Μινέρβα Ασφαλιστική: Εκδοση 21.584.312 νέων συνήθων μετοχών

InBusinessNews  07/08/2020 09:30
Μινέρβα Ασφαλιστική: Εκδοση 21.584.312 νέων συνήθων μετοχών

Μινέρβα Ασφαλιστική: Εκδοση 21.584.312 νέων συνήθων μετοχών

InBusinessNews  07/08/2020 09:30

Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ ανακοίνωσε ότι για την έκδοση των 21.584.312 νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία, οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία τριάντα (30) Νέες Μετοχές για κάθε εκατόν εννέα (109) μετοχές που κατείχαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι στις 28 Ιουλίου 2020, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129»).

RELATED ARTICLES

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1(5)(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η εταιρεία έχει ετοιμάσει το απαιτούμενο έγγραφο με τις πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος των 21.584.312 Νέων Μετοχών, καθώς και τους λόγους και λεπτομέρειες της προσφοράς των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Committee of European Securities Regulators (“CESR”) για την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 809/2004 (παράγραφοι 173 έως 176  του CESR).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας