ΕΤΕΚ: Έργο πρακτικής άσκησης νέων μηχανικών

InBusinessNews  20/02/2018 13:02
ΕΤΕΚ: Έργο πρακτικής άσκησης νέων μηχανικών

ΕΤΕΚ: Έργο πρακτικής άσκησης νέων μηχανικών

InBusinessNews  20/02/2018 13:02
Αρκετοί ήταν οι νέοι πτυχιούχοι που ενδιαφέρθηκαν για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής», του οποίου δικαιούχος είναι το ΕΤΕΚ.
Από τα μέσα Ιανουαρίου του 2018 που άρχισαν να γίνονται δεκτές αιτήσεις κατατέθηκαν πάνω από 25, ενώ πάνω από δέκα αιτητές ήδη βρήκαν γραφείο για  να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Σημειώνεται ότι αρκετές άλλες αιτήσεις είναι στο στάδιο της επεξεργασίας από το ΕΤΕΚ. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ ενθαρρυντική για το Έργο είναι και η ανταπόκριση επιχειρήσεων ή οργανισμών για να προσλάβουν πτυχιούχους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 30.
 
Κατάλογοι τόσο των πτυχιούχων που υπέβαλαν αιτήσεις και αναμένουν εργοδότηση όσο και των επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στη διεύθυνση www.etek.org.cy/site-article-1726-35-el.php. Στην ίδια σελίδα αναρτούνται επίσης όλα τα νέα για το Έργο καθώς και οι Βασικές Πληροφορίες όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις, διαδικασίες και άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να τηρηθούν, Έντυπα Αίτησης, και λίστα αυτοελέγχου (Check list). Στη λίστα αυτοελέγχου περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή και δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται κατά το στάδιο αίτησης για ένταξη στο Έργο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίζουν συμπληρωμένη και την λίστα αυτοελέγχου με την αίτηση τους.
 
Εξάλλου στην πορεία της υλοποίησης του έργου ανακοινώθηκε (στις 30 Ιανουαρίου 2018) Διαγωνισμός, από το ΕΤΕΚ, προμήθειας ασφάλισης εργοδότη για σκοπούς υλοποίησης του Έργου και Πρόσκληση ενδιαφέροντος (την 1η Φεβρουαρίου 2018) για τη δημιουργία ηλεκτρονικών δημόσιων καταλόγων επιχειρήσεων/οργανισμών και πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το ΕΡΓΟ Έργο Παροχής Ευκαιριών πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αρχιτεκτόνων / πολιτικών μηχανικών.
 
Λεπτομέρειες
Το Έργο αφορά νέους πτυχιούχους των κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, βάσει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ νόμου, εξάσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους.
 
Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.
 
Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής
Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας

(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους

(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια

(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση.

Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που εντάσσονται στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ θα καταβάλλει επίσης τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα συμμετέχουν στο Έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης, όπως ορίζεται πιο πάνω.

Το Έργο αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του 2021. Νοείται ότι για την παρούσα φάση γίνονται εντάξεις επιλέξιμων πτυχιούχων στο Έργο, των οποίων η εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια ευρώ (€6.000.000) και στόχος είναι η συμμετοχή εξακόσιων (600) Ασκούμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας