Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Κομισιόν: Διαγωνισμός «ImagineEU» για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους, οι μαθητές/ριες στην Κύπρο καλούνται να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή στην Ευρώπη (ακόμα) περισσότερο, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες!

Ο διαγωνισμός συμπληρώνει τη δημοσίευση της εργαλειοθήκης «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξοικειώσουν τους/τις μαθητές/ριες με τους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τα εργαλεία που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους και τα οποία τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στην ΕΕ.

Οι μαθητές/ριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ImagineEU δημιουργώντας και κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο σχετικά με μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή στις κοινότητές τους και να αποτελέσει αντικείμενο ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο διαγωνισμός ImagineEU βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), η οποία παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα δώσει στους/στις μαθητές/ριες το κίνητρο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Ε.Ε., καθώς και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς της επικοινωνίας και της συνεργασίας, μέσω της χρήσης της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης της ΕΠΠ, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής;

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές/ριες που βρίσκονται στα δύο τελευταία έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του βίντεο (διάρκειας έως 3 λεπτών) θα πρέπει να γίνουν από μια ομάδα έως 7 μαθητών/ριών του ίδιου σχολείου, οι οποίοι/ες θα συνεργαστούν υπό την επίβλεψη ενός ή δύο εκπαιδευτικών.

Αφού υποβληθούν, τα βίντεο που πληρούν τις προδιαγραφές θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στην οποία το κοινό θα κληθεί να υπερψηφίσει και να υποστηρίξει αυτά που του άρεσαν περισσότερο.

Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού, τα κορυφαία βίντεο θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν οι τρεις νικητήριες συμμετοχές.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών έχει οριστεί στις 13/12/2023. Όλοι οι κανόνες του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές του βίντεο και οι λεπτομέρειες για τη δήλωση συμμετοχής διατίθενται στον ιστότοπο του διαγωνισμού.

Ποιο είναι το έπαθλο;

Τρεις νικητήριες ομάδες 7 μαθητών/ριών και 2 εκπαιδευτικών θα κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μαθητές/ριες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΠΠ, και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την ιστορία της ΕΕ.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ);

Η ΕΠΠ είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο, σκοπός του οποίου είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες που ζουν στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικούν αλλαγές σε ζητήματα που θεωρούν σημαντικά και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει ενωσιακή νομοθεσία.

Η ΕΠΠ παρέχει τη δυνατότητα σε ομάδες διοργανωτών/ριών (από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη) να προτείνουν νομοθεσία και με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουν δυνητικά στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

Μετά από νομικό έλεγχο της πλήρωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων, οι πολίτες της ΕΕ καλούνται να υποστηρίξουν τις καταχωρισμένες πρωτοβουλίες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Μόλις μια πρωτοβουλία συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές, και αφού αυτές οι υπογραφές επικυρωθούν από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, οι Επίτροποι καταλήγουν σε μια επίσημη απάντηση στην πρωτοβουλία, στην οποία προσδιορίζουν ποια δράση θα αναληφθεί, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, και γιατί.

Από το 2012, έχουν δρομολογηθεί 103 πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες αφορούν διαφορετικούς τομείς πολιτικής: από το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, τις μεταφορές και την προστασία των καταναλωτών έως τις κοινωνικές υποθέσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχουν 10 πρωτοβουλίες για τις οποίες συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών και 9 πρωτοβουλίες οι οποίες έλαβαν επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι είναι η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση» της ΕΠΠ;

Σκοπός της διαδραστικής εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης της ΕΠΠ είναι να εφοδιάσει τους/τις μαθητές/ριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να υπηρετούν ενεργά και με υπευθυνότητα τον ρόλο τους ως πολίτες της ΕΕ.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες καλύπτει διαφορετικό αντικείμενο, περνώντας από τις γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται πιο ειδικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η ΕΠΠ στην Κύπρο

Περισσότεροι από 900 πολίτες-διοργανωτές έχουν ξεκινήσει 103 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, από τους οποίους οι 5 ήταν Κύπριοι. Περισσότερες από 18 εκατομμύρια υπογραφές υποστήριξης πρωτοβουλιών έχουν συλλεχθεί από ολόκληρη την ΕΕ, και περισσότερες από 17 000 στην Κύπρο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΕΠΠ, μπορείτε να ακούσετε το τελευταίο επεισόδιο του podcast «CitizenCentral» (διαθέσιμο και στα Apple Podcasts, στο Spotify, στα Google Podcasts και στο SoundCloud).

Στο επεισόδιο εξετάζεται ο αντίκτυπος των επιτυχημένων πρωτοβουλιών πολιτών.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πρωτοβουλίες που επί του παρόντος συγκεντρώνουν υπογραφές

Συνεργαστείτε με τους Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Europa.EU)

Οδηγίες του διαγωνισμού

Δειτε Επισης

Με πρωτοβουλία ΚΕΒΕ προβολή της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Η Γ. ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ στην έκθεση HORECA Gastronomia
Τρία χρόνια Capacitor Partners: Επέκταση σε νέες αγορές και υπηρεσίες
Ο όμιλος Υπεραγορών MAS φέρνει στους μικρούς αγωνιστές τη χαρά, με χρώματα αγάπης
Η Harman Kardon παρουσίασε στο κοινό των Αρχιτεκτονικών Βραβείων τα νέα της ηχεία
Πνευματικά Δικαιώματα: Τα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές
DHD Insurance: Ενημερωτική ημερίδα για την αξιολόγηση κινδύνων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις
Αμοιβές καλλιτεχνών: Έτοιμα τα μαγαζιά να συνεργαστούν-Ποιες οι κόκκινες γραμμές
Όλα όσα έγιναν στα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής (photos)
Πνευματικά δικαιωμάτα: Oι συμφωνίες, οι διαφωνίες και ο κομβικός ρόλος μιας απούσας Βουλής