Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

INBusinessNews  06/05/2014 06:23
Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

INBusinessNews  06/05/2014 06:23

?e e?tat????? ???µ??? s??e?????ta? ?? e??as?e? st? ???? Limasol Gardens p?? ?atas?e???eta? ap? ?????p?a??a «Calibre Properties – Vestafoss Development JV».

?? ???? ap?te?e?ta? ap? 89 d?aµe??sµata e???, d?? ?a? t???? ?p??d?µat??? se ??? ?t???a tess???? ?a? p??te ???f??. ???s?eta? se ????st??? pe????? st?? e????a ????? Sp???d??a, st? ??µ? ?eµes??.

?? ???? ?e?????e? ??a t?? µ??t???a a???te?t?????, t?? p???t?ta ?atas?e???, t?? ?e?t???????t?ta t?? ?????, t?? a?e?a?t?s?a t?? d?aµe??sµ?t?? a??? ?a? ??a t??? ????????st??? ?????? p?s??a? ?a? ?s??s?? ??a ???s? ap? t??? ?d???t?te? t?? ?at????? sta d?aµe??sµata, ?p?? a?af??eta? ap? t?? ?????p?a??a p?? ???p??e? t? project.

?? ???? ape????eta? se ??p????? ?a? ?????? ?p???f???? a???ast?? ?a? se pa???s??se?? p?? ????a? e?t?? ?a? e?t?? s?????? e?d??????e  µe???? e?d?af???? ??a a???? µ???d??.

?? ????st??? s?µp?e?µa ?a ?????????e? a???? t?? 2015.

S?µe???eta? pa??????a, p?? µ???? t? t???? ?????st?? ?a e??a? ?t??µa ta p??ta t??a show houses (e???, d?? ?a? t???? ?p??d?µat??? a?t?st???a). ? ?st?se??da t?? eta??e?a? a?a?e??eta? se µ???a?a ß?s? p???e?µ???? ?? e?d?afe??µe??? ?a e??µe?????ta? ??a t?? e?????? t?? ?????.

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας