anner-cyta-vodafone

Eurogroup: Πράσινο στον «προϋπολογισμό της ευρωζώνης»

  14/06/2019 11:29
Eurogroup: Πράσινο στον «προϋπολογισμό της ευρωζώνης»

Eurogroup: Πράσινο στον «προϋπολογισμό της ευρωζώνης»

  14/06/2019 11:29
Σύμφωνα με την εντολή της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης τον Δεκέμβριο του 2018, η ευρωομάδα σε περιεκτική σύνθεση (27) συμφώνησε επί των βασικών χαρακτηριστικών του "προϋπολογισμού για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα" (BICC) για τη ζώνη του ευρώ και για τα κράτη μέλη του EMR II σε εθελοντική βάση.

RELATED ARTICLESΣύμφωνα με το Eurogroup, "το BICC θα ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση υποστηρίζοντας υψηλότερο βαθμό σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ και των συμμετεχόντων κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική συνοχή της Ένωσης" και "θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ικανότητας αντοχής και προσαρμογής των οικονομιών μας, καθώς και των μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης".

Με βάση τη συμφωνία των 27, το BICC θα έχει τις εξής γενικές αρχές:

- Το μέσο θα πρέπει κατά κανόνα να υποστηρίζει τόσο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και τις δημόσιες επενδύσεις μέσω μιας συνεκτικής δέσμης που αντικατοπτρίζει τον βασικό στόχο αύξησης του βαθμού σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ.

- Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση του μέσου που παρέχουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, μέσω της Συνόδου Κορυγής του ευρώ και της ευρωομάδας και οι οποίες καθορίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο.

- Το μέσο εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στα κράτη μέλη του ERM ΙΙ σε εθελοντική βάση. Η Ευρωομάδα θα διασφαλίσει ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων κρατών μελών του ERM ΙΙ λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του πλαισίου διακυβέρνησης του μέσου. Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες ειδικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που δεν συμμετέχουν στο μέσο όταν θα αποφασιστούν οι οικονομικές ρυθμίσεις για το BICC.

Tα βασικά χαρακτηριστικά του BICC θα είναι τα εξής:

- Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρώ και το Eurogroup θα παράσχουν στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες μεταρρύθμισης και επενδύσεων για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και θα επανεξετάσουν αυτές τις προτεραιότητες ετησίως. Οι προτεραιότητες θα αντικατοπτριστούν σε μια ενισχυμένη σύσταση για την ευρωζώνη.

- Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένες προτάσεις μεταρρύθμισης και επενδύσεων, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές όπως προαναφέρθηκε. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κόστους των επενδύσεων και, κατά περίπτωση, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των αιτιολογήσεων για το εκτιμώμενο κόστος, καθώς και του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με τα σχετικά ορόσημα και στόχους.

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η οικειοποίηση σε εθνικό επίπεδο, ένα ελάχιστο ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης θα καθοριστεί ως ποσοστό του συνολικού κόστους των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης θα μπορούσε να ποικίλλει βάσει μιας προβλέψιμης και διαφανούς από κοινού συμφωνηθείσας διαδικασίας που καθορίζεται εκ των προτέρων με τη συμμετοχή των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

- Η στήριξη από το μέσο θα παρασχεθεί με τη μορφή επιχορηγήσεων (δηλαδή άμεσης χρηματοδοτικής συνεισφοράς). Το ποσό της στήριξης που μπορεί να ωφεληθεί ένα κράτος μέλος θα καθοριστεί με βάση την εκτίμηση κόστους.

- Η κατανομή των κονδυλίων ανά χώρα θα καθοριστεί με βάση μια διαφανή μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που αντικατοπτρίζουν τον πρωταρχικό στόχο του μέσου και της νομικής βάσης. Τα διαθέσιμα κονδύλια ανά χώρα πρέπει να είναι εντός ενός αποδεκτού εύρους των συνεισφορών της χώρας αυτής. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για τα θέματα αυτά.

- Η πρόσβαση των κρατών μελών στη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, την τήρηση των εφαρμοστέων μακροοικονομικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις και την τήρηση των οριζόντιων κανόνων που εφαρμόζονται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ (π.χ. δημοσιονομικός κανονισμός ). Τα κράτη μέλη θα λάβουν την οικονομική στήριξη σε δόσεις, με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα συμφωνηθέντα ορόσημα.

- Η Κομισιόν θα αξιολογήσει τις προτάσεις των κρατών μελών με βάση διαφανή κριτήρια. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

- Οι σχετικές προπαρασκευαστικές επιτροπές της Ευρωομάδας θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για την αξιολόγηση των προτάσεων των κρατών μελών και την παρακολούθηση της προόδου, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν για την εφαρμογή του μέσου και του προϋπολογισμού. Το Eurogroup στη σχετική μορφή θα συζητήσει επίσης τις αξιολογήσεις και τις εκθέσεις προόδου.

- Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, οι πληρωμές θα ανασταλούν και θα ακυρωθούν σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή παραμείνει.

Τέλος σε σχέση με τη χρηματοδότηση και διακυβέρνηση του BICC, το eurogroup συμφώνησε:

- Το μέσο θα είναι μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το μέγεθός του θα καθοριστεί στο πλαίσιο του ΠΔΠ.

- Η Κομισιόν θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαλλαγή, αφού το Συμβούλιο δώσει τη σύστασή του. Η εφαρμογή θα υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Το BICC θα εγκριθεί σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες, βάσει της σχετικής πρότασης της Koμισιόν που πρόκειται να τροποποιηθεί.

- Η Ευρωομάδα θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για το πλαίσιο διακυβέρνησης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε μια πρόσθετη πράξη.

- Η αντίληψη της Ευρωομάδας είναι ότι αυτή η συμφωνία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα δεν προδικάζει τη συζήτηση σχετικά με τη διευκόλυνση σύγκλισης και το μέσο τεχνικής υποστήριξης που πρότεινε η Κομισιόν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της μεταρρύθμισης.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας