Τι συστήνει ο Ελεγκτής για ΣΚΤ

Συνεχή επαφή της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εισηγείται η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ετήσια έκθεση της για τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για τήρηση των αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων προς πλήρη συμμόρφωση με το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και κατά συνέπεια την τήρηση των όρων της Κομισιόν, κυρίως όσον αφορά στα θέματα της πιστωτικής πολιτικής και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει πως «η συμμόρφωση με το εν λόγω Σχέδιο αναμένεται να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΠΤ και κατά συνέπεια την οικονομική του κατάσταση, η οποία πρέπει να αποτελεί ύψιστης σημασίας στόχο τόσο για τον ΣΠΤ όσο και για την ΚΔ για να εκλείψει ο κίνδυνος ο ΣΠΤ να χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια, αλλά και για να διαφυλαχθεί η επένδυση του Κύπριου φορολογούμενου στη ΣΚΤ, ύψους €1.675 εκατ. Αναμένουμε επίσης από τη Μονάδα να λάβει υπόψη την Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για τη ΣΚΤ ημερομηνίας 9.10.2017. Επίσης, η Μονάδα οφείλει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις ενέργειες της ΣΚΤ, για τον σχηματισμό επαρκούς πρόνοιας για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στη βάση μιας συνετής πολιτικής (prudent)». 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι η Μονάδα Διαχείρισης παρακολουθεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση την Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, καθώς και την όλη πορεία της ΣΚΤ. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι οι συνεχείς εποπτικές παρεμβάσεις για αύξηση των προβλέψεων, κυρίως για το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών χορηγήσεων, δημιουργούν ανάγκες νέου κεφαλαίου. 

Στην έκθεση σημειώνεται πως η Μονάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΣΚΤ ως προς την τήρηση των προνοιών του Μνημονίου και του Πλαίσιου-Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΚΔ και της ΣΚ, ενώ μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, συντάσσει και αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ετήσια έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων για το προηγούμενο έτος. 
 
«Στην έκθεση αναφέρεται ότι όλες οι μνημονιακές υποχρεώσεις που ανέλαβε η ΚΔ σε σχέση με την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ΣΠΤ έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Αναφέρονται, ωστόσο, οι κύριες αποκλίσεις από τους στόχους που τέθηκαν, οι οποίες αφορούν κυρίως στις νέες χορηγήσεις και τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ). Όσον αφορά στις νέες χορηγήσεις αναφέρεται ότι βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι ενδείξεις για αύξηση τους δεν είναι ενθαρρυντικές. Όπως επίσης αναφέρεται, το ποσοστό των ΜΕΧ παρουσιάζεται αυξημένο με ποσοστό 60,1%. Οι αναδιαρθρώσεις και οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι ικανές να μειώσουν τον δείκτη των ΜΕΧ λόγω της συνεχούς εισροής νέων ΜΕΧ, της πρόσθεσης κάθε μήνα των δεδουλευμένων τόκων, της μη ικανοποιητικής παραχώρησης νέων δανείων και του γεγονότος ότι δάνεια που έχουν ρυθμιστεί γίνονται ξανά ΜΕΧ. Για την επίλυση του προβλήματος με τις ΜΕΧ, η ΣΚΤ σύναψε συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας για περίοδο δέκα ετών με την εταιρεία Altamira Asset Management που εξειδικεύεται στον τομέα διαχείρισης ΜΕΧ και ακινήτων. 
 
Στην έκθεση της Μονάδας αναφέρεται επίσης ότι κατά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, η ΚΔ και η ΣΚΤ δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την σταδιακή έξοδο του Κράτους από την ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Με βάση την δέσμευση αυτή η ΣΚΤ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έλαβε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για εισαγωγή των μετοχών της στο XAK εντός του 2017. H ετοιμασία του Ενημερωτικού Δελτίου ανατέθηκε σε ελεγκτικό οίκο. Στις 7.12.2016 η Επιτροπεία της ΣΚΤ ενέκρινε την τελική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΚΚ και στο ΧΑΚ για έγκριση. Στις 21.12.2016 το Συμβούλιο του ΧΑΚ παραχώρησε προέγκριση υπό την αίρεση ότι η ΣΚΤ θα ανταποκρινόταν στους όρους που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Στις 22.12.2016 εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο από την ΕΚΚ. Το Πλαίσιο Πολιτικής που ετοιμάστηκε για τον σταδιακό περιορισμό της συμμετοχής του κράτους στη ΣΚΤ θα υλοποιηθεί σε 3 Φάσεις, με την 1η Φάση να υλοποιείται μέχρι 30.9.2017, τη 2η Φάση μέχρι 30.9.2018 και την 3η Φάση μέχρι 30.9.2019. 
 
Κατά την 1η Φάση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της οποίας έχει ήδη παραβιαστεί, η ΣΚΤ θα εντάξει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ. Με βάση τους Κανονισμούς του ΧΑΚ, προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι όπως υπάρχει διασπορά μετοχών τουλάχιστον του 25% σε 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ότι κανένα εκ των οποίων δεν θα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του ημερ. 31.5.2017 ενέκρινε την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που η ΚΔ κατέχει στη ΣΚΤ σε φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τον ΣΠΤ, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, η τιμή εισαγωγής των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπείας της ΣΚΤ και θα κυμαίνεται μεταξύ της τιμής αποτίμησης και της ονομαστικής της αξίας. Για το θέμα της δωρεάν παραχώρησης μετοχών γίνεται εκτενής αναφορά στην παράγραφο β(ii) πιο πάνω.
 
Σύμφωνα με την αποτίμηση που έγινε από Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Οίκο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της ΣΚΤ στις 31.12.2016 και το νέο επιχειρηματικό της πλάνο, η αξία της ΣΚΤ ανέρχεται στα €600 εκατ. περίπου. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2016 η αξία της ΣΚΤ κυμαίνετο μεταξύ €500 εκατ. - €625 εκατ. και μετά την ανακεφαλαιοποίηση των €175 εκατ. η αξία ανήλθε στα €800 εκατ. Επειδή η αποτίμηση έγινε με βάση δυσμενές σενάριο έγινε αναγωγή της στα €950 εκατ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Μονάδας, η μεταβολή της αξίας της ΣΚΤ οφείλεται κυρίως στη διόρθωση του λάθους στα επιτόκια ύψους €111 εκατ. περίπου, στην εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9 το οποίο θα αυξήσει τις πρόνοιες κατά €300 εκατ., στην μη υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της ΣΚΤ ως προς την παραχώρηση νέων δανείων και τη μείωση των εσόδων και στην μείωση των αναδιαρθρώσεων το έτος 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια. Στα θετικά είναι το νέο επιχειρηματικό στρατηγικό σχέδιο της ΣΚΤ, το οποίο προσθέτει αξία της τάξης των €75 εκατ.» 
 
 

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Seasons Oriental: Εντυπωσιάζει ο πλήρως ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος (pics)