Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Δράσης των Βουλευτών για συγκεκριμένες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Εν όψει των βουλευτικών εκλογών, τρεις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πήραν την πρωτοβουλία να αξιολογήσουν τις δράσεις και το έργο των βουλευτών της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί το έργο που γίνεται για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν τον τόπο μας.

Το Terra Cypria–το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οργανισμός Oxygono και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, στόχευσαν στην καταγραφή της συνεισφοράς των βουλευτών στις σημαντικές εξελίξεις στον περιβαλλοντικό τομέα κατά την τρέχουσα πενταετία.

Αξιολογώντας τις ημερήσιες διατάξεις και τα θέματα που συζητούνται στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, επιλέγηκαν πέντε επιτροπές που κατά την άποψη των ανωτέρω οργανώσεων χειρίζονται περιβαλλοντικά θέματα. Ο όρος περιβάλλον θεωρείται ότι: «περιλαμβάνει τα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, μαζί με τους ζώντες σ’ αυτά οργανισμούς του ζωικού και φυτικού βασιλείου καθώς και το ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό και παραδοσιακό ανθρωπογενές τοπίο».

 

Οι επιτροπές που επιλέγηκαν ήταν:

 • Επιτροπή Εσωτερικών
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
 • Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η αρχική προσπάθεια, των τριών οργανώσεων, για πρόσβαση στα πρακτικά και τα παρουσιολόγια των συνεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών κατέστη αδύνατη. Η Διεύθυνση της Βουλής απέρριψε το αίτημα για πρόσβαση στα πρακτικά επικαλούμενη την παράγραφο 2 του Κανονισμού 47 της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο (Ν. 119(I)/2004). Σε συνέχεια της άρνησης, οι οργανώσεις απέστειλαν σύντομο ερωτηματολόγιο στους βουλευτές των πιο πάνω επιτροπών.

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε συνολικά σε 37 βουλευτές στις 26 Μαρτίου, ενώ λήφθηκε απάντηση μόνο από επτά άτομα, όπως φαίνονται πιο κάτω ανά πολιτικό κόμμα.

Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο που στάλθηκε επισυνάπτεται ως Παράρτημα ενώ η σειρά παρουσίασης των κομμάτων πιο κάτω γίνεται αλφαβητικά.

 

Κόμμα

Ερωτήθηκαν

Ανταποκρίθηκαν

ΑΚΕΛ

11

3

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

3

1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

1

0

ΔΗΚΟ

4

0

ΔΗΣΥ

11

1

ΕΔΕΚ

2

0

ΕΛΑΜ

1

0

Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών

2

2

Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων

1

0

 

Λόγω του μικρού αριθμού απαντήσεων, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής δράσης των βουλευτών και των κομμάτων, καθώς και η εξαγωγή ολοκληρωτικών συμπερασμάτων κατέστη δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Οι βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο (με αλφαβητική σειρά) ήταν οι:

 • Γεωργίου T. Γιώργος, ΑΚΕΛ
 • Θεοπέμπτου Χαράλαμπος, Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
 • Καυκαλιάς Ανδρέας, ΑΚΕΛ
 • Λουκαϊδης Γιώργος, ΑΚΕΛ
 • Ορφανίδου Σάβια, ΔΗΣΥ
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος, Αλληλεγγύη
 • Περδίκης Γιώργος, Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών

 

Μέσα από τις απαντήσεις τους διαφάνηκε η πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τους συγκεκριμένους βουλευτές καθώς και οι δράσεις στις οποίες προβαίνουν για τη διαχείριση τους. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τις προαναφερθείσες κοινοβουλευτικές επιτροπές και ανέφεραν οι βουλευτές, ως σημαντικά, ήταν οι επιπτώσεις των ψηλών κτηρίων στη Λεμεσό, η ευημερία των ζώων, ο νόμος που διέπει τις Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο περιβάλλον και η διαχείριση των αποβλήτων. Φαίνεται γενικά ότι τα θέματα που απασχόλησαν τους επτά βουλευτές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι πολυδιάστατα και αφορούν μεταξύ άλλων νομοσχέδια, προτάσεις νόμων, εναρμονιστικές νομοθεσίες και παρουσιάσεις από την εκτελεστική εξουσία διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τη Βουλή και την ευρύτερη κοινωνία.

