ΕΠΑ: Προχωρά με πλήρη διερεύνηση για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank A.E.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2023, εξέτασε την κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited (στο εξής η «Hellenic Bank») από την Τράπεζα Eurobank A.E. (στο εξής η «Eurobank»).

Η Επιτροπή στην ίδια συνεδρία, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση, διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών καταθέσεων και στην αγορά παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων.

Συγκεκριμένα:

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει μη συντονισμένες συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με τις επηρεαζόμενες αγορές παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και παροχής υπηρεσιών καταθέσεων που προκύπτουν από την οριζόντια σχέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Αυτό το ενδεχόμενο προκύπτει από τα υψηλά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τον βαθμό συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές, το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να συνιστούν στενούς ανταγωνιστές, το αμφίβολο περί εξακολούθησης ύπαρξης δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή κατά τα επόμενα έτη, καθώς και την ενδεχόμενη αδυναμία αύξησης της προσφοράς υπηρεσιών από πλευράς των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα πιο πάνω σημεία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης λόγω της φύσης και των δεδομένων της προτεινόμενης συναλλαγής.

ii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να οδηγήσει σε συντονισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την οριζόντια επικάλυψη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες αγορές παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και παροχής υπηρεσιών καταθέσεων.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο προκύπτει από την ομοιογένεια των προϊόντων, τη συμμετρία των μεριδίων αγοράς της πρώτης και της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην αγορά και τον βαθμό διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα κυρίως στη λιανική τραπεζική, καθώς και το ενδεχόμενο αδυναμίας αντίδρασης των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων που δεν θα συμμετέχουν σε ένα πιθανό συντονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο αυτό.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων στο παρόν στάδιο, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, η Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφασή της εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου ή τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία καταβολής του τέλους πλήρους διερεύνησης.

Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο διεξαγωγής πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, παρέχεται η ευκαιρία σε πρόσωπα που δύνανται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, να υποβάλουν τις απόψεις τους, κατά τρόπο και χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία που προβλέπεται στο Νόμο.

Δειτε Επισης

Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Το brand story της Loacker και τα 40 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά
Cali Resort: Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της Louis Hotels για ενήλικες (photos)
Προχωρά με τον διορισμό Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο Πρόεδρος-«Δύο-τρία πρόσωπα στο μυαλό μου»
Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει
Στα χέρια των καταναλωτών το e-kalathi με ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή-Τι προβλέπει ο νόμος
Μειώθηκε στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων