anner-cyta-vodafone

Δαπάνες €31,5 εκατ. στον προϋπολογισμό της Βουλής

InBusinessNews  23/11/2021 08:50
Δαπάνες €31,5 εκατ. στον προϋπολογισμό της Βουλής

Δαπάνες €31,5 εκατ. στον προϋπολογισμό της Βουλής

InBusinessNews  23/11/2021 08:50

Ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €31,5 εκ., ενώ για τα έτη 2023 και 2024, τα ανώτατα όρια ανέρχονται στα €32,0 εκ. και €32,6 εκ., αντίστοιχα, ενώ ως ποσοστό, σε σχέση με το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού του 2022, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2022 ανέρχεται στο 0,004%, όπως ανέφερε, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η Γενική Διευθύντρια της, Τασούλα Ιερωνυμίδου.

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το έτος 2022 είναι κατά σειρά ο τρίτος προϋπολογισμός, ο οποίος συντάσσεται υπό καθεστώς οικονομικής αυτονομίας μετά τη συνταγματική τροποποίηση, η οποία έγινε το 2019 με την ενδέκατη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία πλέον ο προϋπολογισμός συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και στα πλαίσια των τεθέντων εκάστοτε ανωτάτων ορίων που θέτει ο Υπουργός Οικονομικών όπως ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα και ο οποίος αφού εγκριθεί με απόφαση του Σώματος καταχωρίζεται αυτούσιος στον κρατικό προϋπολογισμό και όταν θα εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός αρχίζει να είναι εκτελεστός.  

Ανέφερε, επίσης, ότι με εξαίρεση την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη συμβολική πρόνοια για το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, του οποίου οι διαδικασίες ανέγερσης έχουν ανασταλεί και αποτελούν αναπτυξιακές δαπάνες, οι υπόλοιπες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είναι τακτικές και καλύπτουν δαπάνες μισθολογίου αξιωματούχων και προσωπικού της Βουλής, καθώς και λειτουργικές δαπάνες, μεταβιβάσεις και αγορά εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι οι κυριότερες πρόνοιες του προϋπολογισμού του 2022, έχουν ως ακολούθως: €5,8 εκ -  Βουλευτικές Αποζημιώσεις και Επιδόματα Βουλευτών,  €9,4 εκ -  Μισθοί προσωπικού (τακτικές δαπάνες), €4,7 εκ -  Λειτουργικές δαπάνες και συντηρήσεις,  €11,2 εκ – Χρηματοδότηση κοινοβουλευτικών κομμάτων, ήτοι: €6,6 εκ - Χρηματοδότηση για μέρος των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών, €4,5 -   Μίσθωση υπηρεσιών για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, €0,05 εκ - Κάλυψη των συνεισφορών στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ, €0,3  εκ - Επιχορήγηση των Οργανώσεων Νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Επιπρόσθετα, είπε ότι οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε €1,7 εκ. (€1,7 εκ και το 2021)

Η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ο προϋπολογισμός της Βουλής στο σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται κάποια μικρά κονδύλια που αφορούν νέα προγράμματα, που έχουν αποφασιστεί και έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Πρόεδρο της Βουλής.

Αναφορικά με τα νέα προγράμματα, η Γενική Διευθύντρια της Βουλής είπε ότι στο πλαίσιο του στόχου για ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της προβολής ταυτόχρονα του κοινοβουλευτικού έργου, προγραμματίζεται στις αρχές του 2022 η λειτουργία του ανακαινισθέντος οικήματος πλησίον του κυρίως κτιρίου της Βουλής, του γνωστού επονομαζόμενου οικήματος «Σπίτι του Πολίτη», υπό τη μορφή ξεχωριστής νομικής οντότητας και προς τον σκοπό αυτό στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €100,000 κάτω από ειδικό άρθρο για τη σύσταση ιδρύματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας», κατά το πρότυπο άλλων ανάλογων ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί σε ξένα κοινοβούλια, όπως το «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία». 

«Εντός του ίδιου πλαισίου, προγραμματίζεται η μεταφορά της υφιστάμενης Βιβλιοθήκης της Βουλής από το κυρίως κτίριο της Βουλής στο «Σπίτι του Πολίτη», καθώς και  ο εμπλουτισμός και η αναβάθμισή της, ώστε να καταστεί πόλος έλξης των μελετητών, ιστορικών και νομικών», συμπλήρωσε. 

