Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Νεοκλέους: Μέτρα ελκυστικά για επιχειρηματίες

St??? ???s?µ??? ?a????? p?? ß?????µe e??a? s?µa?t??? ?a ??µ?µaste p?? µ??? ? ep??e???µat???t?ta µp??e? ?a µa? ß???e? ap? t? ad????d? ?a? ?a p??sf??e? e?p?da. ?? IN Business ?????st?? µe t?? t?t?? «The Inspiration Issue» ???ese ep??e???µat?e? t?? ??p??? ?a ?ata??s??? t?? ap??e?? ?a? p??t?se?? t??? ??a t?? a??pt??? t?? ??p???.

? ??p??? µa?, t????e? ? ??d??a? ?e??????? ??e?????? s???ta????, ??d??a? ?e??????? & S?a ????, µet? ?a? t? ‘se?sµ?’ t?? ?a?t???, ?a?e?ta? ?a ?epe??se? t?? d?s????e? ?a? ?a d?µ??????se? s?????e? a??pt???? µ?sa ap? st??e?µ??e? epe?d?se??.                  

«?? p???pt????, ?? ?p??e? eµfa??st??a? µe t?? e?????? ?d?????a??????? st?? ??? t?? ??s???, e??a? s?µa?t???? ?a? ? ???a µa? ?a p??pe?, p????, ?a epe?d?se? s?ßa?? st?? t?µ?a a?t?, ??? µ??? ??a t?? e?????e? t?? a????e?, a??? ?????? st?? e?a???? f?s???? ae????».

?p?p????, p??s??te? ? ?. ?e???????, ?a p??pe? ?a s??e??s??µe ?a epe?d???µe st? s??e?? ?a? p???t??? a?aß??µ?s? t?? t????st???? µa? p?????t??, µ?a? ?a? ? ta??d??t??? ß??µ??a??a e??a? ap? t?? p?? ??????a a?apt?ss?µe?e? ?a? ap?d?t???? ß??µ??a??e?. ?? µ?? ?e???µe, ?µ??, ?t? ? ??p??? e??a? d?a µ?s?? t?? a????? ??a a?µ???? ?a?t???a?? ?a? eµp????? pe??fe?e?a?? ???t??. «?p?µ????, ?e??? ?t? ? p??sf??? ?p??es??? ?a? ?????? e?e?d??e?µ???? ?a µp????se ?a ap?te??se? f??? a??pt???? ?a? ?a???t?µ?a?. G?a t? ???? a?t? ????µe ???e ?p?????s?, s’ a?t??? t??? d?s?????? ?a?????, ?a p??stat????µe sa? ???? ?f?a?µ?? t? st?t??? t?? ??p??? ?? d?e????? ep??e???µat???? ???t???».

? p?????s? t?? p?? p???, p??s??te?, ?a ß????se? s?µa?t??? t? ???a µa? ?a? t??? p???te? t?? ?a ?epe??s??? t? ??????µ??? ?a? ep??e???µat??? ad????d?. ? a??pt??? t?? ep??e???µat???t?ta? µp??e? ?a s?µße? µ??? µ?sa ap? µ?t?a e???st??? ??a t?? ep??e???µat??? ??sµ?, ta ?p??a ?a st??e???? se ??a ta ????????? st??µata. Ta p??pe?, ep?s??, ?a ???t????µe pa?ade??µata ????? ????? ?a? ?st????? ep?t???a?.

«? ep??e???µat???t?ta, e?? ap?te?e? ?µf?t? ta???t? ??a p??????, p??pe? ?a ap?te?e? ?a? µ???? t?? a?ad?µa???? µa? ????t???a?, ?ste ?a ??e? ap?te??sµata. G?’ a?t? t? ???? ?fe????µe ?a epe?d?s??µe p???? st?? e?pa?de?s? ?a? t?? ep?µ??f?s?, ??a ?a ap?f????µe ?s??pe? pe??p?a??se?? ?a? t???d???t?sµ???. ???pe?, a??µ?, ?a e?e??e??s??µe t?? d?ad??as?e? µa? ap? t?? a??e?ast? ??afe????at?a ?a? ?????? ?a pat????µe t? sa???? t?? d?ap????? ?a? t?? d?af?????».

???a?, ep?s??, ???st? ?a? p??pe? ?a ep?fe?????µe ap? t? ?e????? ?t? ? ????pa??? ???s? p??sf??e? p??sf??? ?daf?? ??a t?? ?a???t?µ?a, t? s?ed?asµ?, t?? a??pt??? ?a? t?? eµp????? d???es? ?a???t?µ?? p?????t??, µ?sa ap? ta a?ta????st??? p?????µµata ??a t?? ??e??a ?a? t?? ?a???t?µ?a.

«?ata???t??? ?a ??e?a ?a epa?a??ß? ?t? p??pe? ?a µetat?????µe t?? p?????se?? se e??a???e?. ?? ?a?? de? p???de???? ?a? de? ???a?t????ta? ?ta? ef?s??????? ?a? epa?apa???ta?. ??µ????? ?ta? d???e???? s????? ?a? pa?e???? µe t?? d?s????e? ?a? ta eµp?d?a».