Πρόστιμα €16.750 για θέματα ασφάλειας και υγείας

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2017:

1. Την εταιρεία «Λαϊκό Καφεκοπτείο Βιομήχανοι Λτδ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής τροφίμων, σε συνολικό πρόστιμο €7500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενους της:

(α) Παράλειψη παροχής και διατήρησης ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία καθαρισμού μηχανήματος τηγανίσματος καλαμποκιού, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενος της, που ασχολείτο με τον καθαρισμό του μηχανήματος, να τραυματιστεί σοβαρά στο δάκτυλο, όταν αυτό εγκλωβίστηκε ανάμεσα στα τοιχώματα της μηχανής τηγανίσματος και του κινούμενου πτερυγίου της καδένας του μηχανήματος.

(β) Παράλειψη λήψης αναγκαίων μέτρων, ώστε το μηχάνημα τηγανίσματος καλαμποκιού, καθόλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του με την κατάλληλη συντήρηση, να διατηρείτο σε τέτοιο επίπεδο ώστε η χρήση του να είναι ασφαλής και χωρίς κινδύνους. 

(γ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.

2. Την εταιρεία «A. Constanti Constructions and Developments Ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών: 

(α) Παράλειψη αποστολής στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας γραπτής γνωστοποίησης του ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενο της, κατά τη διάρκεια της εργασίας του και το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για εκτέλεση της εργασίας του για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος.

(β) Παράλειψη άμεσης πληροφόρησης του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας για το ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενο της.

3. Την εταιρεία «Greson Tools Ltd» που ασχολείται με τη συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων, σε συνολικό πρόστιμο €7250, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη λήψης αναγκαίων μέτρων, σε περονοφόρο όχημα καθόλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του με την κατάλληλη συντήρηση, ώστε να διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο που η χρήση του να είναι ασφαλής και χωρίς κινδύνους, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενος της να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, στην προσπάθεια του να το ακινητοποιήσει επειδή το χειρόφρενο του οχήματος δεν λειτουργούσε.

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.

(γ) Παράλειψη να έχει στη διάθεση της γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων.

(δ) Παράλειψη εγκατάστασης σε περονοφόρο όχημα, κατάλληλης βοηθητικής διάταξης (καθρέφτη), η οποία να βελτιώνει το άμεσο οπτικό πεδίου του οδηγού.

Δειτε Επισης

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Η more.com στην οικογένεια χορηγών του FIBA EuroBasket 2025
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