anner-cyta-vodafone

Προτάσεις ΧΑΚ για οικονομία και πολιτογραφήσεις

InBusinessNews  31/07/2020 11:50
Προτάσεις ΧΑΚ για οικονομία και πολιτογραφήσεις

Προτάσεις ΧΑΚ για οικονομία και πολιτογραφήσεις

InBusinessNews  31/07/2020 11:50
Τις προτάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για την οικονομία και τις πολιτογραφήσεις δημοσιοποίησε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το ΧΑΚ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

RELATED ARTICLES


 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο υπέβαλε εισηγήσεις του για την αναγκαιότητα παραχώρησης φορολογικών κίνητρων προς επιχειρήσεις και επενδυτές, με στόχο να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Είναι δε εφικτό, προστίθεται, να προκύψουν πολλά και σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή στο ΧΑΚ αξιόλογων νέων εταιρειών που τώρα είναι εκτός Αγοράς, εάν αυτές αξιοποιήσουν κατάλληλα τη σχετική προοπτική και τα πλεονεκτήματα του ΧΑΚ. Ταυτόχρονα, μέσω του ΧΑΚ μπορούν να δοθούν αξιόλογες πρόσθετες επιλογές στους επενδυτές και αναμφίβολα θα υποβοηθηθεί ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις.
 
Σε σχέση με το πλαίσιο της Πολιτογράφησης, αναφέρεται ότι η Αγορά του ΧΑΚ λειτουργεί με πλήρως διαφανή κριτήρια και οι επενδύσεις σ’ αυτήν γίνονται, αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – ασφαλιστικές δικλείδες  για τους επενδυτές («know your customer») από αδειούχους επαγγελματίες, οι οποίοι εποπτεύονται αυστηρά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Αρχές. Οι Αγορές του ΧΑΚ, θα μπορούσαν συνεπώς, μέσω συγκεκριμένων προνοιών στο Σχέδιο, να υπαχθούν ρητά ως προτεινόμενες επιτρεπτές επιλογές επενδύσεων για την Πολιτογράφηση, με όλα τα αναγκαία οφέλη που θα προκύψουν. Μέσω τέτοιων επενδύσεων, θα μπορούσε να στηρίζεται περαιτέρω η πραγματική οικονομία της Κύπρου, η καινοτομία και η ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων.
 
Κατά το 2019, μετά από παραστάσεις του ΧΑΚ, εγκρίθηκε μεταξύ των λοιπών επιτρεπτών επενδύσεων του Σχεδίου αυτού και η δυνατότητα για επενδύσεις στη δευτερογενή αγορά του ΧΑΚ (για μέγιστο ποσό Ευρώ 200.000, ανά ενδιαφερόμενο επενδυτή). Υποβλήθηκε εισήγηση πρόσφατα από το Συμβούλιο του ΧΑΚ, για διεύρυνση του ποσού σε Ευρώ 500.000, ώστε η ρύθμιση αυτή να έχει ουσιαστικό νόημα στην επίτευξη  των στόχων που τίθενται και ταυτόχρονα να συνιστά, ένα ουσιαστικό μέρος του συνολικού απαιτούμενου ποσού για την Πολιτογράφηση.
 
Ωστόσο, με τις προωθούμενες νέες ρυθμίσεις για την Πολιτογράφηση ως διαμορφώθηκαν, βάσει της πληροφόρησης μας, ακόμη και η υφιστάμενη ρύθμιση (για €200.000) δυστυχώς διαγράφεται και οι επενδύσεις σε εισηγμένες εταιρείες προτείνεται να γίνονται μόνο μέσω Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Funds) και μόνο σε αρχικές εκδόσεις εταιρειών, όχι δηλαδή δευτερογενώς στη χρηματιστηριακή αγορά. Πέραν τούτου, η ρύθμιση αυτή ως τελικά διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα της Κύπρου, είναι πρακτικά πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη. Αυτές οι αποφάσεις επιβάλλεται συνεπώς να διαφοροποιηθούν, για να αξιοποιηθεί το ΧΑΚ, οι Αγορές του και τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται, στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού.
 
Για να καταδειχθεί για ακόμη μία φορά η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στις Αγορές, σημειώνεται ότι πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιοποίησε σχέδιο του για στήριξη και ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών («Capital Market Recovery Plan”). Στόχος ειδικότερα είναι να ισχύσουν στις Αγορές ενισχυτικές ρυθμίσεις, ώστε οι Αγορές να υποστηρίξουν τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να ανακάμψουν, από την πρόσφατη μεγάλη κρίση που επέφερε η πανδημία. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν και στους Κανόνες των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην οικονομία και να εισαχθούν νέες επιχειρήσεις στις Αγορές, μέσω και συγκεκριμένων αλλαγών που προτείνεται να επέλθουν, στο περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων εταιρειών και στην Οδηγία MIFID II.
 
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση και η Πολιτεία ευρύτερα για περιορισμό των επιπτώσεων που προέκυψαν, προς στήριξη της οικονομίας και ειδικά των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν και για επαναφορά της οικονομίας σε σταθερότητα, έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι η χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου, θα μπορούσε να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο, στην κατεύθυνση της σταθεροποίησης και της εκ νέου ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.
 
Ως δε πολλές φορές αναφέρθηκε, η οικονομία της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη και τους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται, έχει οπωσδήποτε ανάγκη από μια δυνατή και εξελισσόμενη χρηματιστηριακή αγορά για υποστήριξη της ανάπτυξης, ως παγκόσμια ισχύει, αφού οι Αγορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ανεπτυγμένης οικονομίας.
 
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση και η Πολιτεία ευρύτερα για περιορισμό των επιπτώσεων που προέκυψαν, προς στήριξη της οικονομίας και ειδικά των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν και για επαναφορά της οικονομίας σε σταθερότητα, έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι η χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου, θα μπορούσε να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο, στην κατεύθυνση της σταθεροποίησης και της εκ νέου ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.
 
Τονίζεται ότι η οικονομία της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη και τους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται, έχει οπωσδήποτε ανάγκη από μια δυνατή και εξελισσόμενη χρηματιστηριακή αγορά για υποστήριξη της ανάπτυξης, ως παγκόσμια ισχύει, αφού οι Αγορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ανεπτυγμένης οικονομίας.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας