Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Πέρασε από την Ολομέλεια η τηλεργασία... Ενδεχομένως με νέο νομοσχέδιο η ρύθμιση για το δημόσιο

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το απόγευμα το νομοσχέδιο για την τηλεργασία με σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που την διέπουν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε λέχθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα ότι επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο και ότι αν εφαρμοστεί ορθά, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή τον δημόσιο τομέα και η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε το 2024 να ρυθμίσει την τηλεργασία και στο δημόσιο, ενδεχόμενα με νέο νομοσχέδιο.

Η τηλεργασία δεν είναι υποχρεωτική.

Τι προνοεί η νομοθεσία

Με βάση το ν/σ ως τηλεργασία ορίζεται η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας από τον εργοδοτούμενο με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από εγκαταστάσεις του εργοδότη ή και χώρο εργασίας εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.

Οι ρυθμίσεις, με βάση αναθεωρημένο κείμενο, περιλαμβάνουν και τους εργοδοτουμένους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ν/σ επίσης αναφέρεται σε εφαρμογή της τηλεργασίας σε προαιρετική βάση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου.

Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της τηλεργασίας γίνεται με απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αφού προηγηθεί η έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκαθάρσεων Νόμου και μετά από αίτηση του εργοδοτουμένου, σε περίπτωση κατά την οποία τεκμηριώνεται κίνδυνος της υγείας του, εάν εργάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο οποίος θα αποφευχθεί αν ο εν λόγω εργοδοτούμενος εργάζεται με τηλεργασία, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός.

Το ν/σ περιλαμβάνει επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους που προκύπτει για τον εργοδοτούμενο από την παρεχόμενη τηλεργασία, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στον εργοδοτούμενο για την παροχή της τηλεργασίας και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτούμενούς του για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της τηλεργασίας.

Επίσης στο ν/σ περιλαμβάνεται παροχή προστασίας και κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία, καθώς και απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης εις βάρος εργοδοτουμένου ο οποίος δεν συναινεί σε εργασία με τη μορφή της τηλεργασίας καθώς και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αξιολογεί την απόδοση του εργοδοτουμένου που εργάζεται με τηλεργασία κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργοδοτουμένου.

Άλλες πρόνοιες περιλαμβάνουν την επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να μεριμνά για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνων από την τηλεργασία, ώστε να διασφαλίζονται επαρκώς οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία και παροχή δικαιώματος στους εργοδοτουμένους που εργάζονται με τηλεργασία για αποσύνδεση από τα ηλεκτρονικά μέσα παροχής της τηλεργασίας, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα του εργοδοτουμένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του εκτός του συμφωνηθέντος ωραρίου εργασίας.

Περιλαμβάνει εξάλλου πρόβλεψη για τον διορισμό και τις εξουσίες επιθεωρητών οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, θέσπιση του αδικήματος της παρεμπόδισης του έργου του επιθεωρητή, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και θέσπιση του αδικήματος της παράβασης από εργοδότη οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες διατάξεις, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Επίσης το ν/σ περιλαμβάνει την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν τον καθορισμό των ειδικότερων κανόνων ασφάλειας και υγείας κατά την τηλεργασία, καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης και τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου εκ μέρους των επιθεωρητών, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής φύσεως λεπτομέρεια σχετικής με τους ελέγχους που θα διεξάγονται για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως λέχθηκε και στην επιτροπή εργασίας κατά τη συζήτηση του ν/σ, η ρύθμιση της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους 2024, περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.  

Στο ν/σ εισήχθησαν πρόνοιες για να διασκεδαστούν οι διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν, μεταξύ άλλων πρόνοια με την οποία εισάγεται ρητή απαγόρευση στον εργοδότη, ώστε να μην προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση μέσω της χρήσης κάμερας ή άλλης ανάλογης εφαρμογής παρεμβατικού χαρακτήρα για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εργοδοτούμενος αιτηθεί να εργάζεται με τηλεργασία για λόγους τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του και ο εργοδότης αμφισβητεί τον εν λόγω κίνδυνο, τη σχετική εξέταση αναλαμβάνουν να διενεργούν ιατροσυμβούλια όπως αυτά ορίζονται δυνάμει των προνοιών των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών, αντί να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χαιρετίζει ο Παναγιώτου

Την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του νόμου για την τηλεργασία χαιρετίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο νόμος επιβεβαιώνει πως μέσα από την ενότητα, τον διάλογο και την συναίνεση μπορούν να λαμβάνονται αμοιβαία επωφελείς αποφάσεις για την πρόοδο και την ευημερία.

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για υπερψήφιση του Νομοσχεδίου για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εργασία υπό την μορφή της τελεργασίας, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αγορά εργασίας της χώρας μας», αναφέρει ο Υπουργός στην δήλωσή του.

Προσθέτει ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για το μέλλον της εργασίας που μέσα από τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ενισχύουν την ευελιξία της αποσχόλησης και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Ο κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι «ο νόμος για την τηλεργασία είναι μια σημαντική επιτυχία των προσπαθειών της σημερινής και της προηγούμενης Κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που επιβεβαιώνει ότι μέσα από την ενότητα, τον διάλογο και την συναίνεση μπορούν να λαμβάνονται αμοιβαία επωφελείς αποφάσεις για την πρόοδο και την ευημερία».

Διαβεβαιώνει ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διαχειρίζεται μεθοδικά και αποτελεσματικά όλα τα σημαντικά θέματα που είναι ανοικτά, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας».

Δειτε Επισης

Γιώργος Γεωργίου: Ο AMCHAM, οι αμερικανικές επενδύσεις, η βίζα και οι απευθείας πτήσεις με ΗΠΑ
Τζούλι Φίσερ: Ελκυστική αγορά για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας η Κύπρος-Τι διαβεβαίωσε τον Χριστοδουλίδη
Μηδενική ανοχή σε πρακτικές που εκθέτουν την Κύπρο και δράσεις αποκατάστασης της φήμης της χώρας
Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Συστάσεις και εισηγήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην Κυβέρνηση-Οι κίνδυνοι και η ανησυχία
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018