Εκσυγχρονισμός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για σκοπούς ΦΠΑ

Εκσυγχρονισμός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για σκοπούς ΦΠΑ

Εκσυγχρονισμός των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για σκοπούς ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της δημιουργία ενός δίκαιου και απλού συστήματος φορολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο για το έτος 2020/2021 τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου ΦΠΑ, όσον αφορά τον φορολογικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ,  η οποία εφαρμόζεται από το 1977, η πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρείται ως εξαιρούμενες συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ και το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση αυτών των παρωχημένων διατάξεων και για το λόγο αυτό διεξήγαγε  μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων της οδηγίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, η προτιθέμενη τροποποίηση  δύναται να δομηθεί γύρω από δύο πιθανά σενάρια:

(α) την κατάργηση της υφιστάμενης απαλλαγής για τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ή

(β) τη διατήρηση της απαλλαγής, και την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της μέσω της φορολόγησης μόνο ορισμένων τύπων υπηρεσιών.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο πρώτος και κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διαχειριστεί το θέμα που προκύπτει για τις εταιρίες όσον αφορά το σημαντικό κόστος που απορρέει από τον μη ανακτήσιμο φόρο εισροών ως αποτέλεσμα της εξαίρεσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το ΦΠΑ.

Ο δεύτερος στόχος αφορά την αποσαφήνιση των κανόνων ΦΠΑ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την περαιτέρω εναρμόνισή τους, προκειμένου να μειωθεί η νομική αβεβαιότητα που διέπει τον ορισμό και την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που περιβάλλει την εν λόγω απαλλαγή.

Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας θα τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας (fintech) και η αυξημένη συμμετοχή εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών από χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς φορείς, στις εταιρίες.

Τέλος, η πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνει υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Επερχόμενες αλλαγές 
Καθώς οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου ΦΠΑ όσον αφορά τον φορολογικό χειρισμό τους αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία ΦΠΑ.

Εν όψει των πιο πάνω, η Κύπρος ως κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ως εκ τούτου, η προτιθέμενη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η φορολόγηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις όπως είναι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μέσω, μεταξύ άλλων, της μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων και θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας  όσον αφορά τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χρυσήλιος Πελεκάνος

Συνέταιρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών Στρατηγικής Φορολογικής Συμμόρφωσης

PwC Κύπρου

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας