Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Με αφορμή την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018 στις 22/10/2018,  στο πλαίσιο της εκστρατείας Α&Υ 2018 – 2019, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. κρούει για άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου που ελλοχεύει η ανάθεση οικοδομικών εργασιών σε μη προσοντούχα άτομα, δηλ. μη εγγεγραμμένους αδειούχους εργολήπτες / κατόχους ετήσιας άδειας Οικοδομικών ή Τεχνικών Έργων από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.).

Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιοκτήτες των Έργων, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την υποχρέωση τήρησης των προνοιών των Νομοθεσιών με πρώτιστη την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, με κύριο μέλημα την προστασία της ζωής των εργαζομένων τους και των ιδίων και να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιπτώσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες για οποιονδήποτε εργαζόμενο, αυτοεργοδοτούμενο ή μη.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.),  εκπροσωπώντας έναν από τους μεγαλύτερους και παραγωγικότερους κλάδους της οικονομίας, αποτελεί ένα εκ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ως μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας (ΠΣΑΥ) που συντονίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).

Τα Μέλη του Συμβουλίου τα οποία προέρχονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, συμμετέχουν σε Τεχνικές Επιτροπές του ΠΣΑΥ για εφαρμογή μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα όπου εξετάζεται η ανάγκη για αναθεώρηση ή εισαγωγή νέας νομοθεσίας στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Το ΤΕΕ,  συμβουλεύει  τον/την εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. που εκπροσωπεί τους οργανωμένους εργολήπτες, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και σε συνεργασία με τους Συνδέσμους - Μέλη της, δίδει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενημέρωσης και επιμόρφωσης τόσο των εργοληπτών όσο και των εργαζομένων τους,
 
με αποτέλεσμα, ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφάλειας και Υγείας, να ξεπερνά τις 3.000 άτομα.
 
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εξακολουθεί να εντάσσει στα εξαμηνιαία προγράμματά του,  θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., η οποία ενημερώνει τα μέλη των Συνδέσμων της, για τις σχετικές νομοθεσίες που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων και τρίτων προσώπων στους χώρους εργασίας, διαχωρίζει τη θέση της από τη μεγάλη μερίδα των ανοργάνωτων εργοληπτών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης γνώσεων δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία προϋποθέτουν επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις τους και λειτουργούν εις βάρος της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων τους καθώς και των οργανωμένων εργοληπτών.
 
Ταυτόχρονα, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. καλεί το κράτος να δώσει πρόσθετα κίνητρα, με στοχευμένα σχέδια επιχορήγησης, όπως έγινε και στο παρελθόν με πολύ θετικά αποτελέσματα, που ενθαρρύνουν τους σωστούς εργοδότες οι οποίοι επενδύουν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας, φέρνοντας μάλιστα από οικονομικής πλευράς σε δυσμενέστερη θέση τις επιχειρήσεις τους.
Πολύ σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης, οι ευθύνες που αναλογούν στον Ιδιοκτήτη του έργου που αναθέτει σε αρκετές περιπτώσεις κατευθείαν οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, χωρίς να γνωρίζει  τις πλείστες φορές τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος. Εδώ επισημαίνουμε και την ευθύνη του Μελετητή, όπου υπάρχει, να ενημερώσει τον Ιδιοκτήτη για τις ευθύνες του και την υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

Συνοψίζοντας, παραθέτουμε πιο κάτω, τις σημαντικότερες  παραμέτρους, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εμπλεκόμενους, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων.

  1. Η ανάθεση εργασιών σε μη εγγεγραμμένο και κατάλληλα αδειούχο Εργολήπτη, αυξάνει τον κίνδυνο σε βάρος των εργαζομένων, με τη νομική ευθύνη να βαραίνει τον Ιδιοκτήτη του Έργου.
 
  1. Κάθε εργοδότης ή και αυτοεργοδοτούμενος, θα πρέπει να λαμβάνει και να παρέχει τα κατάλληλα και σωστά μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις ορθές διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Νομοθεσίες 
 
  1. Στις εργασίες αυξημένου κινδύνου και όχι μόνο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παράμετρος του κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, η επαρκής γνώση συναρμολόγησης και χρήσης του, καθώς και η διατήρησή του σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.
 
  1. Πέραν από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος, σεβόμενος τον εαυτό του και την προστασία της ζωής του, πρέπει να ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες χρήσης εξοπλισμού και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας που του παρέχει ο εργοδότης του.
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., θα συνεχίσει να έχει ψηλά στις προτεραιότητες της, το πολύ σημαντικό θέμα της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων.
 
Ιδιοκτήτες και Αρχιτέκτονες φέρουν ακέραια την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου αδειοδοτημένου εργολήπτη. Εργολήπτες, Επιβλέποντες Μηχανικοί, υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις.
 
Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους.
 
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. τονίζει για άλλη μία φορά ότι η Ανάθεση εργασιών Κατασκευής, Συντήρησης, Ανακαίνισης, Κατασκευής Κολυμβητικών Δεξαμενών (πισίνων) ή και Ενεργειακής Αναβάθμισης θα πρέπει να ανατίθενται στους Επαγγελματίες  Εγγεγραμμένους Αδειούχους Εργολήπτες / Κατόχους της Ετήσιας Άδειας Οικοδομικών ή Τεχνικών Έργων του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.) που να αντιστοιχεί στην κατηγορία κάθε έργου.
 
Κυριακή Αντωνίου
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.


 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας