Σύγχυση στις επιχειρήσεις όσο αφορά τις Παροχές σε Είδος

Θεόδωρος Μάντης*  15/02/2019 16:37
Σύγχυση στις επιχειρήσεις όσο αφορά τις Παροχές σε Είδος

Σύγχυση στις επιχειρήσεις όσο αφορά τις Παροχές σε Είδος

Θεόδωρος Μάντης*  15/02/2019 16:37
Η προσφορά Παροχών σε Είδος, αποτελεί σήμερα πρακτική που εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Κύπρο, αποσκοπώντας τόσο στη δημιουργία ενός ελκυστικού πακέτου για την προσέλκυση καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη πως αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις ακολουθούν συνηθισμένες  πρακτικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, που πολλές φορές οδηγούν τους εργοδότες σε μη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς, τον περασμένο Οκτώβριο εκδόθηκε από το Τμήμα Φορολογίας ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις Παροχές σε Είδος, με σκοπό την αντιμετώπιση της ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διαφόρων Παροχών σε Είδος.

Παρά το γεγονός όμως, πως το συγκεκριμένο έντυπο αναφέρει εκτενώς τον τρόπο υπολογισμού καθώς και τον χειρισμό των Παροχών σε Είδος, υπάρχουν ακόμα σημεία σε αυτό τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο  από το Τμήμα Φορολογίας, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις καθώς και οι μισθωτοί να το χρησιμοποιήσουν, αλλά και να βοηθηθούν στο τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζονται τις παροχές σε είδος σε φορολογική βάση. Θέλοντας να προσφέρει λύσεις στα πιο πάνω θέματα, το Τμήμα Φορολογίας διοργάνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2019 σεμινάριο αναφορικά με το θέμα, ενώ έχει προβεί και στην έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου αρ.32, η οποία αναφέρεται στην τήρηση αρχείων σχετικά με τις παροχές σε είδος.

Παρόλες τις προσπάθειες του Τμήματος Φορολογίας, ο χειρισμός των παροχών σε είδος παραμένει σε αρκετά σημεία ασαφής. Για παράδειγμα στην ερμηνευτική εγκύκλιο αρ.32 αναφέρεται πως το ενημερωτικό έντυπο θα εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη τα οποία δεν έχουν κλείσει/εξεταστεί/διευθετηθεί ακόμη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τμήμα Φορολογίας έχει ολοκληρώσει το κλείσιμο το χρονιών μέχρι και το φορολογικό έτος 2012, δημιουργείται μία υποχρέωση στις εταιρίες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της ερμηνευτικής αυτής εγκυκλίου από το 2013 και έπειτα, την ίδια στιγμή  όπου η εφαρμογή του Ενημερωτικού Εντύπου αναφορικά με τις παροχές σε είδος ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2019.

Επιπρόσθετα, σε κανένα σημείο της ερμηνευτικής εγκυκλίου δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στα αρχεία που πρέπει να τηρούνται ούτε και στην τεκμηρίωση που απαιτείται για το καθένα από αυτά. Το έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο αρ.32 αναφέρεται αποκλειστικά στο χειρισμό των παροχών σε είδος σχετικά με τα αυτοκίνητα και την ιδιωτική χρήση αυτών (χρήση μειωμένου συντελεστή 20%) ενώ σε κανένα άλλο σημείο δεν αναφέρεται στα έντυπα τα οποία αφορούν άλλες κατηγορίες παροχών σε είδος.

Την ίδια ώρα, οργανισμοί οι οποίοι εργοδοτούν μεγάλο αριθμό μισθωτών οι οποίοι λαμβάνουν παροχές σε είδος, ενδέχεται να  περάσουν μία χρονοβόρα και ίσως μεγάλου κόστους  διαδικασία προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ενημερωτικού εγγράφου και της ερμηνευτικής εγκυκλίου. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός πως σκοπός του Τμήματος Φορολογίας είναι η σωστή καθοδήγηση του κοινού, η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση του ενημερωτικού εντύπου και τις περεταίρω ερμηνευτικές εγκυκλίους, δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.

* Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού,  Μισθοδοσίας και Μετανάστευσης της Ellinas Finance
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας