Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Άδειες κυκλοφορίας: Οι λεπτομέρειες για τα τέλη

??d?? a????e? ? t??p?? ?p?????sµ?? t?? te??? ?????f???a? µe t?? ?????s? t?? µ??µ???a??? ??µ?s?ed??? p?? e??????e t?? pe?asµ??? ???t? t? ?p??????? S?µß?????.
?p?? e??a? ???st?, µ??ad??? pa??µet??? p???? ?a e??a? ?? e?p?µp?? d???e?d??? t?? ????a?a ?a? ?a efa?µ??eta? t?s? ??a ta ?a???????a ?s? ?a? ??a ta µeta?e???sµ??a ???µata p?? ?a e????f??ta? ??a p??t? f???, µe t?? ??a??? ?s???? t?? ??µ??.

?a ???µata d?a???????ta? se ?at?????e? e?p?µp?? CO2 ?a? efa?µ??eta? ? µ???d?? t?? stad?a??? ep?ß???? t?? s??te?est??, ?p?? fa??eta? st?? a??????? ???a?a:
 

 

???a?a?

????? t?? µ??a? e?peµp?µe??? d???e?d??? t?? ????a?a – CO2 (s??d?asµ???? ??????) se ??aµµ???a a?? ?????µet?? (??/??µ) t?? µ??a??????t?? ???µat??:

S??te?est??

(???? a?? ??aµµ????/ a?? ?????µet?? (gr/Km)

G?a µ???? µ??a? µ????te?? ? ?s? t?? 120 (??/??µ)

0,5

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 120 (??/??µ) ?a? µ????te?? ? ?s? t?? 150 (??/??µ)

3,0

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 150 (??/??µ) ?a? µ????te?? ? ?s? t?? 180 (??/??µ)

3,0

G?a µ???? µ??a? µe?a??te?? t?? 180 (??/??µ)

8,0

?? et?s?? t???? ?????f???a? ??a ???µa p?? ?a e????feta? µet? t?? efa?µ??? t?? ???? ??µ?? ?a ?s??ta? µe t? ?????sµa t?? ????µ????, p?? p????pt??? ap? t?? p???ap?as?asµ? t?? ???e µ????? t?? µ??a? CO2, p?? fa??eta? st?? p??t? st??? t?? p?? p??? ???a?a, µe t?? a?t?st???? s??te?est?, p?? fa??eta? st? de?te?? st??? t?? ?d??? ???a?a. G?a pa??de??µa, ??a ??a ???µa µe e?p?µp?? 165 ??/??µ ?a ?ataß???eta? et?s??? p?s? ?s? µe €195. ?p?????sµ??:    120 ??/??µ ? €0,5/??/??µ + 30 ??/??µ ? €3/??/??µ + 15 ??/??µ ? €3/??/??µ = 60 + €90 + €45 = €195.

?p?? a?af??eta? st? epe????µat??? s?µe??µa ??a t? ??µ??es?a, µe t?? p?? p??? t??p?p???s?, ta ?s?da ap? ta t??? ?????f???a? a??????ta?, µe ß?s? t?? e???af?? t?? ?t??? 2012, ?at?, pe??p?? €1.650.000. ?µ??, p??st??eta?, µe ß?s? t?? e?de??e?? e??a? fa?e?? ?t? ? µe??s? st?? e???af?? ???µ?t?? ?a s??e??ste?, ?p?ta? ?a p??pe? ?a ?p??????eta? ?t? ta ep?p??s?eta ?s?da ap? t? µ?t?? a?t? de? ?a e??a? st? p??a?afe???? ????. ?e ß?s? ??a se????? µe??s?? t?? e???af?? ?at? 40% e?t?? t?? ?t??? 2013, se s?????s? µe t? ?t?? 2012, ?a? st? s????e?a pe?a?t??? µe??s?? e?t?? t?? ?t??? 2014 ?at? 15% se s?????s? µe t? ?t?? 2013, ta ep?p??s?eta ?s?da ??a t? ?t?? 2014 ?a e??a? pe??p?? €850.000. ?a ?s?da a?t? e??a? epa??a??µe?a ??a ???e ep?µe?? ?t??, epe?d? ta ???µata s??e?????? ?a ?ataß?????? t? et?s?? t???? ?????f???a? µ???? t?? ap?s??s? t???, d??ad? ta ep?p??s?eta ?s?da t?? 2?? ?t??? efa?µ???? t?? µ?t???, ef?s?? ?? e???af?? sta?e??p???????, ?a ?ta? €1.700.000, t?? 3?? ?t??? 2.550.000 ?.?.?..

???a ded?µ??a ??a e??e??aµµ??a

? p?? p??? t??p?? ep?ß???? te??? ?????f???a? de? efa?µ??eta? sta ?d? e??e??aµµ??a ???µata ??a ta ?p??a s??e???e? ?a ?s??e? ? t??p?? ?p?????sµ?? µe ß?s? t? ?f?st?µe?? s?st?µa a??? ?a??e???eta? e?d??? t???? ?? a?ap?spast? µ???? t?? t????? ?????f???a?. ?? t???? a?t? ?a?????eta? ?? a????????:
(?)    €10 ??a ???µata p?? f????? µ??a?? µe ??ß?sµ? p?? de? ?pe?ßa??e? ta 2050 ?.e. ?a? ?? e?p?µp?? CO2 t??? e??a? µ???? 100 ??/??µ,
(??)    €20 ??a ta ?p????pa ???µata p?? f????? µ??a?? µe ??ß?sµ? p?? de? ?pe?ßa??e? ta 2050 ?.e.,
(???)    €30 ??a ta ???µata p?? f????? µ??a?? µe ??ß?sµ? p?? ?pe?ßa??e? ta 2050 ?.e..
?e t? µ?t?? a?t? ?p??????eta? ?t? ta et?s?a ?s?da a??????ta? ?at? pe??p?? €13.550.000, s?µf??a µe t?? p?? ??t? ???a?a:

???a?a?

?at?????a ???µat??

?p?????sµ?? ????µ?? ???µ?t??

????? 100 ??/???

????? 2.050 ?.e.

??? t?? 2050 ?.e.

?1

700

423.853

46.301

??OF?????

 

 

3.098

???? F????G?

 

 

13.447

???F?? F????G?

 

 

97.280

????S?????? µe ??ß?sµ? >299 cc

 

8.770

 

????

 

 

2.735

S????? ???µ?t??

700

432.623

162.861

596.184

??d??? ?????

10€

20 €

30 €

?p?p??s?eta et?s?a ?s?da

7.000

8.652.460 €

4.885.830 €

S?????

13.545.290 €

S?µ.:    ?p?????sµ?? µe ß?s? d?a??s?µa st???e?a ap? t? µ??a????af?µ??? s?st?µa t?? ?µ?µat?? ?d???? ?etaf????, µe t?? ?p??es? ?t? ? a???µ?? t?? s?et???? e??e??aµµ???? ???µ?t?? ?a s??e??se? ?a e??a? ? ?d???.

???e? ???µ?se??
 
?p?p??s?eta ap? t?? p?? p??? ????e? ???µ?se?? p?? e?s????ta? ??a ta t??? ?????f???a?, µe t? p??te???µe?? ??µ?s??d?? e?s????ta? ?a? ?? a??????e? ???µ?se??:
(?)    G?a ??e?t??????ta ???µata de? ?ataß?????ta? t???.
(??)    ??af???p??e?ta? ? t??p?? p?? ?p????????ta? ta t??? ??a ta f??t??? ??t? t?? 12 t???? ?a? ta ?e?f??e?a. ?e ß?s? t? ?f?st?µe?? s?st?µa ta t??? ßas????ta? st?? ??ß?sµ? t?? µ??a??? ?a? st? s????e?a pa?a???e?ta? ??pt?s?, a?????a µe t?? ?at?????a t?? ???µat??. ?µ??, ? ?f???? ??????? ??at???? ???s??se?? ep?s?µa?e ?t?, a?t?? ? t??p?? ?p?????sµ?? de? e??a? ????? ?a? ?? pa?a?????e?se? e?pt?se?? s???st??? ??at???? e??s??se?? epe?d? ap?te???? e?a??es? ap? t? ?e???? ?a???a p?? ??te? ? ??p??a?? ??µ??es?a ??a t?? ep?ß??? t?? e? s???e???µ???? te???. ????e? t?? p?? p???, st? p??te???µe?? ??µ?s??d?? ?a???????ta? ??t? ta t??? ??a ta e? ???? ???µata, s?µf??a µe t?? p?? ??t? p??a?a:

???a?a?

???µa

?t?s?? ????? ?????f???a?

?at?????a? ?1 (e?t?? «saloon - derived vans») (p???e?ta? ??a ta d?p????µp??a ?a? µ?????µp??a ßa?) µe µ??a?? ??ß?sµ?? µ???? 1650 ?.e.

€ 0,05 / ?.e.

?at?????a? ?1 (e?t?? «saloon - derived vans») (p???e?ta? ??a ta d?p????µp??a ?a? µ?????µp??a ßa?) µe µ??a?? ??ß?sµ?? ??? t?? 1650 ?.e.

€ 0,10 / ?.e.

F??t??? µe µ??t? ß???? ap? 3501 µ???? 7500 ????

€200

F??t??? µe µ??t? ß???? ap? 7501 µ???? 12000 ????

€250

???µata µe µ??t? ß???? µ???? 3.500 ????, ??a ta ?p??a de? ?a?????eta? ?p???d?p?te ???? t????

€100

???µata µe µ??t? ß???? ap? 3501 µ???? 7500 ???? ??a ta ?p??a de? ?a?????eta? ?p???d?p?te ???? t????

€200

???µata µe µ??t? ß???? ap? 7501 µ???? 12000 ???? ??a ta ?p??a de? ?a?????eta? ?p???d?p?te ???? t????

€300

???µata µe µ??t? ß???? p??? ap? 12000 ???? ??a ta ?p??a de? ?a?????eta? ?p???d?p?te ???? t????

€400

?e?f??e?a ??a 9 µ???? 22 ep?ß?te? (e?t?? ?d????)

€200

?e?f??e?a ??a 23 µ???? 42 ep?ß?te? (e?t?? ?d????)

€300

?e?f??e?a ??a p??a? t?? 42 ep?ßat?? (e?t?? ?d????)

€500

S?µe???eta? ?t? µe t? ?f?st?µe?? s?st?µa ?ataß?????ta? t??? µ??? ??a ta ?d??t??? ?e?f??e?a, e?? µe t? p??te???µe?? ??? s?st?µa ?a ?ataß?????ta? t??? ??a ??a, pe???aµßa??µ???? t?s? t?? ?e?f??e??? p?? ???s?µ?p?????ta? ??a t?? ta?t???? ??aµµ?? ?s? ?a? a?t?? p?? ???s?µ?p?????ta? ??a t?? ??ta?te? (t????st???).

(???)    G?a ??a ta f??t??? µe µ??t? ß???? ??? t?? 3500 ????? p?? ?a e????f??ta? ap? t?? ??a??? ?s???? t?? ??µ?? t? t???? ?a d?af???p??e?ta? µe ß?s? t? ep?ped? e?p?µp?? ?a?sae???? (EURO) t?? µ??a??? t???. ???ad?, ?a ?p???e? a???s? 15% ??a ???e ep?ped? e?p?µp?? ?a?sae???? (EURO) p?? ?p??e?peta? a?t?? p?? apa?te?ta? ??a t?? e???af? ?a????????? ???µat??. ?? t???? ?a ?a?????eta? µe t?? e???af? t?? ???µat?? ?a? de? ?a a??????eta? ?ta? te?e? se efa?µ??? µeta?e??ste?? EURO.

(?v)    G?a s??p??? d?af??e?a? se s??s? µe t?? ??d?s? t?? ßeßa??s?? p?? p?st?p??e? t?? e?p?µp?? CO2 p??st??eta? d??ta?? µe ß?s? t?? ?p??a, ?ta? ?p???e? d?a??s?µ? ? p????f???a ??a t?? ?ata????s? ?a?s?µ?? t?? ???µat??, ?? e?p?µp?? CO2 ?a ?a???????ta? µe p???ap?as?asµ? t?? t?µ?? t?? ?ata????s?? (se ??t?a a?? 100 ?????µet?a) µe t?? a???µ? 26,3 ??a ta pet?e?a??????ta ???µata ?a? µe t?? a???µ? 23,2 ??a ta ße?????????ta ???µata.

(v)    ???st??eta? ? d??at?t?ta t?? ?f???? ?a e?et??e? pe??pt?se?? ??a ???µa p?? ?atast??f??e, d?a?????e ? ????sp?? de? ?ta? d??at? ?a ?????f???se?, ?a? ?a apa???sse? t?? ??t??? ap? t?? ?p?????s? ??a ?ataß??? ?a??ste??µ???? te??? ??a t?? pe???d? a?t?.

(v?)    ?? t???? ?????f???a? ??a ta ?d??t??? pet?e?a??????ta ???µata t?p?? sa????, ta ?p??a e?e???f?sa? p??? t?? 24? ??eµß???? 2003, de? ?a ep??e??eta? p???? ap? t?? a??a?? ?d???t?t?.

(v??)    ?? t???? ?????f???a? ??a ???µata ta ?p??a, ?at? t?? 24? ??eµß???? 2003 a???a? ?a? e?a????????? ?a a?????? se f?s??? p??s?pa ?????a? 63 et?? ?a? ??? de? ?a ep??e??eta? p???? ap? t?? a??a?? ?d???t?t?.

(v???)    ?a?????eta? ??t? st? ??µ? ?t? t? t???? ?????f???a? p??pe? ?a ?ataß???eta? t? a???te?? se ??a µ??a ap? t?? ?µe??µ???a ????? t?? ?de?a? ?????f???a?, ?a? p??ß??peta? €50 ep?ß????s? se pe??pt?s? p?? de? t????e? ? ?a????s?e?sa p???esµ?a.

(?x)    ?a?????eta? ??t? st? ??µ? ?t? t??? ?????f???a? ?ataß?????ta? ap? t?? ?µe??µ???a e???af?? t?? ???µat?? st? µ?t??? t?? ?f????.

(x)    ???ß??peta? e?d??? d??ta?? ??a pe???d??? epa?a???????s?? t?? s?st?µat??. S???e???µ??a, µe ß?s? t? d??ta?? t?? ??µ?s?ed???, t? s?st?µa ?a epa?a??????e?ta? ap? t?? ?p????? S??????????? ?a? ????? ?a? t?? ?p????? ??????µ????, e?t?? t?? de?te??? t??µ???? t?? ?t??? 2016 ?a? st? s????e?a a?? t??et?a,  e?t?? t?? de?te??? t??µ???? t?? e? ???? ?t???, st? ß?s? s?et???? ???es??, ? ?p??a ?a et??µ??eta? ap? t? ??e????t? t?? ?µ?µat?? ?d???? ?etaf????, e?t?? t?? p??t?? t??µ???? t?? a?t?st????? ?t???. ?a ap?te??sµata t?? epa?a???????s?? ?a ?atat??e?ta? st? ????? t?? ??t?p??s?p?? ap? t?? ?p????? S??????????? ?a? ????? e?t?? t?? t??t?? t??µ???? t?? ?t??? e?t?? t?? ?p???? ???eta? ? epa?a???????s?.
 


 

Δειτε Επισης

Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας
Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ ΚΕΒΕ στην Αυστρία
Στο Ντουμπάι η Μαρίνα Χατζημανώλη-Συμμετέχει σε συνέδριο για θέματα ναυτιλίας
Το City of Dreams Mediterranean υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο σε μια μαγευτική εκδήλωση
Lidl, Murex, Exness: Πολύτιμες εισηγήσεις και συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία(vid)
Volcano Stores: Παρουσίασαν τα Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2023