Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Προς πώληση το Hilton από τη MIG

?d? ?a? ??a –pe??p??- e??µ??? ? epe?d?t???? ?µ???? Marfin (MIG) ???e? p??sp??e?e? ??a p???s? t?? Hilton se ?p???f???? ?????? epe?d?t??.

S?µf??a µe p????f???e? t?? INBusinessNews ? ?µ???? t?? MIG ep?d???e? ap?????s? t?? ?e??d??e??? ap? t?? pe?asµ??? ?a???????, p??sp??e?e? ßeßa??? p?? ??a?a? e?d??µes? pa?s? ???? t?? ?a?da??? ?a? a??a??? ??????µ???? e?e???e?? t?? ?a?t??? µe t?? ???st?? ap?f?se?? t?? Eurogroup ??a t?? ??p??.

St? s????e?a ? MIG a?a???µa?e t?? e?st?ate?a e?e??es?? epe?d?t? ??a p???s? t?? Hilton, st?? ?p??a µ???sta s???te??e ?a? ? ???a??sµ?? ???s????s?? ?pe?d?se?? (CIPA). ? ???a??sµ?? ?fe?e se epaf? t? MIG µe d???t??? epe?d?t? ap? t? ?t??µp?? d???? ?µ?? ?a ep???e? s?µf???a µeta?? t?? d?? p?e????.

?? INBusinessNews e??a? se ??s? ?a ??????e? p?? ?a? a?t? t? st??µ? ? epe?d?t???? ?µ???? t?? Marfin ß??s?eta? se epaf?? µe ?p???f???? epe?d?t?? ?a? a?aµ????ta? e?e???e?? ??? t? t???? t?? ?t???.

? t?µ? p?? ep?d???e? ?a e?asfa??se? ? MIG ??a p???s? t?? Hilton ?epe??? ta 50 e?. e???, s?µf??a µe ?a?? e??µe??µ??e? p???? ep? t?? ??µat??, t?µ? ? ?p??a µ???sta ??e? ?a??d?ste? ???? t?? ??????µ???? s??????a? p?? d????eta? ? ??p???. ?e? ?e??e?ta?, ?µ??, a?at????t? ? MIG ?a p???se? t? Hilton se µ?a t?µ? µeta?? 50 ?a? 60 e?. e???.

??? ?d?a ??a t? Hilton ß??s?eta? se p???? ep??e???s?a?? d??s?, ?ep??ase t?? p??sfat? e??as?a?? a?ata?a?? µe t??? p?e??asµ??? p??s?p???? ?a? t?? ape???e?, e?? ??e? p???? t?? ?a??te?? e????a t?? te?e?ta??? et?? af?? ?a? µe t?? p??sfate? a?a?a???se?? ???a?e ?????? ??? ?????? st?? ???? ?p?d????. ????ste dapa?????a? s??????? 7 e?. e??? t?? te?e?ta?a pe?taet?a ??a a?aß??µ?s? t?? ?e??d??e???. ?p??e? ?a ?p???a? s??d?a ??a saf?? µe?a??te?e? a??a??? se es?te?????? ?a? e??te?????? ?????? t?? ?e??d??e???, ?st?s?, a?t? «?????sa?» st?? ??????µ???? s?????e? p?? d?aµ??f????a? µe t?? ??????µ??? ???s?.

??? te????? p?????e? s?µf???a µe ??p???? epe?d?t? ??a p???s? t?? ?e??d??e??? Hilton ? MIG ?a ????????se? t?? ????? pa???s?a? t?? st?? ??p??, ? ?p???? ap? t? 2006 epe?t????e ap? t?? t?ape???? ??? t?? ???d? ??e?a? ?a? ap? t? eµp???? st?? ?e??d??e?a?? ß??µ??a??a.
 

Δειτε Επισης

Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει
GoIndustrial… Εγκαταστάσεις αποθηκών και βιομηχανικά τεμάχια από τη Gordian
AstroBank: Οικιστικά και αγροτικά τεμάχια προς πώληση
Quality Group: Νέα γραφεία στο κέντρο της Λάρνακας
Eλκυστικές κατοικίες από την Altia στη Λευκωσία
Δημόσια Διαβούλευση για ενοποιημένη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
Στο φουλ η αδειοδότηση για πολυκατοικίες-Λιγότερα, αλλά ακριβότερα τα νέα οικιστικά κτήρια
Δεύτερη προκήρυξη σχεδίου χορηγιών για φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία
Ενώπιον του Υπουργικού το θέμα του Ακάμα
Λιγότερες, αλλά με μεγαλύτερη αξία οι άδειες οικοδομής το πρώτο ενιάμηνο