anner-cyta-vodafone

Πέρασε το ΟΙΚΙΑ-Οι πρόνοιες και οι δικαιούχοι του σχεδίου

InBusinessNews  22/04/2021 14:49
Πέρασε το ΟΙΚΙΑ-Οι πρόνοιες και οι δικαιούχοι του σχεδίου

Πέρασε το ΟΙΚΙΑ-Οι πρόνοιες και οι δικαιούχοι του σχεδίου

InBusinessNews  22/04/2021 14:49

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, το οποίο αφορά στη διαχείρισης δανείων που παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο Κυβερνητικών Σχεδίων Στέγασης.

Το υπό αναφορά Σχέδιο εντάσσεται στο όλο πλέγμα Σχεδίων για προστασία της πρώτης  κατοικίας και αφορά, σχεδόν στο σύνολό του, ευάλωτα νοικοκυριά, αφού οι παράμετροι των σχεδίων στέγασης ήταν στοχευμένες σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα ή χωρίς οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο αφορά μόνο δάνεια σε φυσικά πρόσωπα.

Το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα) με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία ή και μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε Κυβερνητική Γη ή σε Τουρκοκυπριακή Γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019.
 

Διαβάστε ακόμα:

Clelia: Πύργο 19 ορόφων χτίζει η Κλέλια Χατζηιωάννου

Σήμα κινδύνου από Διοικητή-Επιστολή σε Αδάμου για τις εκποιήσεις

Τα περιουσιακά στοιχεία δέκα εταιρειών της Κύπρου

Cyprus Airways: 13 δρομολόγια από τον Μάιο

Με το Σχέδιο θα δίδεται η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους με τις ακόλουθες δυο επιλογές:

α) με αναδιάρθρωση του εναπομένοντος κεφαλαίου του δανείου και ευκολίες αποπληρωμής, είτε

β) με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα Κεφαλαίου και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ζωής και πυρός.

To εναπομείναν κεφάλαιο, είναι το εκδοθέν κεφάλαιο με βάση την αρχική έγκριση πλέον των χρεώσεων για ασφάλεια ζωής και πυρός, μείον τις αποπληρωμές του δανειολήπτη μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης ή εξόφλησης με βάση το Σχέδιο αυτό.

Επιλέξιμα για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ είναι τα δάνεια, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

(β) Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019-2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος : (i) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο άτομο,(ii) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και (iii) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

(γ) Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.

1.850 δάνεια €165 εκατ.
Στη βάση προκαταρκτικών υπολογισμών τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ ανέρχονται σε περίπου 1.850 με συνολικό υπόλοιπο €165 εκατ. περίπου.

H περίοδος υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα καθοριστεί για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υλοποίηση της λύσης θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός περιόδου 6 μηνών. Πιο συγκεκριμένα παραχωρείται  χρονοδιάγραμμα 60 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης των δανειοληπτών για συμμετοχή στο σχέδιο για τη λύση που θα υλοποιηθεί (αναδιάρθρωση του δανείου ή εξόφληση του εναπομείναντος κεφαλαίου) και χρονοδιάγραμμα 120 ημερών για αξιολόγηση και υλοποίηση των λύσεων, συνολική περίοδος η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 180 ημέρες.

Το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ θα υποβληθεί στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να το κοινοποιήσει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας