Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

INBusinessNews  06/05/2014 06:23
Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

Προς ολοκλήρωση το Limassol Gardens

INBusinessNews  06/05/2014 06:23

?e e?tat????? ???µ??? s??e?????ta? ?? e??as?e? st? ???? Limasol Gardens p?? ?atas?e???eta? ap? ?????p?a??a «Calibre Properties – Vestafoss Development JV».

?? ???? ap?te?e?ta? ap? 89 d?aµe??sµata e???, d?? ?a? t???? ?p??d?µat??? se ??? ?t???a tess???? ?a? p??te ???f??. ???s?eta? se ????st??? pe????? st?? e????a ????? Sp???d??a, st? ??µ? ?eµes??.

?? ???? ?e?????e? ??a t?? µ??t???a a???te?t?????, t?? p???t?ta ?atas?e???, t?? ?e?t???????t?ta t?? ?????, t?? a?e?a?t?s?a t?? d?aµe??sµ?t?? a??? ?a? ??a t??? ????????st??? ?????? p?s??a? ?a? ?s??s?? ??a ???s? ap? t??? ?d???t?te? t?? ?at????? sta d?aµe??sµata, ?p?? a?af??eta? ap? t?? ?????p?a??a p?? ???p??e? t? project.

?? ???? ape????eta? se ??p????? ?a? ?????? ?p???f???? a???ast?? ?a? se pa???s??se?? p?? ????a? e?t?? ?a? e?t?? s?????? e?d??????e  µe???? e?d?af???? ??a a???? µ???d??.

?? ????st??? s?µp?e?µa ?a ?????????e? a???? t?? 2015.

S?µe???eta? pa??????a, p?? µ???? t? t???? ?????st?? ?a e??a? ?t??µa ta p??ta t??a show houses (e???, d?? ?a? t???? ?p??d?µat??? a?t?st???a). ? ?st?se??da t?? eta??e?a? a?a?e??eta? se µ???a?a ß?s? p???e?µ???? ?? e?d?afe??µe??? ?a e??µe?????ta? ??a t?? e?????? t?? ?????.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας