Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Οχήματα: Σε πράσινη απόχρωση ο φόρος κατανάλωσης

S?µa?t??? a?aµ??eta? ?a ep??easte? t? ???? t?? f???? ?ata????s?? ??a ???sµ??a ???µata µe t?? t??p?p???s? p?? p????e?ta? st?? pe?? f???? ?ata????s?? t??p?p???t??? ??µ? ? ?p???? ?a ?a?????e? t?? e?p?µp?? d???e?d??? t?? ????a?a (CO2) ?? t? µ??? pa??µet?? ?p?????sµ??.

?e t? µ???? s?µe?a s?st?µa ?p?????sµ?? f???? ?ata????s?? t? t???? ?p???????ta? st? ß?s? t?? ??ß?sµ?? t?? µ??a??? t?? ???µ?t??, e?? ??a ta sa???? ?aµßa???ta? ep?s?? ?p???? ?? e?p?µp?? d???e?d??? t?? ????a?a ?a?, a?????a µe t?? e?p?µp?? a?t??, ?p???e ??pt?s? ? ep?ß????s? (ap? -30% µ???? +20%).

? d?ad??as?a ??a t?? ?a????sµ? t?? e?p?µp?? de? a????e?, d??ad? s??e???eta? ? ?f?st?µe?? p?a?t??? ??d?s?? ßeßa??s?? ap? t?? ?f??? ???a??????t?? ???µ?t?? (?µ?µa ?d???? ?etaf????), ? ?p??a p?st?p??e? t? µ??a e?peµp?µe??? d???e?d??? t?? ????a?a (s??d?asµ???? ??????) se ??aµµ???a a?? ?????µet?? (??/??µ).

?e ß?s? t? p??te???µe?? ??µ?s??d?? ta ???µata d?a???????ta? se 4 ?at?????e? e?p?µp?? CO2. ?? ?d?e? ?at?????e? ???s?µ?p?????ta? ?a? ??a t??? s??p??? t?? te??? ?????f???a?, p?? epe??????ta? p?? ??t?. ?e t?? p??te???µe?? t??p? f???????s?? efa?µ??eta? ? µ???d?? t?? stad?a??? ep?ß???? t?? s??te?est??, ?p?? fa??eta? st?? a??????? ???a?a:
 

???a?a?

????? t?? µ??a? e?peµp?µe??? d???e?d??? t?? ????a?a – CO2 (s??d?asµ???? ??????) se ??aµµ???a a?? ?????µet?? (??/??µ) t?? µ??a??????t?? ???µat??:

S??te?est??

(???? a?? ??aµµ????/ a?? ?????µet?? (gr/Km)

G?a µ???? µ??a? µ????te?? ? ?s? t?? 120 (??/??µ)

0

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 120 (??/??µ) ?a? µ????te?? ? ?s? t?? 150 (??/??µ)

25

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 150 (??/??µ) ?a? µ????te?? ? ?s? t?? 180 (??/??µ)

50

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 180 (??/??µ)

400

? f???? ??a ??a ???µa ?a ?s??ta? µe t? ?????sµa t?? ????µ????, p?? p????pt??? ap? t?? p???ap?as?asµ? t?? ???e µ????? t?? µ??a? CO2, p?? fa??eta? st?? p??t? st??? t?? p?? p??? ???a?a, µe t?? a?t?st???? s??te?est?, p?? fa??eta? st? de?te?? st??? t?? ?d??? ???a?a. G?a pa??de??µa, ??a ??a ???µa µe e?p?µp?? 165 ??/??µ ?ataß???eta? p?s? ?s? µe €1.500, ?p?????sµ??:    120 ??/??µ ? €0/??/??µ + 30 ??/??µ ? €25/??/??µ + 15 ??/??µ ? €50/??/??µ = 0 + €750 + €750 = €1.500

G?a t? p??t? ?at?????a, st?? ?p??a pe???aµß????ta? ???µata p?? µe ß?s? ta s?µe???? te????????? ded?µ??a ?e?????ta? f???pe??ßa????t???, p??ß??peta? µ?de????? s??te?est??.

??s? ? ?at??????p???s? ?s? ?a? ? ep????? t?? s??te?est?? a?? ?at?????a, ?p?? a?af??eta? st?? epe????s? t?? ??µ??es?a?, ????e ?ste afe??? ?a µ?? ep??east??? ta ?s?da se µe???? ßa?µ? ?a?, afet???? ?a? ?????te?a, ?a µ?? ep??east??? s??????? ta ?a??e??µ??a tµ?µata («segments» ?a??de??µa segment A - Fiat 500, segment B - Yaris, segment C - Auris, segment D - Passat, ??p) t?? a????? a?t?????t??. St? ??µ?s??d?? p??t??, ???eta? pa?ad??? ?t?, se ???sµ??e? pe??pt?se?? ?a ?p?????? ??s?ast???? d?af???p???se?? st? f??? p?? ep?ß???eta? se ???sµ??a µ??t??a a?t?????t??. ??????, p??st??eta?, ?a e???????? µ??t??a ???µ?t?? sta ?p??a efa?µ??eta? s??????? te???????a ??a µe??µ??? ?ata????s? ?a?s?µ?? (?a? ??a ??a µe??µ??e? e?p?µp?? CO2) a?e???t?ta a? d?a??t??? µ??a?? s?et??? µe????? ??ß?sµ??. ????a?t???, ??a µ??t??a ???µ?t?? µe µ??a?? µ????? ??ß?sµ?? ta ?p??a ?µ?? ????? ????? e?p?µp?? CO2 ?a ?p???e? a???s? st? f???.

?p? t??? ?p?????sµ??? p?? ????a? ??a ?a e?t?µ????? ta ?s?da ap? t? ??? s?st?µa d?af????e p?? ?p???e? µ?a s?????t??? ap??e?a es?d??, ? ?p??a a?t?sta?µ??eta? ap? ta a???µ??a ?s?da ap? t??? ?????f???a?.

?p?p??s?eta t?? p?? p???, ??e? p??ß?ef?e? st? ??µ?s??d?? e?d??? d??ta?? ??a pe???d??? epa?a???????s?? t?? s?st?µat??. S???e???µ??a, µe ß?s? t? d??ta?? t?? ??µ?s?ed???, t? s?st?µa ?a epa?a??????e?ta? ap? t?? ?p????? S??????????? ?a? ????? ?a? t?? ?p????? ??????µ????, e?t?? t?? de?te??? t??µ???? t?? ?t??? 2016 ?a? st? s????e?a a?? t??et?a, e?t?? t?? de?te??? t??µ???? t?? e? ???? ?t???, st? ß?s? s?et???? ???es??, ? ?p??a ?a et??µ??eta? ap? t? ??e????t? t?? ?µ?µat?? ?d???? ?etaf???? se s??e??as?a µe t? ??e????t? t?? ?µ?µat?? ?e???e???, e?t?? t?? p??t?? t??µ???? t?? a?t?st????? ?t???. ?a ap?te??sµata t?? epa?a???????s?? ?a ?atat??e?ta? st? ????? t?? ??t?p??s?p?? ap? t?? ?p????? ??????µ???? e?t?? t?? t??t?? t??µ???? t?? ?t??? e?t?? t?? ?p???? ???eta? ? epa?a???????s?.
 

Δειτε Επισης

Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας
Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ ΚΕΒΕ στην Αυστρία
Στο Ντουμπάι η Μαρίνα Χατζημανώλη-Συμμετέχει σε συνέδριο για θέματα ναυτιλίας
Το City of Dreams Mediterranean υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο σε μια μαγευτική εκδήλωση
Lidl, Murex, Exness: Πολύτιμες εισηγήσεις και συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία(vid)
Volcano Stores: Παρουσίασαν τα Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2023