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συνακόλουθα δε της ανάγκης στήριξης των κοινοβουλευτικών επιτροπών με εξειδικευμένες γνώσεις κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όπως και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, σε συνέχεια σχετικής πρόνοιας στον προϋπολογισμό του 2021, περιλαμβάνεται πρόνοια για τη σύσταση νέας υπηρεσίας στη Βουλή υπό τον τίτλο «Υπηρεσία Προϋπολογισμού», η οποία θα στηρίζει τις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές στο έργο τους και θα παρέχει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της Βουλής, τα οποία επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέμα δημοσιονομικά και κατάρτισης προϋπολογισμών

 Όσον αφορά την κατάσταση μόνιμου, ωρομισθίου και/ή υπό άλλο καθεστώς υπηρετούντος προσωπικού στη Βουλή, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι στη Βουλή υπηρετούν με το καθεστώς αορίστου χρόνου 7 γραφείς, 3 λειτουργοί αποσπασθέντες από άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ 11 μόνιμοι λειτουργοί της Βουλής είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες/τμήματα του δημόσιου τομέα.

Σημείωσε ότι γίνεται πρόβλεψη για νέες θέσεις που είναι θέσεις Βοηθού Λειτουργού Υπηρεσιών της Βουλής, οργανικές, που θα καλύψουν τις ανάγκες σε γραφειακά καθήκοντα, γραμματειακές υπηρεσίες.

Όσον αφορά το νέο κτίριο της Βουλής, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι έγινε ήδη, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής, μια παρουσίαση του ιστορικού την προηγούμενη εβδομάδα για να αξιολογηθεί κατά πόσο θα μπορούσε να αρχίσει και πάλι η συζήτηση για να προχωρήσει η όλη διαδικασία με κάποιο τρόπο εφόσον αποφασιστεί στον γνωστό Λόφο του Αγίου Γεωργίου στην ΠΑΣΥΔΥ.

                                               

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό, είπε στη συνέχεια ότι στην παρούσα φάση και δεδομένης της αποδεδειγμένης ανεπάρκειας των υφιστάμενων χώρων στέγασης και λειτουργίας της Βουλής, μελετάται η προοπτική έναρξης νέου κύκλου διαβουλεύσεων για σκοπούς επανεκτίμησης της όλης κατάστασης σε σχέση με την αδήριτη ανάγκη ανέγερσης νέου, σύγχρονου και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κτιρίου, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στο οποίο θα στεγασθεί το Νομοθετικό Σώμα, κατά τρόπο που οι ανάγκες αυτού να καλυφθούν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι για φέτος η κατανομή θα γίνει με βάση την υπάρχουσα πρόνοια στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Αριθμός Νόμου 175(Ι) του 2012) που είναι 15% ισόποσα και το υπόλοιπο κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έκαστο κόμμα έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και παραμένει το ζήτημα των μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία καθίστανται κοινοβουλευτικά και η προτεινόμενη ρύθμιση.

Αναφορικά με την Νομική Υποστήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι η στήριξη του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών με συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής φύσεως, επιτεύχθηκε με την πρόσληψη 8 λειτουργών το 2019, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, αποτελώντας τον «Τομέα Νομικών» και οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες όσο και ad hoc. 

«Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμο να λεχθεί ότι μέχρι της στιγμής δεν έχει αρκούντως εμπεδωθεί και αφομοιωθεί στο κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι η στήριξη που ο εν λόγω τομέας δύναται να προσφέρει στις διεργασίες παραγωγής νομοθετικού έργου και δεν έχει διασαφηνισθεί η δεσμευτικότητα ή μη των σχετικών σημειωμάτων», συμπλήρωσε.

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής αναφέρθηκε και στη λειτουργία Γραφείου Τύπου στην Βουλή, το οποίο θα υποστηρίζεται από το υφιστάμενο προσωπικό της Βουλής, με κύριο στόχο την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. 

«Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι λειτουργοί που απαρτίζουν τις γραμματείες των επιτροπών, αμέσως μετά το πέρας των συνεδριών θα συντάσσουν σύντομα τυποποιημένα δελτία τύπου, κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα οποία θα γίνεται αναφορά στην πορεία και εξέλιξη του επιτελούμενου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές νομοθετικού έργου και ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Σε πρώτο στάδιο, τα εν λόγω δελτία Τύπου θα διοχετεύονται στο ΓΤΠ, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο η Βουλή θα εξεύρει τρόπους καθημερινής ροής των οικείων δελτίων Τύπου στο ευρύ κοινό, μέσω των δικών της υποδομών.  Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο ουδεμία νέα πρόνοια για αναγκαίες πιστώσεις γίνεται στον προϋπολογισμό του 2022», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την μη παρουσία της ίδιας της Προέδρου της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Σώματος, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι ακολουθήθηκε η πάγια πρακτική χρόνων, προσθέτοντας ότι αν ζητείτο να είναι η Πρόεδρος θα προγραμμάτιζαν να είναι παρούσα.

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ευχαρίστησαν το προσωπικό των Υπηρεσιών της Βουλής, τους γραμματείς, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, διότι, όπως ανέφεραν η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική.

Τέλος, ζητήθηκε όπως η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλέσει σύσκεψη για το θέμα του κτιρίου της Βουλής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας