anner-cyta-vodafone

Τμήμα Φορολογίας: Ψάχνει 25 λειτουργούς με μισθό έως €53.637

InBusinessNews  23/11/2020 08:29
Τμήμα Φορολογίας: Ψάχνει 25 λειτουργούς με μισθό έως €53.637

Τμήμα Φορολογίας: Ψάχνει 25 λειτουργούς με μισθό έως €53.637

InBusinessNews  23/11/2020 08:29
Δεκτή γίνεται η υποβολή αιτήσεων για 25 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας, έπειτα από προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

RELATED ARTICLESΣημειώνεται ότι η θέση είναι πρώτου διορισμού και η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: 
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (συνδυασμένες κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 2 Νοεμβρίου 2019, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2020 και αρ. γνωστοποίησης 76 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Τονίζεται ακόμα ότι όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου.

Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

Καθήκοντα και ευθύνες
Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
 • Εξετάζει λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις και ενστάσεις επί φορολογιών, υποβάλλει εισηγήσεις προς επιβολή ή αναθεώρηση φορολογίας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αποφασίζει για τις φορολογίες και τις ενστάσεις επί των φορολογιών αυτών και εξουσιοδοτεί επιστροφή φόρου.
 • Διερευνά υποθέσεις φοροδιαφυγής, διεξάγει φορολογικούς ελέγχους και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και σημειώματα.
 • Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη είσπραξη φόρων, την παρακολούθηση των φορολογικών καταλόγων, την τήρηση λογαριασμών και την ετοιμασία των απαραίτητων καταστάσεων για τις εισπράξεις.
 • Μεριμνά για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων για καθορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων, ως και του κόστους ανέγερσης κτιρίων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων διεθνών συμβάσεων, διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
 • Εμφανίζεται σε δικαστήρια εκ μέρους της Δημοκρατίας στις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος υποθέσεις.
 • Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία εγκυκλίων, κανονισμών και νομοσχεδίων και για την υποβολή εισηγήσεων σε σχέση με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσία.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Στατιστική, Πληροφορική, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτίμηση Ακινήτων, Επιμέτρηση Ποσοτήτων. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) · ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας