έχει ιδιαίτερες σκιάσεις, να είναι κοντά στο δίκτυο μέσης τάσης της ΑΗΚ και να έχει δυνατότητα σύνδεσης, να περιέχει ελάχιστα ή καθόλου δέντρα ή άλλες εγκαταστάσεις.

Ακόμα, το προσφερόμενο τεμάχιο πρέπει να εφάπτεται σε εγγεγραμμένο οδικό δίκτυο, ή να έχει νόμιμες προσβάσεις. Είναι δυνατή η αναβολή της σύναψης Συμφωνίας για περίοδο μέχρι έξι μήνες, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του έξοδα και ενέργειες νόμιμη πρόσβαση στο τεμάχιο.

Επίσης, το προσφερόμενο τεμάχιο πρέπει να μην εμπίπτουν σε οποιαδήποτε προστατευόμενη περιοχή ή ζώνη (π.χ. Natura κ.λπ.), εντός οικιστικής ζώνης ή/και οποιεσδήποτε άλλες ζώνες αποκλεισμού που απορρέουν από την εν ισχύ σχετική νομοθεσία (π.χ. Περιοχές Αναδασμού). Διευκρινίζεται ότι η προοπτική ανάπτυξης έργων ΑΠΕ θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την πολεοδομική αρχή, κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Τέλος, το προσφερόμενο τεμάχιο δεν πρέπει να υπόκεινται σε οποιαδήποτε βάρη ή δεσμεύσεις, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Μίσθωσης Γης ή να υποβληθεί η ρητή έγγραφη συγκατάθεση του οργανισμού ή φορέα προς όφελος του οποίου υπάρχει το βάρος ή η δέσμευση.

Η ΑΗΚ ενημερώνει ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, στον χώρο των Διαγωνισμών και στο ακόλουθο σύνδεσμο. https://www.eac.com.cy/EL/EAC/Tenders/Pages/TenderViewer.aspx?tid=3135&tp=0. Για να γίνει λήψη των εγγράφων απαιτείται εγγραφή/σύνδεση στη ιστοσελίδα της ΑΗΚ. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στον Διευθυντή Προμηθειών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: purchasing@eac.com.cy . Για την υποβολή Προσφοράς να χρησιμοποιηθούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού στο Μέρος Γ: Προσάρτημα με Υποδείγματα Εντύπων. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν όλα τα απαιτούμενα Έντυπα που επισυνάπτονται και μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα

Η ΑΗΚ σημειώνει ότι η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται τμηματικά για τον αριθμό των προσφορών που έχουν υποβληθεί. Η ΑΗΚ μετά την αποπεράτωση της τμηματικής αξιολόγησης θα ενημερώνει για τη ληφθείσα απόφαση, στη μεν περίπτωση ανάθεσης τον Ανάδοχο, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη επιλεγέντες.

Αναφέρει, ακόμα, ότι ως πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές θα θεωρηθούν εκείνες που, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές προσφορών που θα υποβληθούν, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες τιμές από τις υφιστάμενες συμβάσεις της ΑΗΚ για μίσθωση γης, παρουσιάζουν το χαμηλότερο κόστος ανά παραγόμενη μονάδα ενέργειας, όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού στη μέθοδο αξιολόγησης.

Η διάρκεια της μίσθωσης γης περιλαμβάνει την περίοδο μέχρι την αδειοδότηση του έργου (Περίοδος Χρήσης Α), καθώς και την περίοδο χρήσης του τεμαχίου για 27 χρόνια (Περίοδος Χρήσης Β). Ο δικαιούχος θα πληρώνεται ετήσια το τίμημα μίσθωσης για  την Περίοδο Χρήσης Α το 20% της συμφωνημένης τιμής για την Περίοδο Χρήσης Β και για την Περίοδο Χρήσης Β το 100% της συμφωνημένης τιμής.

Δειτε Επισης

Ουδέν σχόλιο, αλλά προανήγγειλε εξελίξεις για το τερματικό LNG ο Χριστοδουλίδης
Σε χαμηλό σχεδόν τριετίας η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας ζητά η Βουλή-Πράσινο στον προϋπολογισμό ΡΑΕΚ
Μια από τις κύριες επιλογές η μεταφορά φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ στην Αίγυπτο
Χορηγίες για μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις
Οι προοπτικές του φυσικού αερίου στη Μεσόγειο σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EMGF
Πάει Ολομέλεια η νομοθεσία για χορηγία στο πλαίσιο του «Φωτοβολταϊκά για Όλους»
Θέλει χρόνο... Σε δύο εβδομάδες η απόφαση του Δ.Σ. της ΑΗΚ για τις αυξήσεις στο ρεύμα
«Φωτοβολταϊκά για όλους»: Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου ΑΠΕ και ξεκινούν οι αιτήσεις
Παρέμβαση ΕΤΕΚ για το κόστος του ηλεκτρισμού... «Κακοί σχεδιασμοί, αδράνεια και αστοχίες»