Μελετώντας τις απαντήσεις των επτά, όσον αφορά τα θέματα διαφάνειας, παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια δεν είναι μόνο επιθυμία των ανωτέρω οργανώσεων και των πολιτών αλλά και των ιδίων των βουλευτών, καθώς κανένας δεν απάντησε αρνητικά στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Από τους 7 βουλευτές που ανταποκρίθηκαν, οι 4 ανέφεραν ότι πρέπει οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν τις παρουσίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ 3 υποστήριξαν και το δικαίωμα  πρόσβασης του κοινού στα πρακτικά των επιτροπών.

Συμπληρωματικά, 5 από τους 7 συμφωνούν με την διεξαγωγή συχνών παρουσιάσεων του κοινοβουλευτικού έργου και ένας συμφωνεί με την διαδικτυακή κάλυψη των συζητήσεων. Περαιτέρω, οι ίδιοι οι βουλευτές έκαναν δικές τους εισηγήσεις για την επίτευξη διαφάνειας. Κάποιες από αυτές ήταν η πρόσβαση του κοινού στις απόψεις που υποβάλλονται από ομάδες στις επιτροπές και η πρόσβαση σε όλα τα διαμορφωμένα κείμενα, έγγραφα και τροπολογίες, σε όλα τα στάδια συζήτησης μιας νομοθεσίας. Άλλες εισηγήσεις ήταν η βιντεοσκόπηση και η ζωντανή μετάδοση της συνεδρίας των Επιτροπών όταν γίνεται συζήτηση επί της αρχής και η δημιουργία επιτροπών επίβλεψης «shadow committees» από το κοινό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιο πάνω πρωτοβουλία εντάσσεται και στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης της διαδικτυακής πλατφόρμας και διαδικτυακού παρατηρητηρίου Nomoplatform (www.nomoplatform.cy) η οποία λειτούργησε τον Δεκέμβριο του 2020 και στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας, καθιστώντας τη διαδικασία χάραξης πολιτικής πιο προσιτή στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για μια εισήγηση που προήλθε από την Παράλληλη Βουλή, υλοποιήθηκε από το Oxygono με την υποστήριξη της Zenox Public Affairs, έτυχε θετικής ανταπόκρισης από αρκετούς βουλευτές και υπάρχει ως σύνδεσμος στην επίσημη ιστοσελίδα της βουλής.

Οι τρεις οργανώσεις εύχονται ότι με τη νέα πενταετία η διεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων θα αναθεωρήσει την πολιτική για προσβασιμότητα στα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω, και γενικότερα την πρόσβαση του κοινού στα πεπραγμένα της Βουλής. Ευελπιστούν επίσης ότι οι βουλευτές θα δείξουν περισσότερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα και θα ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ερωτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Οι οργανώσεις ευχαριστούν θερμά τους επτά βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο.

 

Δειτε Επισης

Ανοίγει ο δρόμος για απασχόληση ξένων εργαζομένων-Συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι με πρόταση Παναγιώτου
ΕΥ: Το Υπουργικό να εξετάσει ενδεχόμενη αμέλεια καθηκόντων Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου
Προβληματισμοί για άρση ορίων στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων
Στα ταμεία του κράτους €608 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας
«Πράσινο» Βουλής για αγορά 30 ηλεκτρικών και 5 υβριδικών οχημάτων για αξιωματούχους
Με δύο τρόπους οι προαγωγές στο Δημόσιο το 2024-Καθοριστική η παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας
Πλεόνασμα €918,7 εκ. το 2023-Τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους
Αρνητικός ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Μάρτιο
Νέα προσπάθεια στη Βουλή για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών
Οι σημαντικότερες εξελίξεις και τα σημαντικά εργασιακά ζητήματα που προώθησε η ΟΕΒ το 2023