anner-cyta-vodafone

Οι λεπτομέρειες της τομεακής κατανομής των δράσεων του νέου ταμείου ανάκαμψης

InBusinessNews  27/05/2020 17:29
Οι λεπτομέρειες της τομεακής κατανομής των δράσεων του νέου ταμείου ανάκαμψης

Οι λεπτομέρειες της τομεακής κατανομής των δράσεων του νέου ταμείου ανάκαμψης

InBusinessNews  27/05/2020 17:29
Tην πρότασή της για τη δημιουργία ενός νέου μέσου ανάκαμψης με τη ονομασία "Next Generation EU", συνδεδεμένου με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους 1,1τρις Ευρώ, δημοσίευσε η Κομισιόν. Παράλληλα παρείχε και τις λεπτομέρειες  της τομεακής κατανομής αυτών των ποσών. 

RELATED ARTICLESΤο ""Next Generation EU" θα συγκεντρώσει χρήματα αυξάνοντας προσωρινά το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων του ΠΔΠ 2021-2027 στο 2,00% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ, επιτρέποντας στην Κομισιόν να χρησιμοποιήσει την ισχυρή πιστοληπτική της ικανότητα για να δανειστεί 750 δισεκατομμύρια ευρώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα διοχετευθεί μέσω προγραμμάτων της ΕΕ και θα αποπληρωθεί αργότερα από τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ - όχι πριν από το 2028 και όχι μετά το 2058.

Για να γίνει αυτό με δίκαιο και κοινό τρόπο, η Κομισιόν προτείνει έναν αριθμό νέων ιδίων πόρων. Επιπλέον, προκειμένου να διαθέσει κονδύλια το συντομότερο δυνατό για να ανταποκριθεί στις πιο πιεστικές ανάγκες, η Κομισιόν προτείνει την τροποποίηση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, ώστε να διατεθούν ήδη 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση ήδη το 2020 (λύση γέφυρα).

Τα χρήματα που θα συγκεντρώθούν στο "Next Generation EU" θα επενδυθούν σε τρεις πυλώνες:
  • Υποστήριξη στα κράτη μέλη με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις:

Πρόγραμμα 560 δισ. Ευρώ θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και την ανθεκτικότητα των εθνικών οικονομιών, συνδέοντάς τις με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτό θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Το πρόγραμμα θα είναι εξοπλισμένο με διευκόλυνση επιχορήγησης έως 310 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μπορεί να διαθέσει έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά επικεντρώνεται στα πιο επηρεαζόμενα και όπου οι ανάγκες ανθεκτικότητας είναι οι μεγαλύτερες.
Επιπλέον 55 δισ.Ευρώ από τα τρέχοντα προγράμματα πολιτικής συνοχής από τώρα έως το 2022 στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας REACT-ΕΕ θα διατεθουν βάσει της σοβαρότητας των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ανεργίας των νέων και της σχετικής ευημερία των κρατών μελών.
Το Just Transition Fund ενισχυθεί και θα  προσφέρει έως και 40 δισεκατομμύρια ευρώ, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.
Τέλος προβλέπεται ενίσχυση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών στην πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων σύμφωνα με τη νέα στρατηγική βιοποικιλότητας και τη στρατηγική Farm to Fork.
  • Επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ με κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων:

Σε αυτή την κατηγορία προβλέπεται ένα νέο μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας θα κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους για να υποστηρίξει επειγόντως βιώσιμες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς, περιοχές και χώρες που πλήττονται περισσότερο. Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να ξεκλειδώσει 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποστήριξη φερεγγυότητας για εταιρείες από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Το InvestEU θα ενισχυθεί με 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα σε ολόκληρη την Ένωση.

Προβλέπεται δε μια νέα στρατηγική επενδυτική διευκόλυνση ενσωματωμένη στο InvestEU– για τη δημιουργία επενδύσεων έως 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των στρατηγικών τομέων, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και βασικές αλυσίδες αξίας στην εσωτερική αγορά.
  • Αντιμετώπιση των μαθημάτων της κρίσης:

Εισάγεται ένα νέο πρόγραμμα υγείας, EU4Health, για την ενίσχυση της ασφάλειας της υγείας και την προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις υγείας με προϋπολογισμό 9,4 δισ. Ευρώ.

Ενίσχυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το RescEU, το μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος θα επεκταθεί και θα ενισχυθεί για να εξοπλίσει την Ένωση για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

Ποσό 94,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Horizon Europe, το οποίο θα ενισχυθεί για τη χρηματοδότηση ζωτικής έρευνας για την υγεία, την ανθεκτικότητα και τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.

Υποστήριξη των παγκόσμιων εταίρων της Ευρώπης μέσω 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Άλλα προγράμματα της ΕΕ θα ενισχυθούν ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως το μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο με τις ανάγκες ανάκαμψης και τις στρατηγικές προτεραιότητες. Άλλα μέσα θα ενισχυθούν για να καταστήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ πιο ευέλικτο και ευαίσθητο

Η Koμισιόν σκοπεύει να χρησιμοποίησει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική ανάκαμψης της ΕΕ:

Προβλέπει δε ότι ένα τεράστιο κύμα ανακαίνισης των κτιρίων και των υποδομών μας και μια πιο κυκλική οικονομία, φέρνοντας τοπικές θέσεις εργασίας. Η υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως αιολικής, ηλιακής και θα συμβάλει το ίδιο. Παρομοίως επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε καθαρότερες μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός εκατομμυρίου σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και ώθηση για σιδηροδρομικά ταξίδια και καθαρή κινητικότητα. Η Ενίσχυση του Just Transition Fund για την υποστήριξη της ανανέωσης δεξιοτήτων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασία.

Ταυτόχρονα προβλέπεται και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή με:

- επένδυση σε περισσότερη και καλύτερη συνδεσιμότητα, ειδικά στην ταχεία ανάπτυξη δικτύων 5G.
- μια ισχυρότερη βιομηχανική και τεχνολογική παρουσία σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της υπερυπολογιστικής και του cloud ·
- οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομίας δεδομένων ως κινητήρα για καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας.
- αυξημένη ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.
- μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για όλους:

Σημειώνεται τέλος ότι το βραχυπρόθεσμο ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας (SURE) θα παρέχει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ένα πρόγραμμα δράσης για τις δεξιότητες για την Ευρώπη και ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα διασφαλίσει την ενίσχυση των  ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Οι δίκαιοι κατώτατοι μισθοί και τα δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας των αμοιβών θα βοηθήσουν τους ευάλωτους εργαζόμενους, ιδίως τις γυναίκες. Τέλος η Κομισιόν ανακοινώνει ότι θα εντείνει τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έσοδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας