Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

CIPA International Investment Awards

?a?a???????ste ???ta??  ta CIPA International Investment Awards

Ap??e, ???t? 10 Septeµß????, p?a?µat?p??e?ta? ? ap???µ? t?? 2?? CIPA International Investment Awards, p?? pa???s???e? ? PwC ?a? ???a?????? t? pe???d??? Gold ?a? ? ???a??sµ?? ??????s?? ????? ?pe?d?se?? (CIPA). ? te?et? p?a?µat?p??e?ta? st? ???ed???? ???a?? ?p? t?? a???da t?? ????d??? t?? ??µ???at?a?, ????? ??astas??d?.
St?? te?et? t?? ß?aße?se?? t?µ???ta? ?t?µa, ???a??sµ?? ?a? eta??e?e?, p?? ????? epe?d?se? st?? ??p?? ? ????? s??e?sf??e? st?? ??????µ?a ??a t?? a??pt??? t?? ???a? µa? se d?e???? ep??e???µat??? ???t??.
???µesa st??? 500, pe??p??, ?a?esµ????? pe???aµß????ta? p???t????, ep??e???µat?e?, ????? epe?d?t?? ?a? epa??e?µat?e? t?? t?µ?a t?? ?p??es???.
?? pe???d??? Gold, ?a??s????e? p??ta st? s???? t?? sir St???? ?at?????????, serial entrepreneur ?a? ?d??t? t?? easyGroup, ?? keynote speaker t?? de?te??? te?et?? t?? CIPA International Investment Awards. ? ?. ?at????????? ?d??se t?? easyJet t? 1995, ?ta? ?ta? 28 et??. St?? p??e?a t?? et?? epe?t????e ?a? ? easyGroup e??a? s?µe?a ??a? ap? t??? µe?a??te???? d?µ?s???? ?µ????? t?? ???µ???? ?as??e???, st?? ?p??? ? ?d??? ?at??e? t? 37,5% t?? µet????. ?? 2006 ? ?as???ssa ???s?ßet ?’ t?? ap?µe??e t?? t?t?? t?? sir ??a t?? p??sf??? t?? st? ep??e??e?? t?? ???a?. ?p? t? 2009 e??a? ep?t?µ?? p???e??? t?? ??p??? st? ???a??, ?p?? ?e?. ?????, ta te?e?ta?a ept? ?????a ?e?t????e? t? Stelios Philanthropic Foundation st? ???µ??? ?as??e?? ?a? t? ???a??. ? ?µ???a t?? t? ß?ad?? t?? ß?aße?se?? ?a ep??e?t???e? st? entrepreneurship and philanthropy.

? ß?ad?? s??e???e? µe gala dinner, t? ?p??? s???de?eta? µ??s??? ap? t? ???st? ??p??a t?a???d?st??a ?????a, ? ?p??a ?at? t? d????e?a t?? ?a????a? t?? ??e? s??e??aste? µe a????????? ?a???t???e?, ?p??, ?? ????? Te?d?t????, Stevie Wonder, Chaka Khan, Andreas Vollenweider, Milva Chick Corea ?a? John Patitucci.
?????, ? ?t?µ?? ???a???d??, s?µß????? ep??e???se??, s????af?a?, µ??s???? ?a? ta??da?t????????, pa???e? t? s??t??? t?? p?????µµat??,  ??a µ?a p??t?t?p? pa???s?as?. ? ?. ???a???d?? s??d???e? t?? pa???sµ?a? eµß??e?a? eµpe???a t?? µe t? d?µ????????t?ta, µe st??? ?a ß???? eta??e?e? ?a ?????ta? p?? d?µ?????????.

?? ?esµ? pa???s???e? ? PwC ?a? ???????? ?? Barclays ?a? TFI Markets.

? ???ta?? µet?d?s? t?? ß?ad??? µ?s? t?? ?nBusinessNews.com e??a? p??sf??? t?? Cytanet. ??te??ste?? ?????? t?? ap???µ?? ?a ???e? st? te???? Septeµß???? - ??t?ß???? t?? pe???d???? Gold.
 

 

 

Δειτε Επισης

Κόμβος Αστικής Αειφορίας NOUS
Με επίκεντρο το παιδί, η ΕΚΟ Κύπρου χαρίζει και φέτος μία «Ζεστή Αγκαλιά»
Επανεκλέγηκε Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ο Παναγιώτης Ζαφείρης
Μεγάλης σημασίας συζήτηση για Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
Soft Skills Bootcamp: Το πρώτο Bootcamp για ανάπτυξη δεξιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με νέες ανατρεπτικές εμπειρίες πλαισίωσε και το φετινό Audi & Wine η Innovation Leo Burnett
Στην Κύπρο ο διεθνώς διακεκριμένος ψυχολόγος Emeritus Professor Les Greenberg από τον Καναδά
Άνοιξε τις πύλες του το Cyprus Job Fair: Εκατοντάδες οι επισκέπτες κατά την 1η μέρα διεξαγωγής
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής
Η πιο παράδοξη μαγική περιπέτεια ξεκινά στο Paradox Museum Limassol