Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης

Τις βάσεις για ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική χώρα για σκοπούς διαμονής και εργασίας εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας, βάζει η πρόταση νόμου που κατέθεσε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκολας Παπαδόπουλος, και η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παραχώρηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και τη διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αλλά και την μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά στα πρόσωπα που κατέχουν γνώσεις και προσόντα υψηλής ειδίκευσης.

Ταυτοχρόνως, παρέχεται επίσης δικαίωμα πολιτογράφησης σε μέλη της οικογένειας του αιτούντος.

H μεγάλη σημασία της πρότασης νόμου

Έπειτα από συζήτησή της σε έξι συνεδρίες της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η πρόταση νόμου τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, και δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας της σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της Κύπρου να προσελκύσει ταλέντα με γνώσεις και προσόντα υψηλής ειδίκευσης, η υπερψήφισή της σε νόμο θα πρέπει να αποτελέσει για κόμματα και βουλευτές μονόδρομο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εισάγοντας την πρόταση νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) της Κύπρου, του τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας όπου απασχολούνται πρόσωπα με προσόντα υψηλής ειδίκευσης, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Υπέδειξε συναφώς περαιτέρω ότι με την προσέλκυση των εν λόγω προσώπων διά των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων θα επωφεληθεί η οικονομία της Κύπρου εν γένει, καθότι ο εν λόγω τομέας συνεισφέρει στην ανάπτυξη και άλλων τομέων.

Στο ίδιο πλαίσιο, και εξίσου ενδεικτικές της σημασίας της πρότασης νόμου, υπήρξαν οι τοποθετήσεις του προέδρου του TechIsland Βαλεντίνου Πολυκάρπου κατά τη συζήτησή της, στην Επιτροπή Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του TechIsland υπογράμμισε τη συμβολή του τομέα της τεχνολογίας στο ΑΕΠ της Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2022, ανέρχεται στο 13%, καθώς και τη συμβολή του σε άλλους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας ότι το 70% των εταιρειών που ενεγράφησαν στην Κύπρο κατά το ίδιο έτος ήταν ξένων συμφερόντων.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας αποτελεί η προσέλκυση επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης από το εξωτερικό, γεγονός το οποίο συνδράμει στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης γενικότερα σε τοπικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, τόνισε ακριβώς ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική χώρα για σκοπούς διαμονής και εργασίας εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας.

Η διαβούλευση επί της πρότασης νόμου

Όπως έχει προαναφερθεί, η πρόταση νόμου συζητήθηκε σε έξι συνεδρίες της Επιτροπής Εσωτερικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 29 Ιουνίου, στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και στις 2,16 και 23 Νοεμβρίου 2023.

Στον προτεινόμενο νόμο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Ο καθορισμός του εντύπου του πιστοποιητικού πολιτογράφησης που χορηγείται σε αλλοδαπό ο οποίος καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης.
 • Η αναθεώρηση των προσόντων που σωρευτικά πρέπει να συγκεντρώνει αλλοδαπός για σκοπούς πολιτογράφησης, ώστε να εισαχθούν επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να δύναται αλλοδαπός να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης. Αυτά, μεταξύ άλλων αφορούν στην πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην κατοχή επαρκούς γνώσης των βασικών στοιχείων της σύγχρονης και κοινωνικής πραγματικότητας και στην οικονομική κατάσταση του αιτούντος.
 • Η τροποποίηση της προβλεπόμενης χρονικής προϋπόθεσης αναφορικά με τα έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία τα οποία απαιτούνται για τον σκοπό της πολιτογράφησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, σήμερα απαιτείται η συνολική διαμονή στη Δημοκρατία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην περίπτωση μεταξύ άλλων φοιτητών, αυτοεργοδοτουμένων και εργαζομένων σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες, που διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία και τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην περίπτωση αλλοδαπών με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς νόμιμης διαμονής.

Ωστόσο, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προτείνεται να αποτελεί προϋπόθεση για σκοπούς πολιτογράφησης η συνεχής και νόμιμη διαμονή του αιτούντος στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και επιπροσθέτως η διαμονή αυτού στη Δημοκρατία για τουλάχιστον επτά (7) έτη εντός χρονικής περιόδου δέκα (10) ετών από το εν λόγω δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

 • Η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία διατάξεων αναφορικά με την πολιτογράφηση προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία ή παρόμοιας φύσεως πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών ή/και ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την πολιτογράφηση μελών των οικογενειών των εν λόγω προσώπων.
 • Ο καθορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων θα καταδεικνύεται ότι πληρούται από τον αιτούντα το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης.
 • Η διεκπεραίωση της εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου το οποίο θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα από διαδικασία ταχείας εξέτασης, μη υπερβαίνουσας τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε στις συνεδριάσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν επί της αρχής με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εκφράζοντας ωστόσο παράλληλα προβληματισμούς και επιφυλάξεις, αλλά και διατυπώνοντας εισηγήσεις αναφορικά με διάφορα ζητήματα.

Από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας κατατέθηκαν παρατηρήσεις για σκοπούς διασαφήνισης και νομοτεχνικής βελτίωσης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, ενώ από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατατέθηκε εισήγηση όπως στο πλαίσιο του προτεινόμενου νόμου καθοριστούν συγκεκριμένα πιστοποιητικά, τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή του κατάλληλου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Επιπροσθέτως, από το Υπουργείο Παιδείας προτάθηκε όπως τροποποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση της κατοχής από τους αιτούντες πολιτογράφηση επαρκούς γνώσης των βασικών στοιχείων της σύγχρονης και κοινωνικής πραγματικότητας, ώστε η εν λόγω προϋπόθεση να μην περιορίζεται στο επίπεδο της γνώσης βασικών στοιχείων.

Το αναθεωρημένο κείμενο από Νικόλα

Στη βάση των πιο πάνω, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εισηγήθηκε εν συνεχεία επιμέρους τροποποιήσεις και βελτιωτικές αλλαγές, υποβάλλοντας αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα:

 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει για ανθρωπιστικούς λόγους την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας.
 • Αναθεώρηση των προβλεπόμενων κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης, στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της Επιτροπής.
 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1.
 • Καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας, με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Χορήγηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Απάλειψη των προνοιών της πρότασης νόμου αναφορικά με την πολιτογράφηση των ανήλικων τέκνων προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με την υπό αναφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας στις εν λόγω περιπτώσεις να ρυθμιστεί με τη θέσπιση ειδικής ταχείας διαδικασίας, η οποία θα καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Διασαφήνιση στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης αυτών.
 • Διασαφήνιση στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι οι σύζυγοι και οι σύμβιοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.
 • Δημοσίευση της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και εισαγωγή πρόνοιας, ώστε η εν λόγω απόφαση να δύναται να αναθεωρηθεί.
 • Υιοθέτηση της εισήγησης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου το οποίο θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου να μην υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες, αντί τους τέσσερις (4) μήνες, όπως προτάθηκε.
 • Διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.
 • Παροχή δυνατότητας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από μέλη της οικογένειας προσώπου το οποίο πολιτογραφήθηκε ως πρόσωπο το οποίο διαμένει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και το οποίο ακολούθως αποστερήθηκε την εν λόγω ιδιότητα, δεδομένου ότι αυτά απέκτησαν την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ως συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα.

Βάσει των πιο πάνω, διαμορφώθηκε και τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής η τελική πρόταση νόμου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια ΕΔΩ.

Δειτε Επισης

Στις ζημιές επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
ΣΕΚ: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απορρίπτει την πρόταση Παναγιώτου για το πέναλτι 12% στις συντάξεις
Απορρίπτουν τη μεσολαβητική Παναγιώτου και ετοιμάζονται να παραλύσουν την οικοδομική βιομηχανία οι συντεχνίες
«Πράσινο» Ecofin στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου
Χολωμένος με κάποιους εκ των κοινωνικών εταίρων ο Παναγιώτου...«Προσδοκία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί»
Αγορά ακινήτων: Επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών-Η ανάλυση της ΚΤΚ
Προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα της υπηρεσίας χορηγιών και επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών
Τρικυμία για το νερό... «Πυρά» Επιτροπής Εμπορίου κατά Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για το πλαφόν
Τρεις Κύπριοι φοιτητές στους παγκόσμιους ψηφιακούς ηγέτες του αύριο
Ηλεκτρική διασύνδεση: Παρουσίασε νέα στοιχεία και ζήτησε επαναξιολόγηση της απόφασης της ΡΑΕΚ ο ΑΔΜΗΕ